Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 743 18 31, 58 743 18 00
zamowienia@wfos.gdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 743 18 31, 5
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. NAZWA ZADANIA: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
komórkowej przez okres 36 miesięcy zgodnie z treścią OPZ oraz dostawa fabrycznie nowych
8 telefonów komórkowych (w ramach rozliczenia abonamentowego).
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
komórkowej przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych kart SIM do telefonów
komórkowych (w przypadku przeniesienia numerów od dotychczasowego operatora). Ponadto
zamawiający przewiduje dostawę fabrycznie nowych 8 telefonów komórkowych (w ramach
rozliczenia abonamentowego).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.

Dokument nr: O.230.011.2024

Składanie ofert:
2. Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej (w postaci skanu podpisanej oferty) na adres
zamowienia@wfos.gdansk.pl w terminie do dnia: 13.05.2024 r. do godz. 900

Miejsce i termin realizacji:
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
o 60 numerów - od dnia 30 maja 2024 r. chyba że ewentualne przeniesienie numerów
będzie wymagało więcej czasu, wówczas świadczenie usług telekomunikacyjnych
powinno się rozpocząć od dnia przeniesienia numerów.
o 8 numerów - od dnia 26 lipca 2024 r., chyba że ewentualne przeniesienie numerów
będzie wymagało więcej czasu, wówczas świadczenie usług telekomunikacyjnych
powinno się rozpocząć od dnia przeniesienia numerów. Dla tych numerów
Zamawiający przewiduje dostawę fabrycznie nowych telefonów komórkowych
wg opisu w części B opisu przedmiotu zamówienia.
o 4 numerów - od dnia 20 maja br., chyba że ewentualne przeniesienie numerów będzie
wymagało więcej czasu, wówczas świadczenie usług telekomunikacyjnych powinno
się rozpocząć od dnia przeniesienia numerów.

Wymagania:
INFORMACJE ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI
WARIANTOWYCH (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
SKŁADANIA
ORAZ
OPIS
OFERT
SPOSOBU
V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
o
o
cena - 80%
dodatkowy miesięczny transfer danych dla numeru komórkowego (ponad wymagane)
- 20%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
cena:
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą, iż oferta
nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę otrzyma 80 punktów. Pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych według wzoru:
o
o
Cmin - minimalna cena brutto spośród ocenianych ofert
Cn - cena badanej oferty
C = (Cmin/Cn)*80dodatkowy miesięczny transfer danych dla numeru komórkowego (ponad wymagane):
dodatkowy 2 GB - 4 pkt
dodatkowe 4 GB - 8 pkt
dodatkowe 6 GB - 12 pkt
dodatkowe 8 GB - 16 pkt
dodatkowe 10 GB i powyżej - 20 pkt
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
W przypadku zaistnienia w ofercie błędów rachunkowych Zamawiający jako wiążącą przyjmie
cenę jednostkową netto i na tej podstawie dokona stosownych korekt.
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana przez
Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Zgodnie z umową
VII. WARUNKI GWARANCJI:
Nie dotyczy
1. Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym (wzór formularza oferty
stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Wraz z ofertą należy złożyć Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy,
w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
W przypadku, gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika
z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo.
X. WZÓR UMOWY/ WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY:
Wzór umowy zostanie zaproponowany przez Wykonawcę.
XI. UWAGI KOŃCOWE:
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza
XIII. ZAKAZ KONFLIKTU INTERESÓW: Konflikt interesów oznacza każdą sytuację,
w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają,
bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty,
który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) (dalej: ,,RODO") informujemy, że
a. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia
postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wykonawcy mogą
kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
o listownie na adres: WFOŚiGW w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk,
o poprzez e-mail: zamowienia@wfos.gdansk.pl,
o telefonicznie: 58 743 18 70.
b. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - iod@wfos.gdansk.pl.
c. Cel przetwarzania danych Wykonawcy oraz podstawy prawne:
i.
Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego,
ii.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 lit. b RODO
- w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6
ust. 1 lit. e RODO - w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu
i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
d. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać właściwe organy (w tym np. odpowiednie
organy Unii Europejskiej, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa)
oraz podmioty (w tym wykonawcy oraz każdy kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą
jawności postępowania), upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
e. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji
postępowania
i wynosi odpowiednio:
i.
4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
ii.
jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas
trwania umowy i okresu jej rozliczania,w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres,
o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia
nr 1303/2013,
iv.
w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji - do czasu przeprowadzania
archiwizacji dokumentacji.
f. Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje
dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:
i.
prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania,
ii.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
iii. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g. Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje
dane osobowe nie przysługuje:
i.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
ii.
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
h. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia
publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać
ich podania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz wydanych
do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415,
z późn. zm.).
i. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane
mogą być przekazywane do państw z poza EOG.
j. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
2. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
iii.4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.

Kontakt:
3. Osobą do kontaktu w sprawie zapytanie jest: Jakub Jędrzejak
e-mail: jakub.jedrzejak@wfos.gdansk.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.