Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wyśmierzyce
A. Mickiewicza 75
26-811 Wyśmierzyce
powiat: białobrzeski
Tel, fax. (48) 615 70 03
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyśmierzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel, fax. (48) 615 7
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, STWiORB i kosztorysów inwestorskich na zadanie pn. ,,Budowa remizy wraz ze świetlicą wiejską i izbą pamięci w miejscowości Kostrzyn".
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa remizy wraz ze świetlicą wiejską i izbą pamięci w miejscowości Kostrzyn" zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami formalno-prawnymi zezwalającymi na przeprowadzenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych, a następnie rozpoczęcie wykonywania robót.
2. Zamawiający wymaga w ramach zadania opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód właściwych organów administracji architektonicznobudowlanej zezwalających na rozpoczęcie robót (ostateczne pozwolenie na budowę lub akceptacja zgłoszenia).
3. Planowany zakres robót objętych zadaniem projektowym:
a) budowa obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze świetlicą i izbą pamięci w miejscowości Kostrzyn, Ul. Strażacka 2 na działce nr 1031 oraz 1032. Główna bryła budynku ma mieć kształt prostokąta. Konstrukcja tradycyjna - ściany murowane wzmocnione żelbetonem. Dach dwuspadowy kryty blachą dachówkową.
b) budowa instalacji, w tym: instalacja wodociągowa, instalacja hydrantowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczna, instalacja alarmowa, oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne, wentylacja mechaniczna oraz instalacja odgromowa,
c) budowę przyłączy, w tym: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, przyłącze energii elektrycznej,
d) zagospodarowanie terenu działki o powierzchni tj. utwardzenie terenu na dojścia, dojazdy oraz miejsca parkingowe.
4. Zakres dokumentacji:
- Projekt budowlany - 5 egz.,
- Projekt wykonawczy - 3 egz.,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,
- Kosztorys inwestorski - 2 egz.,
- Przedmiar robót - 2 egz.,
- Inne opracowania konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiający ponadto wymaga dokumentów wymienionych w pkt. 4 w formie elektronicznej, dysk CD -2 egz.
6. Dokumentacja powinna być w wersji elektronicznej edytowalnej oraz pdf, natomiast kosztorys i przedmiar w wersji pdf.
7. Na terenie objętym inwestycją brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Wykonawca przeniesie na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji.
10. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji objętej przedmiotową dokumentacją.
11. Wizja lokalna - zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
12. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.
13. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej rękojmi.
14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
15. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest Wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno -- budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu, w szczególności zgodnie z:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),
b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
c) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458),
d) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605),
e) wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
16. Dokumentacja winna być kompletna z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami.
17. Projektant pozyskuje na swój koszt aktualną mapę do celów projektowych w wersji papierowej i cyfrowej.
18. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego (inwestora) w zakresie występowania przed właściwymi organami administracji państwowej oraz innych instytucji, w sprawach uzyskania wnioskowanych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, warunków technicznych itp., wymaganych obowiązującymi przepisami prawa celem wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji ,,Budowa remizy wraz ze świetlicą wiejską i izbą pamięci w miejscowości Kostrzyn".

Dokument nr: ROA.271.02.10.2024.KO

Składanie ofert:
X. Termin i miejsce składania ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 14.05.2024 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
Ofertę należy złożyć:
? w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach Ul. Adama Mickiewicza 75,
26-811 Wyśmierzyce,
? za pośrednictwem poczty,
? wysłać na adres poczty elektronicznej umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Wymagania:
V. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Kompletne opracowanie w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.), dalej jako ,,ustawa". Zgodnie z treścią ww. przepisu: ,,Przepisy art. 7 ust. 1-8 ustawy stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy". Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy: ,, Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1) wykonali tj. ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku użyteczności publicznej (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
oraz:
2) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i wpisania na listę członków izby zgodnie z zapisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
VII. Kryteria wyboru:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się kryterium Cena - waga 100%:
2. Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej punktów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 punktów.
W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.
3. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
1. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć:
1.1 Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
1.2 Wykaz zrealizowanych usług - załącznik nr 3.
1.3 Ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
1.4 Kserokopia uprawnień budowlanych.

IX. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.
3. Podane w ofercie ceny muszą być cenami jednostkowymi brutto, muszą być wyrażone w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ceny jednostkowe określone w Formularzu ofert nie mogą podlegać jakimkolwiek podwyżkom, czy negocjacjom na etapie podpisania umowy i realizacji.
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
6. Pozostałe istotne elementy zamówienia zostały zawarte w treści umowy, której projekt jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
XII. Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy,
3. Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wyśmierzyce, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce;
o Administrator - Burmistrz Wyśmierzyc wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: iod@wysmierzyce.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ROA.271.02.10.2024.KO prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp'
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Ogorzałek - Specjalista w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, tel. (48) 615 70 03 wew. 107, e-mail: k.ogorzalek@wysmierzyce.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.