Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przegląd stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Morski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku
ul. Oliwska 35
80-563 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel.: +48 (58) 524 20 90 fax: +48 (58) 524 27 01, tel.: (58) 524-24-16, 58 524 25 57, (58) 524-24-16
marcin.grzesik@strazgraniczna.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (58) 524 2
Termin składania ofert: 2024-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd stanu technicznej sprawności przewodów kominowych
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

1) przeglądu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w obiektach będących w zarządzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej według lokalizacji wymienionych w załączniku nr 1.

2) usunięcie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym raz na 6 miesięcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów §34.1 według lokalizacji wymienionych w załączniku nr 1.

3) usunięcie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych w okresie ich użytkowania raz w roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów §34.1 według lokalizacji wymienionych w załączniku nr 1.

Zakres badania technicznego kontroli przewodów kominowych powinien obejmować:

1. Badanie drożności przewodów kominowych.

2. Badanie prawidłowości podłączeń, w tym:

a/ ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub olejowych)

podłączonych do jednego przewodu kominowego,

b/ stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,

c/ stan techniczny łączników, rur zapiecowych,

d/ prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej),

e/ czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji

powietrza w lokalu,

f/ czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją

paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują

w przewodach wentylacji zbiorczej.

3. Badanie prawidłowości ciągu kominowego.

4. Badanie stanu technicznego kominów ponad dachem, w tym:

a/ głowic kominowych,

b/ ścian kominowych nad dachem i na strychu,

c/ nasad kominowych,

d/ prawidłowości wylotów przewodów.

Badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym tanu technicznego:

a/ włazów, drabin itp.,

b/ ław kominiarskich.

6. Badanie szczelności przewodów kominowych.

7. Ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa

mieszkańców/użytkowników.

8. Usunięcie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.

9. Usunięcie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac w zgodności z obowiązującymi przepisami (Uwaga: Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2023. Poz. 682 z dnia 14.04.2023 art. 62a ust 5 i 6, wprowadza system teleinformatyczny, który dotyczy okresowych kontroli przewodów kominowych, zakończonych wystawieniem cyfrowego protokołu) przepisami bezpieczeństwa i wymogami stosownych norm technicznych oraz najwyższą starannością.

Wykonawca na czas kontroli kominiarskiej będzie mógł się zwrócić do Zamawiającego o przygotowanie niezbędnych danych, które ułatwią pracę kominiarzom (dane budynków).

Po sporządzeniu przez Wykonawcę protokołów z okresowej kontroli przewodów kominowych Wykonawca umieści automatycznie protokoły w elektronicznej bazie danych systemu CEEB.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin złożenia oferty

Ofertę cenową należy przesłać mailem na adres: marcin.grzesik@strazgraniczna.pl do wiadomości bozena.nowak@strazgraniczna.pl do wiadomości jerzy.gatarek@strazgraniczna.pl

w terminie do dnia 10.05.2024r.

Wymagania:
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym doświadczeniem, sprzętem i personelem do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Osoby, którymi będzie się posługiwał Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia powinny posiadać ku temu odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe.

Wszelka dokumentacja projektowa (potrzebna do wykonania przedmiotu zamówienia) możliwa będzie do wglądu w razie potrzeby w Komendzie Oddziału Straży Granicznej przy ul. Oliskiej 35 w Gdańsku przed planowanym wykonaniem usługi.

Z każdej czynności przeglądu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół (ze szkicami przewodów), który należy potwierdzić przez osoby nadzorujące ze strony Zamawiającego w poszczególnych obiektach (czytelny podpis z datą). W protokole z okresowego przeglądu kominowego (w wersji cyfrowej i papierowej) powinien być zawarty zakres wykonanych prac i czynności. Protokoły muszą być potwierdzone przez osoby nadzorujące ze strony Zamawiającego w poszczególnych obiektach. Każda strona protokołu w wersji papierowej powinna być podpisana przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiajacego (nadzorującego prace na danym obiekcie).

Cena winna uwzględniać również wykonanie dokumentacji tj.: protokołów z przeglądu sporządzonych oddzielnie dla każdego budynku w danym kompleksie w wersji papierowej oraz wersji cyfrowej. Do każdego protokołu powinien być dołączony szkic dachu z zaznaczonymi, ponumerowanymi i podanymi długościami przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania we własnym zakresie z miejsc wykonywania świadczenia wszystkich odpadów powstałych w następstwie wykonania usługi oraz odpowiedniego gospodarowania tymi odpadami.

Przygotowanie oferty:

Oferta powinna zawierać: nazwę Oferenta, datę sporządzenia, podpis Oferenta, dane kontaktowe Oferenta.

Do ofert proszę dołączyć uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. dojazdy do miejsc wykonywania przeglądów, koszty podnośnika i drabin, uprzęży alpinistycznej, materiały niezbędne do wykonania konserwacji.

Uwaga: Celem prawidłowego przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej na obiektach po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Ofert złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Konkretne daty przeglądów i konserwacji przewodów kominowych na poszczególnych obiektach zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

Kontakt:
Osoba do kontaktów: ppor. SG Marcin Grzesik tel.: (58) 524-24-16 lub pan Jerzy Gątarek tel.: 58 524 25 57 lub pani Bożena Nowak tel.: (58) 524-24-16 .

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.