Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - Koordynatora

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - Koordynatora

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów
powiat: łódzki wschodni
Telefon: (+48 42) 214 12 10, tel.: 42 214 11 09
sekretariat@rzgow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rzgów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (+48 42) 21
Termin składania ofert: 2024-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na :
Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru - Koordynatora - nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji
pn. ,,Wykonanie połączenia wodociągów w Ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz Ul. Nasiennej
i Rudzkiej w Rzgowie".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - Koordynatora nad realizacją umowy
z Wykonawcą robót w zakresie zadania inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego przy
jednoczesnym kontrolowaniu całego procesu inwestycyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@rzgow.pl,
b) poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-
lecia 22, 95-030 Rzgów,
do dnia 10.05.2024 r. godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych.

Wymagania:
Umowa o roboty budowlane nie została jeszcze zawarta. Zgodnie z projektem umowny na roboty
budowlane termin ich realizacji to: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Lokalizację i charakterystykę obszaru objętego zamówieniem obrazuje dokumentacja projektowa
dostępna na stronie internetowej pod adresem:
https://rzgow.ezamawiajacy.pl/pn/rzgow/demand/notice/public/125040/details
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi w celu uzyskania
niezbędnych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi
pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc
wykonywania przedmiotu zamówienia.
WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY:
1. Wykonawca zobligowany jest posiadać biuro w odległości nie większej niż 40 km od siedziby
Zamawiającego (adres biura może być inny niż adres siedziby Wykonawcy) - oferta złożona
przez Wykonawcę winna wskazywać jednoznacznie adres biura.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się:
1) posiadaniem następującego personelu:
Inspektora Nadzoru w branży wodociągowo-kanalizacyjnej - 1 osoba posiadająca:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
b) doświadczenie nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt a):
co najmniej 3 - letnie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej na stanowisku kierownika
budowy lub robót lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykaz personelu oraz jego doświadczenie Wykonawca wskaże w tabeli stanowiącej
załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Z treści wpisanej przez Wykonawcę w tabelę o
której mowa wyżej musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunek.
2) doświadczeniem potwierdzonym co najmniej dwoma zamówieniami (2 umowy), których
przedmiotem było nadzorowanie lub kierowanie robotami budowlanymibudowy/przebudowy/rozbudowy sieci wodociągowej o długości min. 300 m każda.
Wykaz umów należy przedstawić w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do formularza
ofertowego. Z treści wpisanej przez Wykonawcę w tabelę o której mowa wyżej musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunek.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych do ofert załączników.
OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zaleca się złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający podejmie
dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Wykonawcami, których oferty miały
najkorzystniejszą cenę. Z przeprowadzonych negocjacji sporządzony zostanie protokół uzgodnień
podpisany przez Przedstawicieli stron, który stanowić będzie integralna cześć oferty.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe
Zamawiającego. Z przeprowadzonych negocjacji sporządzony zostanie protokół uzgodnień
podpisany przez Przedstawicieli stron, który stanowić będzie integralna cześć oferty.
9. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej z pozostałych złożonych ofert.
OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wynik przeprowadzonego postępowania wraz z listą oferentów i informacją odnośnie spełnienia
kryteriów wyboru zamieszczony zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Kontakt:
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie:
o nr tel.: 42 214 11 09,
o e-mail: inwestycje@rzgow.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.