Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Odnowienie oznakowania poziomego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Odnowienie oznakowania poziomego

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
powiat: miechowski
tel.: 41 388 25 30,41 388 25 00, fax: 41 388 25 39
rdabrowska@miechow.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Miechów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 41 388 25 30,4
Termin składania ofert: 2024-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złoty na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720)
,, Odnowienie oznakowania poziomego na jezdniach dróg gminnych w miejscowości
Miechów".
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie oznakowania na jezdniach dróg gminnych w miejscowości Miechów wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowe prace polegać będą na:
Zadanie częściowe nr 1
Odnowienie oznakowania poziomego poprzez wykonanie malowania cienkowarstwowego na drogach gminnych
Zadanie obejmuje odtworzenie m. in. znaków poprzecznych przejść dla pieszych, malowania osi jezdni, linii bezwzględnego i/lub warunkowego zatrzymania, linii P4, P6, malowanie strzałek kierunkowych.
Ogólna powierzchnia znaków poziomych wynosi ok. 800 m2. Zleceniodawca zastrzega, że przedmiotowa powierzchnia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zadanie częściowe nr 2
Odnowienie oznakowania poziomego poprzez wykonanie malowania grubowarstwowego na drogach gminnych.
Zadanie obejmuje odtworzenie m. in. znaków poprzecznych przejść dla pieszych, malowania osi jezdni, linii bezwzględnego i/lub warunkowego zatrzymania, linii P4, P6, malowanie strzałek kierunkowych.
Planowana powierzchnia malowania znaków poziomych wynosi ok. 200 m2. Zleceniodawca zastrzega, że przedmiotowa powierzchnia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od potrzeb.
Zadanie częściowe nr 3
Frezowanie oznakowania poziomego
Planowana powierzchnia do frezowania malowania znaków poziomych wynosi ok. 60 m2.
Zleceniodawca zastrzega, że przedmiotowa powierzchnia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb.

Dokument nr: DT.7011.27.2024

Składanie ofert:
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10.05.2024 r., mailowo na adres : rdabrowska@miechow.eu
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. rozpoczęcie: po podpisaniu umowy
2. zakończenie: do dnia 31.05.2024 r.

Wymagania:
II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu w oparciu
o art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodne z przepisami oznakowanie terenu robót oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac na jezdni
1 poboczu.
3. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. nr 2 szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. KRYTERIA WYBORU:
Kryteria wyboru w każdym z zadań częściowych stanowi - cena 100%.
Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę jednostkową za Im2 malowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego.
W celu porównania cen ofert, Zamawiający przyjmie następujący iloczyn:
- ceny jednostkowej zadania nr 1 oraz ilości 800 m2
- ceny jednostkowej zadania nr 2 oraz ilości 200 m2
- ceny jednostkowej zadania nr 3 oraz ilości 60 m2
Uzyskane wyniki zostaną zsumowane. Suma stanowić będzie cenę, która zostanie przyjęta do porównania ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, ale przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania.
V. PŁATNOŚCI:
Podstawą płatności faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru zawierający obmiar wykonanych przez Wykonawcę prac. Fakturę należy złożyć na dzienniku podawczym Zamawiającego. Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
Faktura powinna zawierać następujące dane:
Nabywca: Gmina Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, NIP 659-000-36-97 Odbiorca: Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.