Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Stromiec
ul. Piaski 4
26-804 Stromiec
powiat: białobrzeski
tel./fax: 48 610 10 20/48 619 10 12, tel. 48 619-13-31
sekretariat@ugstromiec.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stromiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax: 48 610 10
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Stromiec zawraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułków, realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułków", polegającej na montażu lamp energooszczędnych wraz ze słupami, przy drodze gminnej nr 110527W, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 65, obręb geodezyjny Sułków.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na wskazany odcinek drogi gminnej- po 4egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
2. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego/ofertowego - po 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
3. Wykonanie przedmiaru robót - po 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,

Dokument nr: ZWI.271.17.2024

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferenci zainteresowani zaproszeniem do składania ofert proszeni są o złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy w terminie do 15 maja 2024 do godz 10.00 . Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej osobiście w Sekretariacie Urzędu, pok. Nr 10, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stromiec, Ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec (liczy się data wpływu do urzędu).
Koperta powinna być opisana: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułków, realizacja w ramach zad. inwestycyjnego pn."Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułków", polegająca na montażu lamp energooszczędnych wraz ze słupami, przy drodze gminnej nr 110527W, stanowiące działkę o nr ewidencyjnym 65, obręb geodezyjny Sułków.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne - nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31 maja 2024 roku

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
W przedmiocie niniejszego zamówienia zastosowano procedurę zamówień publicznych określoną w regulaminie wewnętrznym (Zarządzenie Nr 32.2021 Wójta Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (,,pzp") w Urzędzie Gminy Stromiec).
IV. WYMAGANIA
1. Złożenie ofert w niniejszym postepowaniu oznacza, że Wykonawca:
a) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem oraz posiada wymagane uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do jego realizacji,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) posiada możliwości finansowe oraz techniczne do wykonania zamówienia.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
l. Ofertę należy przygotować w języku polskim, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
b) pełnomocnictwa, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
3. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oprze się na oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę.
4. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na treść zapytania, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego i publikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany stają się integralną częścią zaproszenia do składania ofert i będą wiążące przy składaniu ofert.
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawca wystawi fakturę po realizacji ww. zadania.
2. Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze wystawionej na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zaleca się wizytę w terenie. 2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy uzgodnić szczegóły z Zamawiającym.
3. Wykonawca w dniu podpisania zlecenia/umowy otrzyma kompletną mapę do celów projektowych do ww. zadania inwestycyjnego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 6. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu
Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
X. ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMOWIENIA/OCENA OFERT
1. Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona oceny ważnych ofert porównując ceny. Kryterium oceny: cena ofertowa - 100%.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej: https://ugstromiec.naszbip.pl/zamowienia-publiczne-do-130-000-zl .
3. Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą mailową na wskazany adres mailowy w formularzu ofertowym.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pan Rafał Bernaciak tel. 48 619-13-31.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.