Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie koncepcji na budowę asfaltowej drogi dla rowerów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie koncepcji na budowę asfaltowej drogi dla rowerów

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel.: 85 879 79 79
zdm.zamowienia@um.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 85 879 79 79
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej /dostawy /usługi*, o wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto do kwoty mniejszej niż 130 000 zł netto

1. Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie koncepcji na budowę asfaltowej drogi dla rowerów w Białymstoku wzdłuż Placu Jana Pawła II i Ul. Legionowej w Białymstoku na odcinku od Ronda Doktora Lussy do Ul. Akademickiej o długości 0,8 km.

1.1 Zakres dokumentacji obejmuje:
1) Opracowanie koncepcji przebiegu drogi dla rowerów (rozwiązań projektowych) w minimum dwóch wariantach.
2) Opis zaproponowanych wariantów przebiegu drogi dla rowerów będącej połączeniem
z istniejącą siecią dróg dla rowerów z określeniem ich powiązań geometrycznych
z istniejącą infrastrukturą drogową.
3) Opis struktur własnościowych drogi dla rowerów, wskazanie wycinek/nasadzeń drzew/krzewów.
4) Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej (do celów projektowych) w skali 1:500 wraz z rozmieszczeniem uzbrojenia istniejącego i nowoprojektowanego.
5) Wykonanie profilu podłużnego proponowanej trasy w celu wysokościowego wskazania kolizji drogi z istniejącym uzbrojeniem terenu, jak również oceny wysokościowego usytuowania drogi w stosunku do przyległego terenu.
6) Wymagana ilość egzemplarzy poszczególnych części koncepcji:
o projekt koncepcyjny - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.
o wersję elektroniczną koncepcji należy dostarczyć na nośniku CD - 1 egz. (w formacie *.dwg lub *.dgn - pliki graficzne), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.

1.2 Pozostałe wymagania:
1) Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści ogłoszenia o zamówieniu i wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie.
2) Podczas opracowywania koncepcji należy stosować wytyczne do projektowania stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.
3) Wykonawca powinien stosować wytyczne https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d;
4) Koncepcję należy opracować w sposób uwzględniający maksymalne wykorzystanie terenów będących własnością Gminy Białystok, ograniczając do minimum konieczność zajęcia terenów przyległych, nie będących własnością Gminy Białystok; wycinka drzew tylko w ostateczności.
5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
6) Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon Ul. Rynek Kościuszki
i Sienkiewicza) https://gisbialystok.pl/teksty/bi_121.jpg.
7) Podczas projektowania należy uwzględnić istniejące uwarunkowania gruntowe
i terenowe, zajętość terenu oraz rozwiązania wynikające z uchwał dotyczących miejscowego planu zagospodarowania terenu.
8) Koncepcję należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim.
9) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania koncepcji zgodnie z wymogami określonymi w art. 99- 102 ustawy Pzp, w szczególności;
a) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny'',
b) jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób, o którym mowa w lit. a) Wykonawca winien wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,
c) sporządzając dokumentację projektową Wykonawca opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".

CPV: 71320000-7

Dokument nr: ZDM-XIV.271.37.2024

Składanie ofert:
8. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdm.zamowienia@um.bialystok.pl do dnia 14 / 05 /2024 r. do godz. 10 : 00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
4. Warunki udziału: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać:
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi obejmującej wykonanie koncepcji lub/i dokumentacji projektowej budowy lub/i przebudowy dróg dla rowerów lub/i dróg lub/i nawierzchni dróg dla rowerów lub/i dróg,

2) osobę skierowaną do realizacji zamówienia publicznego posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności: inżynieryjnej drogowej.

Określenia ,,budowa", ,,przebudowa" użyte są w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

Określenie ,,droga", użyte jest w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.. 320 t.j.).

Określenie ,,droga dla rowerów" użyte jest w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.).

3) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Dokumenty wymagane w ofercie:
1) formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
2) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie wynika z dokumentów rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (na lub wg zał. nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień.(na lub wg zał. nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu),
4) Inne dokumenty: brak
6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
7. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie skanu dokumentów przygotowanych w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub pisemnie.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający po otwarciu ofert prześle pocztą elektroniczną/opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej* informację o złożonych ofertach zawierającą nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach.
11. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13. Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach określonych w § 3 ust. 16 Regulaminu udzielania przez Miasto Białystok zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto z zastrzeżeniem pkt 15).
14. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku niekompletności dokumentów wymaganych w ofercie, Zamawiający może wezwać do ich uzupełnienia, a w przypadku oferty najkorzystniejszej, wezwie do ich uzupełnienia.
15. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w jej treści, jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na ich poprawienie,
o niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt 17).
17. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający unieważni postępowanie.
18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych w postępowaniu, albo unieważnić postępowanie.
19. Informację o wyniku postępowania Zamawiający opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej.
20. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia o zmówieniu.
21. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 532/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.

Uwagi:
22. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119, str. 1, sprost. Dz.U UE.L.2018.127, str. 2, sprost. Dz. Urz. UE L74, str. 35 z 2021 r.), zwanego RODO, informuję, że:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone - w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana -
w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowani.

Kontakt:
12. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Rozkładaj tel. /85/ 869 6178,
e-mail: erozkladaj@um.bialystok.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.