Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kompostowników

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kompostowników

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
telefon: (33) 873-18-11, fax: (33) 873-18-15, tel. (33) 873 18 11 wew. 211
enowak@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: (33) 873-18
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację zamówienia pn.
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z ich dostawą i rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie miasta Wadowice kompostowników w ilości 60 szt.
2. Parametry techniczne kompostowników będących przedmiotem dostawy:
a) minimalna pojemność kompostowników: 720 I;
b) kompostownik wykonany z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu (drewno, tworzywo sztuczne z recyklingu itp.);
c) grubość ścianki kompostownika min. 4mm.
3. Dodatkowo Zamawiający wymaga:
a) wykonanie kolorowych etykiet na kompostowniki (wg określonego projektu), o rozmiarze 20x15 cm wraz z ich zalaminowaniem, opaskami zaciskowymi i wykonaniem otworów umożliwiających zamocowanie tabliczki na kompostowniku;
d) gwarancja min. 5 lat.

Dokument nr: OŚ.271.22.2024

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie do 13 maja 2024 r.
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o w wersji elektronicznej na adres enowak@wadowice.pl.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dostawa kompostowników
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem oferenta. Ponadto oferta musi zawierać:
a) Wycenę ofertową sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego;
b) Specyfikację techniczną oferowanych kompostowników zawierającą minimum następujące informacje:
- zwymiarowany rysunek techniczny oferowanego kompostownika wykonany w co najmniej trzech płaszczyznach tj. rzut z przodu (główny), rzut z boku, rzut z góry;
- opis techniczny zawierający określenie materiału z jakiego wykonany jest oferowany kompostownik;
- min. po 3 fotografie kompostowników prezentujące zdjęcia katalogowe.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. póz. 1605 z późn. zm.).
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o w wersji elektronicznej na adres: enowak@wadowice.pl.
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego gdy:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi:
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia.

Kontakt:
11. Dodatkowych informacji udziela: Bożena Grzybowska, tel. (33) 873 18 11 wew. 211 lub e-mail: bgrzybowska@wadowice.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.