Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa słupków betonowych z napisem ,,pas drogowy"

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa słupków betonowych z napisem ,,pas drogowy"

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. 95 733-51-09, 68 328 03 30 fax 68 328 03 32
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 95 733-51-09, 6
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA słupków betonowych z napisem ,,pas drogowy"
o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i jednorazowa dostawa słupków betonowych z napisem ,,pas drogowy" o wym. 100x12x12 cm -
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
DOSTAWA przedmiotu zamówienia na adresy:
1. Obwód Drogowy w Kłodawie - 84 szt., Ul. Owocowa 2, 66-415 Kłodawa
tel. kont. 663 550 323 - p. Rafał Bogdała - Kierownik Obwodu
2. Obwód Drogowy w Drezdenku - 300 szt., Ul. I-wszej Brygady 24, 66-530 Drezdenko
tel. kont. 663 550 322 - p. Agnieszka Cholewińska - Kierownik Obwodu
3. Obwód Drogowy w Sulęcinie - 57 szt., Ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin
tel. kont. 663 550 327 - p. Wojciech Mazurczak - Kierownik Obwodu
4. Obwód Drogowy w Ośnie Lubuskim - 250 szt., Ul. Sulęcińska 22, 69-220 Ośno Lubuskie
tel. kont. 663 550 325 - p. Artur Noszczyński - Kierownik Obwodu.
DOSTAWA w dni robocze w godz. 7:00 - 14:00.
Wykonawca zapewnia transport i rozładunek dostawy w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
Koszt usługi transportowej należy wkalkulować w cenę jednostkową towaru.
Szczegółowy zakres realizacji zamówienia jest ujęty w formularzu cenowym, opisie przedmiotu
zamówienia oraz projekcie zamówienia stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Dokument nr: RDWKŁ.2911.19.2024

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć pocztą elektroniczną lub przez
platformę ePUAP w ciągu 3 dni roboczych od umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej ZDW Zielona Góra na stronie internetowej bip.zdw.zgora.pl..* do godz. 10:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe - DOSTAWA słupków betonowych z napisem
,,pas drogowy" o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie"
na adres e-mail zdw@zdw.zgora.pl lub poprzez platformę ePUAP na adres /ZDWZG/skrytka
lub /ZDWZG/skrytkaESP .

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania zamówienia.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100%
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie
i jakościowo.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być
wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach
formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę
podczas oceny ofert.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego, jeżeli zapytanie ofertowe było opublikowane na stronie internetowej.
X. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2. wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2,
3. oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę - załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
4. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności
Gospodarczej.
XI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.
XII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
tel.: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione są na
stronie internetowej www.zdw.zgora.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa słupków
betonowych z napisem ,,pas drogowy" o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Kłodawie" nr sprawy: RDWKŁ.2911.19.2024, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze
zmianami) oraz realizacji zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
5. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny
do skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Alina Sałata tel. 95 733-51-09

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.