Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup oraz dostawa kruszywa

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup oraz dostawa kruszywa

Data zamieszczenia: 2024-04-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PROSTKI
1 Maja 44B
19-335 Prostki
powiat: ełcki
876112012, faks 876112079
sekretariat@prostki.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_prostki
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Prostki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 876112012, faks 8761
Termin składania ofert: 2024-04-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup oraz dostawa kruszywa samochodami samowyładowczymi w celu naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Prostki w 2024 roku
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa samochodami samowyładowczymi w celu naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Prostki. Szacowana łączna ilość kruszywa około 5 000 t.
2. Rodzaj kruszywa:
a) piasek płukany frakcji 0-2 mm,
b) kruszywo naturalne frakcji 8-16 mm,
c) kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm ,
d) mieszanka drogowa w proporcji 50/30 z piasku 0-5 i żwiru kruszonego frakcji 31,5 mm.
3. Podana ilość zamawianego kruszywa jest wielkością szacunkową, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilościzakupionego kruszywa. W ramach przedmiotu zamówienia należy zakupić i dostarczyć kruszywo na poszczególne drogi gminne w ilości i w terminie określonym przez Zamawiającego. Maksymalna odległość od poboru lub załadunku kruszywa do siedziby Zamawiającego 20 km.
CPV:
14212200-2 Kruszywo.
14212210-5 Mieszanka piasku i żwiru.
14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

CPV: 14212200-2, 14212210-5,14210000-6

Dokument nr: 2024/BZP 00271986, RI.271.6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-12 11:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_prostki
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_prostki
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania
i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
12. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Prostki, Ul. 1 Maja 44 B, 19-335 Prostki, email:sekretariat@prostki.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod1@prostki.pl, iod2@prostki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. w tym upoważnieni pracownicy firmy Open Nexus Sp. z o.o. Ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań , jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Prostki prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystanie danych osobowych przez platformazakupowa.pl zostały określone pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/2-polityka-prywatnosci
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_prostki
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-12 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_prostki

