Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przygotowanie opracowania

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przygotowanie opracowania

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
powiat: Warszawa
tel 22 310-67-00
sekretariat.drp@gdos.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 22 310-67-00
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie opracowania pod roboczym tytułem:
,,Ochrona chomika europejskiego przy realizacji inwestycji".
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
Ofertę oraz wymagane dokumenty należy złożyć drogą elektroniczną na adres:
sekretariat.drp@gdos.gov.pl.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty oraz załączników w formie skanu (tj. dokumentu
wypełnionego i podpisanego własnoręcznie) lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Termin złożenia oferty: do 15 maja 2024 r. do godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie zostanie wykonane nie później niż do dnia 15 października 2024 r.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zapytania ofertowego
prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże
ustawy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania
co najmniej jednym specjalistą, posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu nauk biologicznych oraz
doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej trzech projektów dotyczących chomika
europejskiego.
Przez projekt należy rozumieć działania, których efektem było opracowanie dokumentów o charakterze
wytycznych, zaleceń, rekomendacji, ekspertyz, koncepcji, programów, planów, studiów, inwentaryzacji
przyrodniczych, dobrych praktyk, raportów, strategii, prac lub publikacji naukowych.
W przypadku, gdy zamówienie będzie realizowane przez więcej niż jednego specjalistę (zespół),
wymaga się, aby każdy ze specjalistów wchodzących w skład zespołu spełniał wymagania
wskazane powyżej (pkt IV., zdanie pierwsze).
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży następujące
podmiotowe środki dowodowe, w sposób wskazany w formularzu ofertowym:
1) Wykaz osób na spełnienie warunku udziału w postępowaniu (pkt II formularza ofertowego);
V. Kryteria oceny ofert:
Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Ocena w ramach kryteriów oceny ofert będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez
Wykonawcę pkt I oraz pkt III formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
Kryteria oceny ofert stanowią:
1) Cena - 40%;
2) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie chomika europejskiego - 60%.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów
w obu kryteriach.5.
W ramach kryterium Cena punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
najniższa łączna cena brutto zamówienia
----------------------------------------------------- x 40 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej
Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia,
uwzględniającą podatek VAT, i obejmuje wykonanie wszystkich czynności zgodnie z umową,
w tym z OPZ.
6.
W ramach kryterium Doświadczenie Wykonawcy w zakresie chomika europejskiego punkty zostaną
przyznane w następujący sposób:
Ocenie podlegać będzie posiadanie przez specjalistę, o którym mowa w pkt IV. (ponad wymagane
na spełnienie warunku udziału w postępowaniu) doświadczenie, zgodnie z poniższym:
1) w realizacji jednego projektu dotyczącego chomika europejskiego - 12 pkt;
2) w realizacji dwóch projektów dotyczących chomika europejskiego - 24 pkt;
3) w realizacji trzech projektów dotyczących chomika europejskiego - 36 pkt;
4) w realizacji projektów dotyczących chomika europejskiego - 48 pkt;
5) w realizacji co najmniej pięciu projektów dotyczących chomika europejskiego - 60 pkt.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wskazane przez Wykonawcę projekty muszą być inne
niż wykazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli zamówienie będzie realizowane przez więcej niż jednego specjalistę (zespół) doświadczenie
zespołu nie podlega sumowaniu, tzn. jeśli Wykonawca wskaże doświadczenie więcej niż jednej
osoby na kryterium, Zamawiający weźmie pod uwagę członka zespołu z największą liczbą
zrealizowanych projektów.
Przez projekt należy rozumieć udział w pracach, których efektem było opracowanie dokumentów
o charakterze wytycznych, zaleceń, rekomendacji, ekspertyz, koncepcji, programów, planów,
studiów, inwentaryzacji przyrodniczych, dobrych praktyk, raportów, strategii, prac lub publikacji
naukowych.
VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osoby
upoważnionej do reprezentacji wykonawcy.
Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego;
2) pełnomocnictwo, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje
pełnomocnik.
Oferty złożone po terminie będą podlegały odrzuceniu.
Zamawiający informuje, że oferty składane w ramach zapytania ofertowego stanowią informację
publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca zobowiązany jest do zastrzeżenia tych informacji
i przedstawienia zamawiającemu uzasadnienia tego zastrzeżenia.
10. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
z tym zastrzeżeniem, że pierwszym dniem jest dzień składania ofert.
11. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza możliwość zwrócenia się do Wykonawcy
z wnioskiem o przedłużenie okresu związania ofertą.
VII. Informacja dotycząca sposobu komunikacji zamawiającego z wykonawcą:
Wszelka korespondencja i wymiana informacji związana z niniejszym postępowaniem odbywa się
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.drp@gdos.gov.pl.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, jak również, w uzasadnionych przypadkach,
może przedłużyć termin składania ofert.
Treść pytań wykonawcy wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień i odpowiedzi
na kierowane zapytania. Wszelkie pytania w powyższym zakresie należy kierować na adres e-mail
wskazany w ust. 1.
VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
Pozostałe informacje dotyczące Zapytania ofertowego:
Zamawiający dopuszcza negocjowanie oferowanych cen z wykonawcami, którzy złożyli ważne
i niepodlegające odrzuceniu oferty. W tym celu zamawiający, w uzasadnionych przypadkach,
zastrzega możliwość kontaktu z wykonawcami za pośrednictwem adresu internetowego
sekretariat.drp@gdos.gov.pl.
Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
przesłanych dokumentów lub udzielenia wyjaśnień.
Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i tym samym będą budzić wątpliwości zamawiającego, zamawiający
dopuszcza możliwość zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów w obu kryteriach oceny ofert,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych, w których wykonawcy zaoferują nową cenę realizacji
zamówienia, bez możliwości dokonywania zmian w zakresie kryterium jakościowego.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące
wyrazów, w szczególności:
a) ewidentny błąd gramatyczny,
b) mylną pisownię wyrazów,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy;
2) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach),
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek w szczególnościw przypadku sumowania poszczególnych kosztów ogółem brutto ? jeżeli obliczony wynik nie
odpowiada działaniom podjętym do jego uzyskania, przyjmuje się, że prawidłowo podano
ceny jednostkowe i na ich podstawie zamawiający przeprowadzi dalsze obliczenia;
3) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Stosownie do brzmienia art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859), z postępowania wyklucza się1):
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1124, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
W sytuacjach uzasadnionych interesem Zamawiającego, dopuszcza się możliwość unieważnienia
postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Kontakt:
Osoba uprawniona ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Łojek

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.