Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont przejścia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont przejścia

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
zapraszamy
do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce -
Powstańców Warszawskich" - zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024.
W ramach postępowania Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z Opisem
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

Dokument nr: 70/BZP-PU.511.63.2024/MN, BZP-PU/68/2024/MN

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
w języku polskim na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 15.05.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
Lp.
Przedmiot zamówienia
Terminy
1.I Przedmiot odbioru:
Projekt wykonawczy16 tygodni od daty zawarcia
umowy
2.II Przedmiot odbioru:
Realizacja robót budowalnych na podstawie I Przedmiotu odbioru26 tygodni od daty zawarcia
umowy

Wymagania:
FORMA I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA:
W ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty (dalej: Oferta) należy wskazać
łączną wartość brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie
za I Przedmiot odbioru, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości brutto za całość wykonania
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że poprawi ewentualną omyłkę w ofercie Wykonawcy w ten sposób,
że łączna wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia pozostanie niezmieniona, natomiast
wynagrodzenie za I Przedmiot odbioru zostanie poprawiony na kwotę odpowiadającą 10% łącznej
wartości brutto - w przypadku, gdy kwota w ofercie za wykonanie I przedmiotu odbioru nie będzie
odpowiadać proporcjom określonym w formularzu ofertowym.
Wykonawca może w terminie 3 dni sprzeciwić się dokonanym poprawkom. Wówczas jego oferta będzie
podlegała odrzuceniu, a Zamawiający uprawniony będzie do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert.
III.
WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie
nawierzchni z płytek chodnikowych lub kostki betonowej lub kostki kamiennej o wartości zamówienia
równej lub wyższej niż 50 000,00 zł brutto.
2. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu, które
należy złożyć wraz z ofertą:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku opisanego powyżej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane - zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 a do zaproszenia.
IV.
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi
i gwarancji.
2. Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji do
ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane.
3. Gwarancja i rękojmia dla robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót
budowlanych.
Zamawiający informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez
Wykonawcę spełniającego warunek udziału w postępowaniu określony w punkcie III Zaproszenia
do złożenia oferty.
Jednocześnie, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże
się najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się
od zawarcia umowy i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami Alina Walaszko, Pion Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, adres e-mail: alina.walaszko@gdansk.gda.pl; Magdalena Nawrot, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: magdalena.nawrot@gdansk.gda.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.