Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej (DGC) dla...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej (DGC) dla inwestycji

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
powiat: starachowicki
tel. 41/2767170
sekretariat@mirzec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Mirzec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41/2767170
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp) Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:
na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej (DGC) dla inwestycji pod nazwą powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PF11) oraz analizy efektywności kosztowej (DGC) dla inwestycji polegającej na utworzeniu trasy turystycznej na odcinku Mirzec (pętla autobusowa) - Gadka-Leśniczówka - Wąchock w ramach projektu ,,Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy"
Wykonanie PFU obejmuje opis i obliczenie kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w PFU (szacunkowe zestawienie kosztów) dla trasy turystycznej na odcinku Mirzec (pętla autobusowa) - Gadka -Leśniczówka - Wąchock wraz z infrastrukturą turystyczną o długości około 10 500 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - OPZ.
2. PFU musi określać planowane koszty prac projektowych i planowane koszty robót budowlanych stanowiące podstawę określenia szacunkowej wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
3. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy PFU w wersji papierowej w 3 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych wraz z wszystkimi załącznikami.
4. Wykonawca przeniesie na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotowa dokumentacja będzie podstawą do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z ww. Ustawą
6. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie
dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji.
7. Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) w czasie robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji prac objętych dokumentacją projektową.
8. Wizja lokalna - zaleca się, aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
9. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu, w szczególności zgodnie z:
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 202 lr. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (poz. 2454 ),
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),
- przepisami art. 99-103 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
- wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej

CPV: 71242000-6

Dokument nr: IN.271.25.2024.SP

Składanie ofert:
VII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 15.05.2024 r. do godz. 10:00 pisemnie na adres: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mirzec.pl w formie dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie skanu, z tym, że w przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy należy dostarczyć oryginał oferty.
2. Liczy się dzień i godz. wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.
Urząd Gminy w Mircu czynny jest:
- od poniedziałku do piątku - w godz. 7:30-15:30
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Do 3 miesięcy dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) Posiadają uprawnienia albo dysponują osobą z uprawnieniami projektowymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej, która obejmuje projekty związane z infrastrukturą drogową i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania uprawnień budowlanych (Dz.U. 2002 nr 58 poz. 503),
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia -wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 podobne zadania (dokumentację projektową lub programy funkcjonalno-użytkowe o zakresie obejmującym szlaków turystycznych lub innych obiektów związanych z budową
ścieżek rowerowych z infrastrukturą turystyczną) w okresie ostatnich 3 lat od daty publikacji zapytania ofertowego,
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie,
5) Zagwarantują, że okres gwarancji i rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia wynosi min. 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
2. Potwierdzeniem spełnienia warunków postawionych wykonawcy są następujące dokumenty:
1) Stosowne oświadczenia w powyższym zakresie .
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG);
3) Podanie nazw 2 zadań zrealizowanych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-użytkowego o zakresie obejmującym budowę lub przebudowę z zakresie obejmującym szlaków turystycznych lub innych obiektów związanych z budową ścieżek rowerowych z infrastrukturą turystyczną, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat od daty publikacji zapytania ofertowego;
4) Podanie z imienia i nazwiska osób wraz z ich uprawnieniami, które będą sporządzały program funkcjonalno-użytkowy.
V. MINIMALNY ZAKRES OFERTY:
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określaj ącego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;
2) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa.
2. Forma oferty:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta;
2) Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę;
3) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,
natomiast w przypadku pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
4) Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką);
5) Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z przygotowanego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym;
6) Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
7) Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
1) zostały złożone w terminie,
2) są zgodne z przedmiotem zamówienia,
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
4) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w minimalnym zakresie oferty.
3. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie oceny kryterium cena - 100%, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.
Punktacja oraz waga procentowa kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji: 1) -cena: 100%
Ocenie podlega cena brutto danej oferty. Maksymalna punktacja dla danej oferty z najniższą
ceną brutto to 100 pkt. Kolejne oferty oceniane są proporcjonalnie do podanej ceny brutto
zgodnie ze wzorem: (cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi
kryteriami wg wzoru: W = C (cena) gdzie:
W - Wybrana oferta
C - najkorzystniejsza cena
4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.
5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.
VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA:
1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
- nie złożą kompletnej oferty z wymaganymi dokumentami i nie spełnią warunków merytorycznych,
- złożyli nieprawdziwe informacje, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
- zostali skazani za przestępstwo,
- podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.),
- w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość oraz wszczęto lub prowadzi się postępowanie restrukturyzacyjne,
- złożyli dwie oferty w przedmiotowym postępowaniu.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego łub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. DODATKOWE WARUNKI:
1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny - na każdym jego etapie - bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
5. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
6. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.
7. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.
8. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody).
10. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
11. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
12. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.
13. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory
bądź inne wskaźniki kosztów, koszt}' ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego
14. podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.
15. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
16. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych - jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.
17. Terminem rozpoczęcia realizacji zamó wierna jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
X. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA:
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości wynikającej z wystawionej faktury płatne będzie po:
1) Protokolarnym odbiorze końcowym PFU,
2) Prawidłowym wystawieniu faktury / rachunku przez Wykonawcę.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:
1) Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.
2) Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne

Uwagi:
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROPO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27220 Mirzec;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mirzec jest Pan Andrzej Kutwin, kontakt: tel. 41 2767-189, e-mail: sekretariat@mirzec.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby łub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania a udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
XI. OSOBA DO KONTAKTU
W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Paweł Lewkowicz tel. 041 27 67 194 oraz Ryszard Nowak tel. 041 27 67 192.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.