Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
ul. Mickiewicza 22
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 33 499 78 74
oddzial.gospodarczy@bielsko-biala.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33 499 78 74
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy Ul. Mickiewicza 22 i Bogusławskiego 24" zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Przedmiot zamówienia
2.
III.
1. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na ,,Usługi
serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Sądu
Rejonowego w Bielsku-Białej przy Ul. Mickiewicza 22 i Bogusławskiego 24" zgodnie
z wymogami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
IV. Opis przedmiotu zamówieniaOG01.262.13.2024
Przedmiotem zapytania ofertowego są: ,,Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji
urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul.
Mickiewicza 22 i Bogusławskiego 24".
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3.

Dokument nr: OG01.262.13.2024

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty w formie pisemnej (skany) należy przesłać do dnia 13 maja 2024r., do godz. 10.00,
na adres mailowy: oddzial.gospodarczy@bielsko-biala.sr.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1, zostanie udzielone na okres od dnia 14 maja 2024 r.
do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wymagania:
II.
1.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 9/23 Dyrektora Sądu dot.
zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa netto nie
przekracza kwoty 130.000,00 zł
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) Zmiany postanowień Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,
b) Odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny - tzw. ,,unieważnienie
postępowania" w każdym czasie do momentu podpisania Umowy.
3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w załączniku nr 2 z Wykonawcą, który
złoży najkorzystniejszą ofertę.
V. Kryterium wyboru
1. Kryterium oceny ofert jest cena ofertowa brutto - waga kryterium 100%.
Cena określona w formularzu ofertowym winna obejmować wszelkie koszty związane
z realizacją umowy, w tym należne cła i podatki, w tym podatek VAT.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Zaproponowana cena powinna
być podana wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego -
formularz ofertowy.
VI. Wymagane dokumenty jakie należy załączyć do oferty
W ofercie powinny znaleźć się następujące dokumenty:
a) Formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia,
b) Odpis KRS lub dokument potwierdzający posiadanie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej,
c) W przypadku pełnomocnictwa - pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim
i podpisane (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, zamknięcia postępowania bez wybrania
którejkolwiek z ofert i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO) informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej ul.
Mickiewicza 22.
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@bielsko-biala.sr.gov.pl
- Celem przetwarzania jest realizacja i rozliczenie umowy:OG01.262.13.2024
?
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
? na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w odpowiednim zakresie mogą być :
? podmioty upoważnione na podstawie prawa
? oraz inne podmioty, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych w zakresie wsparcia organizacyjnego, technicznego i informatycznego.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i jej rozliczenia jak również przez
okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych,
- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, modyfikacji i poprawiania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych
przepisach lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja
danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i
sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym
przypadku i w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Podanie
danych jest warunkiem ustawowym i umownym.

Kontakt:
Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego, na potrzeby niniejszego zapytania
ofertowego, jest Pani Sławomira Hanzlik, e-mail: oddzial.gospodarczy@bielsko-biala.sr.gov.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.