Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel.: 85 879 79 79, tel. /85/ 869 6092, tel. /85/869 6717
zdm.zamowienia@um.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 85 879 79 79,
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej /dostawy /usługi *, o wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto do kwoty mniejszej niż 130 000 zł netto

1. Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ul. Białoruskiej
w Białymstoku na odcinkach: od Ul. Serbskiej do Ul. Niewodnickiej (KD-18D) oraz do granicy miasta (KD-23D).

1.1 Zakres dokumentacji obejmuje:
1) Jednowariantową koncepcję drogowych rozwiązań projektowych - w 2 egz.,
2) Dokumentację projektową w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, budowy sieci oświetlenia ulicznego oraz budowy i przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej, wraz z dowiązaniem do drogi dla pieszych oraz jezdni w Ul. Niewodnickiej, zgodnie z załączonym zakresem graficznym (załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu), w tym :
a) Projekt budowlany - po 4 egz. każdy:
o projekt zagospodarowania terenu,
o projekt architektoniczno-budowlany,
o projekty techniczne branżowe
b) Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - w 2 egz.,
c) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy - w 2 egz.,
d) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - w 2egz.,
e) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe - w 2 egz.
f) Badania geotechniczne podłoża oraz nośności podłoża na siatce w pełni odzwierciedlającej układ warstw geotechnicznych, jednak nie rzadziej niż co 20 m. Za głębokość odwiertu należy przyjąć głębokość najniżej posadowionej lub projektowanej do budowy/przebudowy infrastruktury technicznej - w 2 egz.,
g) Inwentaryzację oraz wycenę wartości drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki
- w 2 egz.,
h) Informacja BIOZ - w 2 egz.,
i) Wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji projektowej wymienioną w ppkt 2) lit a) - h) opracowaną w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD12 - część rysunkowa
oraz w plikach PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) - płyta CD lub
DVD - 1 szt.,
j) Dodatkowo kompletny projekt wykonawczy i budowlany zapisany w formacie:
? pliki tekstowe -*.pdf, *.tif - monochromatyczny wielostronicowy;
? pliki graficzne *.tif - 24 bity w rozdzielczości 300-400 dpi - 2 szt.

Uwaga:
o Wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją papierową.
o Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 t.j.).
o Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. poz. 2458 t.j.).
1.2 Pozostałe wymagania:
1) Dokumentację należy opracować zgodnie z wytycznymi do projektowania (załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu).
2) Wykonawca przed sporządzeniem projektu budowlanego przedstawi Zamawiającemu propozycję rozwiązań projektowych budowy przedmiotowej ulicy i przystąpi do wykonywania projektów budowlanych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.
3) Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części osiedla Starosielce i Zielone Wzgórza (rejon ulic Klepackiej i Hetmańskiej ) w Białymstoku (UCHWAŁA NR XII/110/07 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia z dnia 21 maja 2007 r.).
4) Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi na :
o odprowadzenie wód opadowych z projektowanej ulicy ,
o budowę kanału technologicznego oraz budowę/przebudowę sieci oświetlenia ulicznego (załącznik nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu).
5) Wykonawca uzyska wszelkie konieczne materiały do zrealizowania przedmiotu zamówienia
np. aktualna mapa geodezyjna, decyzje, warunki techniczne, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami.
6) Wykonanie ewentualnej inwentaryzacji zieleni wraz z szacunkiem wartości drzew przewidzianych do wycinki wykonanym przez uprawnionego Wykonawcę, jeśli będzie wymagane uzyskanie decyzji na jej usunięcie oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie gniazdowania ptaków, jeżeli zajdzie konieczność.
7) Uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych.
8) Inne materiały niezbędne do wystąpienia o uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji na etapie przygotowania dokumentacji, w tym m. in. decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, decyzji
o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli zajdzie taka konieczność).
9) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi oraz usunięcia rozbieżności na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przedmiotowej ulicy, wynikających z pytań dotyczących wykonanej dokumentacji projektowej
w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze.
10) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zachowaniem niżej wymienionych postanowień, tj.:
a) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny'',
b) jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób, o którym mowa w lit. a) Wykonawca winien wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,
c) sporządzając dokumentację projektową Wykonawca opisując przedmiot zamówienia
przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne''.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających na celu istotny wpływ na kształtowanie ceny oferty. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści ogłoszenia
o zamówieniu i wystąpić do Zamawiającego o ich rozstrzygnięcie.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: ZDM-XIV.271.34.2024

Składanie ofert:
8. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdm.zamowienia@um.bialystok.pl
do dnia 15 / 05 /2024 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym :
1) Etap I - opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych - 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy;
2) Etap II - opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii/uzgodnień/decyzji, umożliwiających złożenie wniosku pozwolenia na budowę oraz
z podaniem orientacyjnych kosztów realizacji inwestycji - 6 miesięcy od dnia uzgodnienia przez Zamawiającego koncepcji rozwiązań projektowych;
3) Etap III - opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej - 2 miesiące od daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

4. Warunki udziału: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać:
a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających
na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę drogi/dróg wraz
z infrastrukturą techniczną o wartości co najmniej 20 000 zł brutto każda usługa,
b) osoby (po 1 osobie do każdej specjalności) skierowane do realizacji zamówienia publicznego posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowane (Dz. U. 2023 poz. 682 j.t.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalnościach:
o inżynieryjnej drogowej - osoba winna posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych na budowę lub przebudowę drogi/dróg wraz
z infrastrukturą techniczną,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Określenie ,,droga", użyte jest w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2024 r. poz. 320 t.j. )

Określenia ,,budowa" i ,,przebudowa" użyte są w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.

5. Dokumenty wymagane w ofercie:
1) formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
2) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie wynika
z dokumentów rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (na lub wg zał. nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu) wraz z załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz
z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia (na lub wg zał. nr 3 do ogłoszenia
o zamówieniu).
4) Inne dokumenty: Zestawienie kosztów zadania - zał. nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu,
6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
7. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie skanu dokumentów przygotowanych w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub pisemnie.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający po otwarciu ofert prześle pocztą elektroniczną/opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej* informację o złożonych ofertach zawierającą nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach.
11. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13. Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach określonych w § 3 ust. 16 Regulaminu udzielania przez Miasto Białystok zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto
z zastrzeżeniem pkt 15).
14. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku niekompletności dokumentów wymaganych w ofercie, Zamawiający może wezwać do ich uzupełnienia, a w przypadku oferty najkorzystniejszej, wezwie do ich uzupełnienia.
15. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w jej treści, jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na ich poprawienie,
o niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone
w ogłoszeniu o zamówieniu, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt 17).
17. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający unieważni postępowanie.
18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych w postępowaniu, albo unieważnić postępowanie.
19. Informację o wyniku postępowania Zamawiający opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej.
20. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia o zmówieniu.
21. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 532/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.

Uwagi:
22. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119, str 1, sprost.
Dz. U UE.L.2018.127, str. 2, sprost. Dz. Urz. UE L74, str. 35 z 2021 r.), zwanego RODO, informuję, że:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty
np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator
w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone - w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana -
w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt:
12. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest :
Ewelina Opolska tel. /85/ 869 6092, e- mail: eopolska@um.bialystok.pl;
Mariusz Sieczkowski tel. /85/869 6717, e- mail: msieczkowski@um.bialystok.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.