Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
502z dziś
6696z ostatnich 7 dni
22698z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie usługi odłowu wraz z uśmierceniem dzików

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie usługi odłowu wraz z uśmierceniem dzików

Data zamieszczenia: 2024-03-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Szczecin Wydział Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
powiat: Szczecin
fax +4891 42 45 432, tel. +4891 42 45 625, +4891 42 45 838
wosr@um.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: fax +4891 42 45 432,
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. ,,Wykonywanie usługi odłowu wraz z uśmierceniem dzików stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych oraz użyteczności publicznej na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub oddanych jej w użytkowanie wieczyste (poza obszarem obwodów łowieckich), z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa w terminie od daty podpisania umowy do 15.11.2024 r. dla części Nr 1 (lewobrzeżna część Szczecina - sektor 1, 2 i 3 )
- do 120 sztuk lub Nr 2 (prawobrzeżna część Szczecina - sektor 4) - do 80 sztuk zgodnie z podziałem miasta na obszary."
II. Opis przedmiotu umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odłowu wraz z uśmierceniem dzików stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych oraz użyteczności publicznej na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub oddanych jej w użytkowanie wieczyste (poza obszarem obwodów łowieckich), z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa w terminie od daty podpisania umowy do 15.11.2024 r. dla części
Nr 1 (lewobrzeżna część Szczecina - sektor 1, 2 i 3) - do 120 sztuk lub Nr 2 (prawobrzeżna część Szczecina - sektor 4) - do 80 sztuk zgodnie z podziałem miasta na obszary.
3. Zakres usługi realizowany będzie na poniższych warunkach:
1) Liczba dzików do odłowienia wraz z uśmierceniem bez względu na płeć i wiek
dla części Nr 1 (lewobrzeżna część Szczecina - sektor 1, 2 i 3) - do 120 sztuk oraz dla części Nr 2 (prawobrzeżna część Szczecina - sektor 4) - do 80 sztuk w okresie od daty podpisania umowy
do 15.11.2024 r.
2) Zadanie odłowienia i uśmiercenia musi odbywać się w sposób humanitarny polegający
na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego przez podmiot uprawniony
do świadczenia tego rodzaju czynności, a sztuki uśmiercone farmakologicznie należy przekazywać
do zakładu zajmującego się utylizacją tusz.
3) Podmiot, o którym mowa w pkt 2 zobowiązany jest do instalowania odłowni na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), w tym warunki odłowu i transportu dzików winny odpowiadać wymogom przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580).
4) Podmiot, o którym mowa w pkt 2 zobowiązany jest do współpracy z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska, z obowiązkiem powiadomienia o terminie prowadzenia działań odpowiednie służby tj. policję i straż miejską, a wszelkie działania powinien realizować zgodnie z obwarowaniami dotyczącymi ograniczeń wynikających z wprowadzenia na terenie miasta Szczecin stref ASF oraz nie powinny być uciążliwe dla osób postronnych oraz wykonywane w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo dla otoczenia. Osoby wykonujące zadanie powinny się okazać minimum 8-letnim stażem i posiadaniem uprawnień do wykonywania polowania oraz dysponować urządzeniami nokto i termowizyjnymi. W przypadku osobników agresywnych, chorych, uciążliwych w odłowieniu lub stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia osób wykonujących odłowy, zezwala się na dokonanie odstrzału redukcyjnego z zachowaniem szczególnej ostrożności i przy respektowaniu warunków dopuszczalności użycia broni palnej obwarowanych art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082).
