Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie przeglądów, konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie przeglądów, konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i węzła cieplnego z podgrzewaczem wody

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
ul. Karola Olszewskiego 2A
25-663 Kielce
powiat: Kielce
tel.41 34 79 709, 41 3479 713
marzena.waclawik@womp.com.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.41 34 79 709, 41
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
zaprasza do złożenia oferty
na wykonywanie przeglądów, konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i węzła cieplnego z podgrzewaczem wody, zainstalowanych w budynku Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w latach 2024-2025
zgodnie z załącznikiem nr 1A do zaproszenia / umowy na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca:
Dwa przeglądy i konserwacje (maj/czerwiec 2024 roku, maj/czerwiec 2025 roku):
? central i instalacji wentylacyjnych (wymiana filtrów),
? central, jednostek i instalacji klimatyzacyjnych wraz z myciem i czyszczeniem ich zewnętrznych elementów (kratki wentylacyjne, anemostaty),
? węzła cieplnego obejmujące czyszczenie filtrów po sezonie grzewczym oraz uruchomienie wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego,
? podgrzewacza wody obejmujące przestawianie trybu pracy przed i po sezonie grzewczym.
Sezon grzewczy - okres od jesieni (październik/listopad) do wiosny(maj).
Jeżeli wystąpi konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych i zużywających się w urządzeniach

CPV: 71315410-6

Dokument nr: PDZP-26/P-65/24

Składanie ofert:
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaną nazwą i adresem Oferenta opatrzonej napisem: ,,Oferta na konserwację okresową urządzeń instalacji mechanicznej wentylacji, klimatyzacji i węzła ciepłowniczego z podgrzewaczem wody, zainstalowanych w budynku Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach" w terminie do dnia 14 maja
2024 r. do godz. 10.00 w siedzibie WOMP w Kielcach, Ul. Karola Olszewskiego 2A - sekretariat (pokój nr 201).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: na bieżąco od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2025 r.

Wymagania:
Wykonawca w ramach niniejszej umowy i w ramach ustalonego wynagrodzenia za usługi objęte niniejsza umową dokona ich wymiany lub uzupełnienia podczas wykonywania usługi lub w czasie pomiędzy wykonywaniem usługi jeżeli
Wykonawca uzna to za konieczne albo w razie potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego
3. Koszt usług leżących po stronie Wykonawcy winien zawierać również koszt materiałów niezbędnych do jej wykonania takich jak: smar, olej, czyściwo, bezpieczniki, żarówki sygnalizacyjne, diody, uszczelki, filtry, środki czyszczące i dezynfekcyjne, itp.
4. Koszt zakupu części zamiennych i materiałów nie wymienionych powyżej takich jak:
pompki, siłowniki, grzałki, termostaty, czynnik chłodniczy R410A, glikol, inne płyny i gazy uzupełniające instalacje, itp.) ponosi Zamawiający.
5. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego podejmowania interwencji po powiadomieniu telefonicznym bądź e-mailowym przez Zamawiającego, w przypadku zaobserwowanych nieprawidłowości w pracy urządzeń. Koszty przyjazdu do każdej zgłoszonej awarii ponosi Wykonawca.
6. Wykaz eksploatowanych urządzeń przedstawia zał. nr 1 do zaproszenia / umowy.
Eksploatacja tych urządzeń wynosi 14 lat, z wyjątkiem 2 central wentylacyjnych LGH-100-RVX-E eksploatowanych od 7 lat.
II. Instrukcja dla Oferentów:
1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, na załączonym formularzu ofertowym, wszystkie strony winny być ponumerowane i podpisane (zaparafowane) przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta.
2. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Składający ofertę pozostaje z nią związany do dnia wyboru przez Zamawiającego innej oferty.
Zamawiający wybierze i zawrze umowę z Oferentem, który zaoferował najniższą cenę brutto za realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
III. Wymagane dokumenty składające się na ofertę:
1. Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego zaproszenia.
2. Wypełniony załącznik nr 1 załączony do niniejszego zaproszenia.
3. Wypełniony załącznik nr 2 załączony do niniejszego zaproszenia wraz z potwierdzeniem, że przedmiot zamówienia określony w tym załączniku został wykonany należycie.
4. Informacja z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiona nie wcześniej niż w miesiącu 6 miesięcy w którym upływa termin składania ofert.
5. Upoważnienie do podpisania oferty w formie oryginału, o ile nie wynika to z innych załączonych dokumentów np. z informacji z KRS, z umowy spółki itp.
IV. Wybór najkorzystniejszej oferty:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena zł. brutto przedmiotu zamówienia.
Cena oferty -waga 100% (maksymalnie 100 pkt).
1) maksymalną ilość punktów przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,
2) Pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, wg następującej formuły:

najniższa cena oferty brutto
Cena oferty = ------------------- ------------------------ x 100
cena brutto oferty badanej
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące zawarcia umowy w drodze przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Zaproszenie do składania ofert, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie.

Uwagi:
8. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych - załącznik nr 3.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi z ramienia Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:
? w sprawach przedmiotu zamówienia: p. Mariusz Mazur, tel.41 34 79 709, e:mail:
mariusz.mazur@womp.com.pl
? w sprawach proceduralnych: p. Marzena Wacławik, tel. 41 3479 713, e:mail:
marzena.waclawik@womp.com.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.