Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi serwisowania, konserwacji urządzeń i elementów instalacji wentylacji...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi serwisowania, konserwacji urządzeń i elementów instalacji wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
powiat: Szczecin
fax 91 48 55 520, tel 91 48 55 515, tel.: 91 48 55 372
gospodarczy@szczecin-centrum.sr.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: fax 91 48 55 520, te
Termin składania ofert: 2024-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowania, konserwacji urządzeń i elementów instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy Ul. Narutowicza 19 w Szczecinie w okresie od 01.08.2024 r. do 01.08.2026 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego (wzór umowy).

Dokument nr: Gosp. 262.62.2024

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 10 maja 2024 r. w postaci jej podpisanego skanu wraz z załącznikami e-mailem na adres: gospodarczy@szczecin-centrum.sr.gov.pl . W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: ,,Wentylacja mechaniczna".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji umowy : od 01.08.2024 r. do 01.08.2026 r

Wymagania:
Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku). Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. póz. 1605).
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Formularz ofertowy może zostać wypełniony elektronicznie, po czym musi zostać wydrukowany, podpisany i następnie zeskanowany. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferty sporządzone w sposób odbiegający od wyżej opisanego zostaną odrzucone.
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
2. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału technicznego i zawodowego oraz o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy zapewniających należyte wykonanie zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
3. Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu gospodarczego - tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia (Załącznik nr 4 )
6. Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
VII. Termin związania ofertą:
oferenci pozostają związani ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu do składania ofert.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki
nieprawidłowego oznaczenia wiadomości. Składający ofertę obowiązany jest do uzyskania potwierdzenia złożenia oferty wysłanej poprzez e-mail. Ofertę wysłaną poprzez e-mail uznaje się za skutecznie złożoną po uzyskaniu przez składającego ofertę mailowego potwierdzenia, że wiadomość dotarła i została wyświetlona na komputerze Zamawiającego. Ciężar dowodu w zakresie skutecznego złożenia oferty spoczywa na składającym ofertę. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
IX.Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
2. Posiadają potencjał techniczny i zawodowy zapewniający należyte wykonanie zlecenia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zlecenia,
4. W wyznaczonym terminie złożą prawidłowo sporządzoną ofertę.
X. Kryteria oceny ofert:
o wyborze najkorzystniej oferty decydować będzie cena oferty. Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najniższą cenę, oferta ta wskazana zostanie do realizacji przedmiotu zamówienia.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną.
XII. Ogłoszenie wyników zapytania:
o wynikach prowadzonego postępowania Wykonawcy, którzy odpowiedzieli na przedmiotowe zapytanie ofertowe zostaną poinformowani drogą mailową.
XIII. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku nieprzyjęcia do realizacji zlecenia przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych.

Kontakt:
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- p. Radosław Wolaniuk, e-mail: radoslaw.wolaniuk@szczecin-centrum.sr.gov.pl , tel.: 9148 55 372.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.