5) Ilość dzików o której mowa w pkt 1 przeznaczonych do odłowu wraz z uśmierceniem powinna wynikać z analizy zgłoszeń oraz uciążliwości i zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych oraz użyteczności publicznej zgłaszanych do Gminy Miasto Szczecin, a informacje o zagrożeniach ze strony dzików w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych oraz użyteczności publicznej na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub oddanych jej w użytkowanie wieczyste (poza obszarem obwodów łowieckich) po wstępnej ocenie przez przedstawiciela Zamawiającego, w celu podjęcia działań w danym rejonie będą mailowo przekazywane do Wykonawcy na podany przez niego adres. Wykonawca ma obowiązek weryfikacji zgłoszeń w terenie, zaplanowania działań i poinformowanie o nich Zamawiającego mailowo na adres wosr@um.szczecin.pl a każdorazowy montaż odłowni musi być w tym samym dniu udokumentowany zdjęciem z datą zrobienia fotografii oraz wskazaniem jej lokalizacji przez Wykonawcę. Zdjęcia wraz z lokalizacją odłowni należy przesłać mailowo do Zamawiającego w terminie do 48 godzin od jej montażu.
6) Podmiot, o którym mowa w pkt 2 zabezpiecza przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zepsuciem pozyskane w trakcie realizacji usługi tusze zwierzyny mając na szczególnym względzie zasady bioasekuracji w związku z obwarowaniami dotyczącymi ograniczeń wynikających z wprowadzenia na terenie miasta Szczecin stref ASF tj. w przypadku podejrzenia wystąpienia wścieklizny, afrykańskiego pomoru świń lub innej choroby zakaźnej niezwłoczne powiadamia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie i zabezpiecza zwierzę lub jego zwłoki do czasu wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych decyzji (postępowanie wg. zaleceń).
7) Podmiot, o którym mowa w pkt 2 najpóźniej w dniu 28.11.2024 r. zobowiązany jest złożyć końcowe sprawozdanie do Gminy Miasto Szczecin (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin) zawierające informację z przeprowadzonego odłowu dzików wraz z uśmierceniem wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazanie tusz do skupu, a w przypadku konieczności przekazania uśmierconych dzików do zakładu utylizacji za pośrednictwem firmy posiadającej uprawnienia do zbierania materiału kategorii 1 (produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego), kopii dowodu przekazania do utylizacji uśmierconych dzików.
4. Zakres usługi ponadto będzie obejmował:
1) wykonywanie bieżącej inwentaryzacji dzików,
2) zabezpieczenie odłowni i terenów objętych odłowami poprzez:
a) bieżący monitoring i dozór odłowni,
b) konserwację i utrzymanie odłowni w należytym stanie technicznym,
c) wykładanie do odłowni karmy odpowiedniej dla dzików (np. żołędzie dębu, kukurydza, ziemniaki itp.),
d) rozmieszczenie przy odłowni tablic informacyjno-ostrzegawczych informujących
o możliwych zagrożeniach oraz zawierających numer telefonu Wykonawcy oraz numery alarmowe.

