Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
powiat: Olsztyn
sekretariat@olsztyn.rdos.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Znak sprawy: WOA.261.2.57.2024.AMK.MJ
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy przyrodniczej na potrzeby
postępowania administracyjnego w obrębie działki nr ewid. 120, obręb Ściborki, gmina
Banie Mazurskie. W szczególności ustalenie dokładnej lokalizacji (precyzyjnie określony
zasięg w stosunku do obszaru inwestycji) występowania obszarów wodno- błotnych oraz
cennych zasobów fauny i flory na dz. nr 120 obręb Ściborki, gm. Banie Mazurskie. Ocena
możliwości realizacji inwestycji polegającej na budowie kurnika na działce nr ewid. 120 obręb
Ściborki, gmina Banie Mazurskie w kontekście zakazów zawartych w § 4 ust. 1 pkt 1, 6, 7 i 8
rozporządzenia nr 49 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie
obszaru chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy oraz wpływ na przedmioty
ochrony obszarów NATURA 2000 Niecka Skaliska (PLH280049) oraz Lasy Skaliskie
(PLB280011).

Dokument nr: WOA.261.2.57.2024.AMK.MJ

Składanie ofert:
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty składa się:
a) w formie pisemnej na adres Zamawiającego -- Ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn lub
b) poczty elektronicznej -- e-mail: sekretariat@olsztyn.rdos.gov.pl
2) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 15.05.2024 r. do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 15.06.2024 r.

Wymagania:
3. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej. Zamawiający, uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że
będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami (zespołem osób) zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
1) ekspertem przyrodniczym
wymagania:
(minimum
jednym)
spełniającym
następujące
z wykształceniem wyższym - co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia,
lub jednolite studia magisterskie (ochrona środowiska i nauki biologiczne - biologia, ekologia,
ekologia i zarządzanie zasobami przyrody/ środowiska, biologia środowiskowa i pokrewne;
nauki rolnicze - rybactwo, zootechnika; nauki leśne - leśnictwo)
lub
z wykształceniem średnim i co najmniej 3-letnim zatrudnieniem lub samozatrudnieniem
w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych i prac rozwojowych
w dziedzinie nauk przyrodniczych (w zakresie: ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk,
prowadzenia monitoringów przyrodniczych, ocen oddziaływania na obszary chronione, w tym
na obszary Natura 2000, sporządzania raportów z prac terenowych wraz z ocenąoddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze)
oraz
z doświadczeniem w wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 1 dokumentu
przyrodniczego, powstałego w oparciu o własne badania terenowe, dotyczącego inwentaryzacji,
badań, monitoringu, planowania ochrony itp., w ramach którego przeprowadzona została ocena
stanu ochrony.
4. PODSTAWY WYKLUCZENIA DOT. PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA
UKRAINĘ ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507), zwanej dalej ,,ustawą o szczególnych
rozwiązaniach", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
,,rozporządzeniem 765/2006", i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca
2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.
Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem
269/2014", albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz. 120
z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na
Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
podstawie
powyższych
okoliczności,
5. DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących2)
3)
4)
5)
ochronie bezpieczeństwa narodowego, które zawarte jest w treści formularza ofertowego,
który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, które zawarte jest
w treści formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3,
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1) Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać
drogą elektroniczną na adres sekretariat@olsztyn.rdos.gov.pl

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania
ofert.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu;
3) Oferta musi zawierać:
a) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba),
b) cenę wraz z podatkiem VAT, podaną cyfrowo i słownie.
4) Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5) Oferty składa się w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej;
6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
7) Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne.
3) Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1) Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, innych opłat i podatków -
z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
12. ZAMKNIĘCIE LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
2) Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku:
a) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę.
b) braku ofert lub gdy wszystkie złożone oferty będą podlegały odrzuceniu.
13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1) Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, przekaże Zamawiającemu następujące informacje dotyczące:
a) osób, które będą podpisywać umowę,
b) osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz
kontroli przebiegu realizacji umowy;
2) Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający traktować będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.
14. PROJEKT UMOWY
Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do zapytania.
16. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
1)
2)
3)
4)
Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania,
w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania,
Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
5) W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny.6) Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień
publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, zarządzenia
zmieniającego nr 79 z dnia 30 grudnia 2022r. oraz zarządzenia zmieniającego nr 38 z
dnia 12 września 2023 r.

Uwagi:
11. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami: Cena - 100 %,
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
3) Dopuszcza się negocjowanie cen ofert z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie
wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne by w efekcie negocjacji uzyskano
korzystną
15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska z siedzibą w Olsztynie ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: 89 53 72 100,
fax: 89 527 04 23, e-mail: sekretariat@olsztyn.rdos.gov.pl.2) Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Olsztynie, dalej zwanej RDOŚ, podane są na stronie BIP RDOŚ:
https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/kontakt2
3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@olsztyn.rdos.gov.pl.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz ewentualnego zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywających na RDOŚ.
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub którym
udostępniona zostanie umowa.
6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującą
u Zamawiającego instrukcją kancelaryjną, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku realizacji programów i
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych wieczyście, a w przypadku umowy
przez okres 10 lat.
7) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa,
związanym z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Niepodanie przez Wykonawcę danych osobowych uniemożliwi Zamawiającemu
wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie
umowy.
8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO),
b) sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem
przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia danych (art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO),
b) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
c) sprzeciwu (art. 21 RODO), wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
11) Jednocześnie RDOŚ przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
2) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Magda Jurek adres poczty
elektronicznej -- e-mail.: magda.jurek@olsztyn.rdos.gov.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.