Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wraz z montażem obrotowych krzeseł biurowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem obrotowych krzeseł biurowych

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
powiat: Łódź
tel.: 42 66-50-370, fax: 42 66-50-371, tel.: 42 665 03 75
zampubreg@lodz.rdos.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 42 66-50-370,
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę wraz z montażem obrotowych krzeseł biurowych dla Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Łodzi
(Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ze względu na jego wartość poniżej 130 000 zł - art. 2 ust.
1 pkt 1 ww. ustawy.)
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem obrotowych krzeseł biurowych
dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), formularz ofertowy oraz wzór umowy,
które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 do zapytania.

Dokument nr: ZA.230.2.2024.EB

Składanie ofert:
VI. Termin i sposób składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną do 14 maja 2024 r. na adres e-mail:
zampubreg@lodz.rdos.gov.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W temacie wiadomości należy wpisać: ,,Oferta na dostawę wraz z montażem
obrotowych krzeseł biurowych".

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
maj 2024 r.

3. Miejsce dostawy zamówienia: siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Łodzi przy Ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, piętro 12.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w ciągu 5 dni
roboczych od dnia złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty mailowej. Przez dzień
roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych o pracy, w godz.ch 8:00-15:00.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w zamówieniu:
Nie dotyczy.
V. Sposób przygotowania ofert:
1. Ofertę stanowi:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania,
2) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy,
2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
a następnie zeskanowana i przesłana na adres mailowy wskazany w zapytaniu.
VII. Sposób obliczenia ceny:
1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Montaż krzeseł powinien być uwzględniony w cenie zaproponowanej przez Wykonawcę.
3. Wyliczenia ceny należy dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Wartość cenową należy wpisać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
IX. Postanowienia umowy:
1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik
nr 3 do zapytania
X. Informacje dodatkowe:
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
ofert.
2. Zamawiający w ofercie poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany oraz unieważnienia zapytania
na każdym jego etapie. Zamawiający niezwłocznie zamieści powyższe informacje
na stronie internetowej.
5. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego
do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej
przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta
zostanie odrzucona.
7. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi posiada certyfikat Systemu
Zarządzania Środowiskiem, zgodny z rozporządzeniem EMAS. W związku z powyższym
zaleca się, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki
Środowiskowej oraz aktualną Deklaracją Środowiskową, dostępną na stronie:
https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas .

Uwagi:
VIII. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa kryterium
Cena
Waga kryterium (%)
100
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone w następujący sposób:
Cena oferty najtańszej
Liczba punktów =
x 100
Cena oferty badanej
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w zapytaniu.
XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.
UE L 2021.74.35 z 25.05.2018) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru Wykonawcy,
zawarcia umowy oraz jej realizacji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: sekretariat@lodz.rdos.gov.pl;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Łodzi następuje za pomocą adresu e-mail: iod@lodz.rdos.gov.pl;
3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie dokonania wydatków oraz
realizacji zawartej umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902);
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w postępowaniu i zawarcia umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i wynika
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do ograniczenia przetwarzania;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych, jeśli jej zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
8) każdej osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych w przedmiotowym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit.
b RODO.

Kontakt:
XII. Osoby upoważnione do kontaktów:
Paulina Kropa
Zespół Organizacyjno-Administracyjny, Kadr i Zamówień Publicznych
tel.: 42 665 03 75, e-mail: paulia.kropa@lodz.rdos.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.