CPV: 77600000-6

Dokument nr: WOŚr-III.271.ODŁOWY.2024.JK

Składanie ofert:
Składanie oferty.
W przypadku zainteresowania wykonawca winien złożyć dokumenty wymienione powyżej w punkcie 4 i 5 w formie skanu i przesłać na adres poczty elektronicznej:
wosr@um.szczecin.pl z tytułem w treści e-maila: ,,Oferta na odłowy wraz z uśmierceniem dzików" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 kwietnia 2024 r. (wtorek) do godz. 12:00. Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu umowy i warunki płatności.
1. Zamówienie będzie realizowane od daty podpisania umowy do 15.11.2024 r.

Wymagania:
5. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszej ilości usług, w stosunku do tego, co zostało przewidywane w zapytaniu ofertowym.
6. Wykonawca oświadcza, że na dzień złożenia oferty poniższe dokumenty są obowiązujące:
- decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii na środek transportu przystosowanego do przewozu zwierząt żywych,
- legitymacje członkowskie w Polskim Związku Łowieckim oraz pozwolenia na broń palną myśliwską dla osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
- uprawnienia do obsługi transportu zwierząt,
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość wykonanych usług. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, będą prawidłowo wystawione faktury VAT Wykonawcy (nie więcej niż cztery) po realizacji zamówienia i dostarczone Zamawiającemu, przy czym ostatnia faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu 28.11.2024 r. Faktury winny być wystawione na Gminę Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP: 851-030-94-10.
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia dla części I jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługę przeprowadzenia odłowu z uśmierceniem co najmniej 50 sztuk dzików w ramach jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto, a dla części II jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługę przeprowadzenia odłowu z uśmierceniem co najmniej 20 sztuk dzików w ramach jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto.
2. Dysponuje lub będzie dysponować osobami (skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
Koordynator Zespołu Myśliwych ds. inwentaryzacji dzików i wsparcia przyrodniczego - osoba ta musi:
- posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie ochrony środowiska o specjalności przyrodniczej (biologia, zoologia, ochrona środowiska lub pokrewne),
- posiadać doświadczenie w ograniczaniu populacji dzików na terenach zurbanizowanych (poprzez odłów, odłów z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny),
- posiadać uprawnienia do używania broni palnej myśliwskiej oraz do wykonywania polowania, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 lub w art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082),
- posiadać co najmniej 10-letni staż w Polskim Związku Łowieckim liczonym od daty uzyskania uprawnień myśliwego
Myśliwi - minimum 4 osoby dla części I i minimum 2 osoby dla części 2 - każda z tych osób musi:
- posiadać uprawnienia do używania broni palnej myśliwskiej oraz do wykonywania polowania, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 lub w art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082),
- posiadać co najmniej 8-letni staż w Polskim Związku Łowieckim liczonym od daty uzyskania uprawnień myśliwego
Przewoźnicy - minimum 2 osoby dla części I i minimum 1 osoba dla części 2 - każda z tych osób musi:
- posiadać uprawnienia do obsługi transportu zwierząt tj. posiadającą licencję dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt.
3. Dysponuje lub będzie dysponować sprzętem (skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia):
- minimum jednym punktem przetrzymywania tusz, do którego trafiać będą tusze pozyskanych dzików w ramach obwarowań dotyczących ograniczeń wynikających z wprowadzenia na terenie miasta Szczecin stref (ASF),
- minimum jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt żywych dopuszczonych decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 z późn. zm.),
- minimum dwoma urządzeniami nokto i termowizyjnymi,
- minimum 3 sztukami przyrządów typu poskrom,
- minimum 4 sztukami odłowni/pułapek na dziki typu przenośnego lub do szybkiego montażu w terenie o wymiarach min. 1,5 m x 3,0 m dla części I i minimum 2 sztukami dla części 2,
- minimum 4 skrzyniami do przewozu dzików - z prętów stalowych lub drewniane, nie powodujące zranień u zwierząt (minimalne wymiary klatki: długość 1,5 m, szerokość 0,8 m, wysokość 1,0 m) dla części I i minimum 2 sztukami dla części 2,
4. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa powyżej ma obowiązek złożyć następujące dokumenty (w formie skanu):
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Wykaz wykonanych (lub wykonywanych) usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z obowiązkiem przedłożenia zgód na pełnienie obowiązków koordynatora/myśliwego/przewoźnika przez wskazane osoby.
5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) Formularz ofertowy, który należy złożyć w formie skanu stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Uwaga: Zamawiający uzna również za warunek spełniony jeżeli jedna wskazana do realizacji zamówienia osoba posiadać będzie jednocześnie dwa lub więcej uprawnień, o których mowa powyżej.
VII. Pozostałe postanowienia
1. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.
2. Wykonawca może złożyć ofertę - na część Nr 1 lub na część Nr 2.
3. Zamawiający zastrzega, że usługę dla części Nr 1 i Nr 2 powinny realizować odrębne (różne) składy osobowe. Dotyczy to koordynatorów, myśliwych i przewoźników.
4. Zamawiający zastrzega, ze usługa dla części Nr 1 i Nr 2 powinna być realizowana za pośrednictwem odrębnych (różnych) środków transportu przystosowanych do przewozu zwierząt żywych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ofert z oferentami, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu w celu ulepszenia treści ofert lub w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w tym także do skrócenia terminu realizacji wykonywania usługi.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę, która zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
7. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania w każdej chwili, bez podania przyczyny.
10. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Kontakt:
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia na etapie składania ofert jest: p. Jacek Kowalski kontakt, tel. 91 42 45 625.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.