Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utrzymanie czystości w ciągach dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie czystości w ciągach dróg

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al.Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel.: 683280300
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 683280300
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
- teren zamiejski OD Kłodawa
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres realizacji zamówienia jest ujęty w formularzu cenowym, opisie przedmiotu
zamówienia oraz projekcie umowy stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Dokument nr: RDWKŁ.2911.20.2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert / wniosków: 2024-05-15 10:00:00
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć pocztą elektroniczną lub przez
platformę ePUAP w ciągu 5 dni roboczych od umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej ZDW Zielona Góra na stronie internetowej bip.zdw.zgora.pl..* do godz. 10:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2024r.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
1) cena - waga 60%
Zamawiający przyzna 60 pkt. ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana
liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = (Cmin /Co) x 60 pkt.
gdzie:
Strona 2 z 5
Cmin - najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co - cena brutto oferty badanej (zł)
2) czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego -
waga 40%
tj. do 2,0 godz. - 40 pkt. (40%)
pow. 2 godz. do 3 godz. - 20 pkt. (20%)
pow. 3 godz. do 4,0 godz. - 0 pkt. (0%)
z założeniem, że 1 pkt. odpowiada 1%.
Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w Formularzu oferty w pkt. 2 Czasu reakcji Wykonawcy w sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje Czas
reakcji Wykonawcy w terminie powyżej 3 godzin do 4 godzin, a oferta w ramach tego kryterium
otrzyma 0 pkt.
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
K o = C + T
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w zapytaniu
ofertowym, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być
wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach
formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę
podczas oceny ofert.
Oferty można składać z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe - Utrzymanie czystości w ciągach dróg
wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg
Wojewódzkich w Kłodawie - teren zamiejski OD Kłodawa"
pocztą elektroniczną na adres e-mail zdw@zdw.zgora.pl lub poprzez platformę ePUAP na adres
/ZDWZG/skrytka lub /ZDWZG/skrytkaESP .
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego, jeżeli zapytanie ofertowe było opublikowane na stronie internetowej.
X. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 1,
2. Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę - załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
3. Wypełniony formularz cenowy - formularz nr 2,
4. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności
gospodarczej,
5. Referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
wykonanie co najmniej 1 usługi w zakresie utrzymania czystości w ciągach dróg o wartości
min. 80 600,00 zł brutto
Dopuszcza się sumowanie usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł. W przypadku
składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej
przez jeden podmiot.
6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót
w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj. wykażą:
- zamiatarka mechaniczna samojezdna lub doczepna - 1 szt.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony
łącznie.
7. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, tj.
-wskażą osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia,
- zapewnią ciągłą dyspozycyjność i łączność przy pomocy telefonu kontaktowego, faksu,
poczty elektronicznej
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek sprzętu może być
spełniony łącznie.
8. Dokument potwierdzający sytuację ekonomiczną lub finansową tj. odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej o wartości nie mniejszej niż 80 600,00 zł brutto.
XI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.
Strona 4 z 5
XII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
tel.: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione są na
stronie internetowej www.zdw.zgora.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Utrzymanie czystości
w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - teren zamiejski OD Kłodawa" nr sprawy:
RDWKŁ.2911.20.2024, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zmianami) oraz realizacji zawartej
w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
5. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny
do skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Alina Sałata tel. 95 733 51 09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.