Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana piłkochwytów na boiskach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana piłkochwytów na boiskach

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie
Ul. Rejtana 30
35-310 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.: 17 748 2704
sekretariat@zso4.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 17 748 2704
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
zaprasza do złożenia ofert na: ,,Wymiana piłkochwytów na boiskach ZSO Nr 4",
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wymiana piłkochwytów z tworzywa sztucznego i naciągów stalowych na boisku
zewnętrznym do piłki nożnej ze sztucznej trawy.
2. Wymiana piłkochwytów z tworzywa sztucznego i naciągów stalowych na boisku
zewnętrznym do piłki ręcznej (ponad metalową siatką) u góry bok od strony placu
zabaw ZSO Nr 4.
3. Wymiana piłkochwytów i naciągów z obu stron na dużej sali gimnastycznej.
4. Usunięcie starych piłkochwytów w miejscach montażu nowych.
5. Usunięcie resztek starych plastikowych z tworzywa sztucznego piłkochwytów na
boisku do piłki ręcznej ze wszystkich stron boiska (także w miejscu gdzie nie będą
montowane nowe siatki).
6. Montaż nowych naciągów i napinaczy zapewniających odpowiednie zamocowanie i
naciągnięcie nowych piłkochwytów.
8. Kolor dostarczonych (siatek) piłkochwytów: zielony.
9. Grubość siatek i naciągów ma być dostosowana na wszystkich boiskach do gry w piłkę
nożną.
10. Piłkochwyty i naciągi mają być wytrzymałe i odporne na warunki pogodowe.
11. Piłkochwyty na dużej sali gimnastycznej mają posiadać obciążniki u dołu
zapewniające amortyzacje uderzeń piłką, oraz uwzględniać otwory na tablice kosza
oraz bramki.
12. Piłkochwyty mają być wykonane z materiałów niepalnych.
13. Wielkość oka w siatce piłkochwytów musi być nie większa niż 11 cm.
14. Użyte materiały mają być fabrycznie nowe.
15. DOSTAWA, demontaż starych i montaż nowych piłkochwytów oraz wszystkie materiały
oraz prace maja być dostarczone i wykonane przez Dostawcę w ramach zaoferowanej
ceny.
16. Użyte materiały i sposób wykonania montażu mają zapewniać bezpieczne
użytkowanie boisk.
17. Wykonane prace mają być zgodne ze sztuka budowlaną.
18. Montaż musi być wykonany w dniach pracy szkoły w uzgodnionych wcześniej
terminach ze względu na wykorzystanie komercyjne boisk przez ZSO Nr 4.
19. Wymagany jest dokładny obmiar prac przed wyceną i wykonaniem, poniżej podane
wymiary są orientacyjne celem wstępnej kalkulacji:
- boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy: piłkochwyty długość 26 metrów wysokość
6 m x 2 boki,
- boisko do piłki ręcznej długość piłkochwytów 67 m x 2m x 1 bok (montaż siatki
piłkochwytów na wysokości ok 6 m nad siatką metalową),
- duża sala gimnastyczna długość piłkochwytów 18 m wysokość 5 m x 2 boki,
- demontaż starych siatek w miejscu nowych oraz dodatkowo demontaż z 3 stron
boiska do piłki ręcznej 125 m na wysokości 6 m.

Dokument nr: ZSO4.271.9.2024.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert, wymagania:
1). Prosimy o złożenie pisemnej oferty w języku polskim na załączonym formularzu
ofertowym załącznik Nr 2 plus klauzula RODO załącznik Nr 4.
2). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w
godz.ch pracy w terminie do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 10: 00 w nieprzeźroczystej
trwale zamkniętej kopercie z opisem: Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Oferta na: ,,Wymiana piłkochwytów na boiskach ZSO Nr 4", postępowanie numer
ZSO4.271.9.2024, nie otwierać przed 15 maja 2024 godziną 10:15" lub przesłać mailem na :
sekretariat@zso4.resman.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce montażu: ZSO Nr 4. Ul. Rejtana 30, Rzeszów.
Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga by zamówienie było wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 10
czerwca 2024 r.

Wymagania:
W prowadzonym postępowaniu przetargowym stosuje się ,,Regulamin udzielania
zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto" obowiązujący w ZSO
Nr 4.
II. Warunki realizacji zamówienia:
Jak w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 oraz w projekcie umowy załączniku do
zapytania.
III. Okres gwarancji:
Minimum 24 miesięcy od daty protokołu odbioru.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert:
1). Cena za całość usługi określona musi być w ofercie.
2). Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny lub ogłosić nowe zapytanie ofertowe.
3). Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
Zamawiający może dokonać zmian w treści Zapytania ofertowego, które zostaną
niezwłocznie zamieszczone na stronie www.bip.rzeszow.pl i będą wiążące dla Wykonawców.
4). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego składając wniosek, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu na składanie ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po terminie Zamawiający
pozostawi wniosek bez odpowiedzi. Treść zapytań i udzielone odpowiedzi zostaną
zamieszczone na stronie www.bip.rzeszow.pl i będą wiążące dla Wykonawców.
5). Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
6). Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z formularzem ofertowym: załącznik nr
2, załącznikiem nr 4.
7). Oferta i klauzula RODO musi być podpisana przez upoważnioną osobę ze strony
Wykonawcy.
8). Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania poprzez publikacje informacji na
www.bip.rzeszow.
9). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
10). Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.
11). Oferty bez załączonego oświadczenia RODO nie będą rozpatrywane.
12). Oferent może być wzywany do złożenia dodatkowych informacji w związku ze złożoną
ofertą, brak udzielenia odpowiedzi w podanym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
13). Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z powodów błędów w opisie
przedmiotu zamówienia, mających istotny wpływ na wartość zamówienia.
14). Zmiana treści Zapytania ofertowego: w uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma
prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
15). Integralną częścią zapytania ofertowego jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -
stanowiący załącznik nr 1, formularz ofertowy - stanowiący złącznik nr 2, projekt umowy
złącznik nr 3 oraz Klauzula RODO załącznik nr 4. Oferty nie zawierające wymaganych
załączników, wypełnione w sposób niezgodny z treścią zapytania ofertowego bądź
uzupełnione w sposób niezgodny z treścią zapytania ofertowego bądź nieuzupełnione -
zostaną odrzucone.
VII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
1). Kryteria oceny ofert:
a) Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert uznanych
za ważne, spełniających wymogi formalne.
b) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium cena brutto 100%
znaczenia.
c) Cena oferty będzie obliczona, jako całkowita cena brutto z obowiązującym podatkiem VAT.
Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z realizacja
zamówienia.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia i nie wybrania w drodze zapytania
ofertowego Wykonawcy przedmiotowej dostawy z powodów przekroczenia możliwości
finansowych zaplanowanych na dostawę, dokonać zakup większego lub mniejszego
stosownie do posiadanych środków finansowych.
e) Kolor piłkochwytów zielony.
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty, odrzucenia ofert bez
podania przyczyny (nie przysługuje składającemu zwrot kosztów w przypadku nie wybrania
oferty) i zamówienia mniejszego zakresu usług lub większego niż w zapytaniu.

Kontakt:
Osoba do kontaktu Jan Deręgowski, Kierownik Gospodarczy ZSO Nr 4 tel.: 17 748 27 04.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.