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.6.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa samochodami samowyładowczymi w celu naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Prostki. Szacowana łączna ilość kruszywa około 5 000 t.
2. Rodzaj kruszywa:
a) piasek płukany frakcji 0-2 mm,
b) kruszywo naturalne frakcji 8-16 mm,
c) kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm ,
d) mieszanka drogowa w proporcji 50/30 z piasku 0-5 i żwiru kruszonego frakcji 31,5 mm.
3. Podana ilość zamawianego kruszywa jest wielkością szacunkową, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilościzakupionego kruszywa. W ramach przedmiotu zamówienia należy zakupić i dostarczyć kruszywo na poszczególne drogi gminne w ilości i w terminie określonym przez Zamawiającego. Maksymalna odległość od poboru lub załadunku kruszywa do siedziby Zamawiającego 20 km.
CPV:
14212200-2 Kruszywo.
14212210-5 Mieszanka piasku i żwiru.
14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
14212210-5 - Mieszanka piasku i żwiru
14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2) Termin dostawy (T)- waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Waga procentowa kryterium Kc:
1) Cena ofertowa brutto za 1 tonę piasku płukanego 0-2 wraz z dostawą (C1) -5%
2) Cena ofertowa brutto za 1 tonę kruszywa naturalnego 8-16 wraz z dostawą (C2) -5%
3) Cena ofertowa brutto za 1 tonę kruszywa łamanego 0-31,5 wraz z dostawą (C3)- 5%
4) Cena ofertowa brutto za 1 tonę mieszanki drogowej wraz z dostawą w proporcji 50/30 z pisaku 0-5 i żwiru kruszonego frakcji 31,5 mm wraz z dostawą (C4) -85%
C - ilość otrzymanych punktów.
A. Dla wyliczenia punktów dla 1 tony piasku płukanego 0-2mm zostanie zastosowany następujący wzór:
najniższa cena oferowana brutto
C1= ----------------------------------------------- x 60 pkt x waga kryterium.
cena brutto z oferty porównywanej
B. Dla wyliczenia punktów dla 1 tony kruszywa naturalne 8-16 mm zostanie zastosowany następujący wzór:
najniższa cena oferowana brutto
C2= ----------------------------------------------- x 60 pkt x waga kryterium .
cena brutto z oferty porównywanej
C. Dla wyliczenia punktów dla 1 tony kruszywa łamane 0-31,5 mm zostanie zastosowany następujący wzór:
najniższa cena oferowana brutto
C3= ----------------------------------------------- x 60 pkt x waga kryterium.
cena brutto z oferty porównywanej
D. Dla wyliczenia punktów dla 1 tony mieszanki drogowej w proporcji 50/30 piasku 0-5 i żwiru kruszonego 31,5mm zostanie zastosowany następujący wzór:
najniższa cena oferowana brutto
C4= ----------------------------------------------- x 60 pkt x waga kryterium.
cena brutto z oferty porównywanej
Kryterium cena (Kc):
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalnie 60 punktów. Liczonego wg wzoru:
Kc = C1+C2+ C3+C4
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium ,,Termin dostawy" - 40.
Punkty w kryterium ,,Termin dostawy" zostaną przyznane w następujący sposób:
1 dzień roboczy - 40 pkt
2 dni robocze - 35 pkt
3 dni robocze - 30 pkt
4 dni robocze - 25 pkt
5 dni roboczych - 0 pkt
W przypadku braku wskazania terminu realizacji dostawy, braku wypełnienia w formularzu oferty pozycji dotyczącej kryterium lub wpisanie ,,0" będzie równoznaczne z zadeklarowaniem przez Wykonawcę maksymalnego terminu dostawy (5 dni roboczych), a oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt. W przypadku wyboru takiej oferty, jako najkorzystniejszej Zamawiający w umowie zapisze ,,termin realizacji dostawy wynosi 5 dni roboczych".
Liczba punktów (Lp) przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru
Lp = C + T
Gdzie
Lp - Łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C - Liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium ,,cena",
T - Liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium ,,termin dostawy",
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający posiada min. dwa samochody ciężarowe z mechanicznym wyładunkiem o ładowności jeden min. 15t - 25 t, drugi 15t- 30 t.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców . 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.Wykonawców.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz sprzętu - załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz sprzętu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykaz podmiotowych
środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt Umowy.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym
w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt Umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2) Termin dostawy (T)- waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Waga procentowa kryterium Kc:
1) Cena ofertowa brutto za 1 tonę piasku płukanego 0-2 wraz z dostawą (C1) -5%
2) Cena ofertowa brutto za 1 tonę kruszywa naturalnego 8-16 wraz z dostawą (C2) -5%
3) Cena ofertowa brutto za 1 tonę kruszywa łamanego 0-31,5 wraz z dostawą (C3)- 5%
4) Cena ofertowa brutto za 1 tonę mieszanki drogowej wraz z dostawą w proporcji 50/30 z pisaku 0-5 i żwiru kruszonego frakcji 31,5 mm wraz z dostawą (C4) -85%
C - ilość otrzymanych punktów.
A. Dla wyliczenia punktów dla 1 tony piasku płukanego 0-2mm zostanie zastosowany następujący wzór:
najniższa cena oferowana brutto
C1= ----------------------------------------------- x 60 pkt x waga kryterium.
cena brutto z oferty porównywanej
B. Dla wyliczenia punktów dla 1 tony kruszywa naturalne 8-16 mm zostanie zastosowany następujący wzór:
najniższa cena oferowana brutto
C2= ----------------------------------------------- x 60 pkt x waga kryterium .
cena brutto z oferty porównywanej
C. Dla wyliczenia punktów dla 1 tony kruszywa łamane 0-31,5 mm zostanie zastosowany następujący wzór:
najniższa cena oferowana brutto
C3= ----------------------------------------------- x 60 pkt x waga kryterium.
cena brutto z oferty porównywanej
D. Dla wyliczenia punktów dla 1 tony mieszanki drogowej w proporcji 50/30 piasku 0-5 i żwiru kruszonego 31,5mm zostanie zastosowany następujący wzór:
najniższa cena oferowana brutto
C4= ----------------------------------------------- x 60 pkt x waga kryterium.
cena brutto z oferty porównywanej
Kryterium cena (Kc):
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalnie 60 punktów. Liczonego wg wzoru:
Kc = C1+C2+ C3+C4
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium ,,Termin dostawy" - 40.
Punkty w kryterium ,,Termin dostawy" zostaną przyznane w następujący sposób:
1 dzień roboczy - 40 pkt
2 dni robocze - 35 pkt
3 dni robocze - 30 pkt
4 dni robocze - 25 pkt
5 dni roboczych - 0 pkt
W przypadku braku wskazania terminu realizacji dostawy, braku wypełnienia w formularzu oferty pozycji dotyczącej kryterium lub wpisanie ,,0" będzie równoznaczne z zadeklarowaniem przez Wykonawcę maksymalnego terminu dostawy (5 dni roboczych), a oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt. W przypadku wyboru takiej oferty, jako najkorzystniejszej Zamawiający w umowie zapisze ,,termin realizacji dostawy wynosi 5 dni roboczych".
Liczba punktów (Lp) przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru
Lp = C + T
Gdzie
Lp - Łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C - Liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium ,,cena",
T - Liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium ,,termin dostawy",
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.