Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowe wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowe wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk
powiat: zielonogórski
tel. 68 327 85 65
gkm@czerwiensk.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Czerwieńsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 327 85 65
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do składania oferty na:
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kompleksowe wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania: ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej części Nietkowic dla zlewni nr 5 oraz przebudowa oczyszczalni ścieków
w Dobrzęcinie".
Zamówienie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6783/PolskiLad
Zakres rzeczowy
Świadczący usługi nadzoru inwestorskiego (dalej jako Nadzór) zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich specjalności, jakie są niezbędne do prowadzenia robót dla realizacji zadania pn. ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej części Nietkowic dla zlewni nr 5 oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzęcinie". Zamówienie obejmuje dwa zadania:
1. ZADANIE 1:
Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla części miejscowości Nietkowice poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompownią ścieków dla zlewni nr 5. Zadanie obejmuje:
a) Budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej na odcinku około 2387 mb;
b) Budowę sieci kanalizacji tłocznej na odcinku około 222 mb wraz z przepompownią nr P5;
c) Budowę przyłączy o długości około 614 mb
d) Roboty ziemne i drogowe w zakresie rozbiórek i odtworzeń po trasie rurociągu kanalizacji;
e) Wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego do przepompowni;
f) Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,
2. ZADANIE 2:
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrzęcin. Zadanie obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej z wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami na realizacje zamierzenia budowlanego w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobrzęcin zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym część dokumentacji projektowej -załącznika nr 1B do niniejszej SWZ;
b) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
Szczegółowy zakres przedstawia dokumentacja znajdująca się pod adresem: https://przetargi.czerwiensk.pl/procurements/40/documents
Wykonanie usługi.
Do zadań głównych Nadzoru należy:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) akceptacja materiałów budowlanych i urządzeń,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
7) uczestnictwa w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego,
8) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywanych robót,
9) uczestnictwo w przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia wad i usterek.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Dokument nr: GKiM.7013.5.2024

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania cenowego za pośrednictwem Systemu FINN E-Zamówienia Publiczne - Gmina Czerwieńsk dostępnego pod adresem https://przetargi.czerwiensk.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
1. Od dnia podpisania umowy pomiędzy Nadzorem, a Zamawiającym do dnia zakończenia realizacji zadania pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej części Nietkowic dla zlewni nr 5 oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzęcinie" tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez Wykonawcę robót, Zamawiającego i Nadzór bez zastrzeżeń (18 miesięcy).
2. W przypadku wydłużenia czasu prowadzenia robót budowlanych Nadzór będzie realizował przedmiot umowy również w okresie wydłużenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, a także w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót.

Wymagania:
Podstawa prawna wykonywania zamówienia:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2023 r. poz. 682 z pózn. zm).
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2023 r. poz. 551).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).
4. Przepisy i wytyczne branżowe.
Warunki zapłaty.
1. Z wybranym Nadzorem zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres zamówienia określony w niniejszym zaproszeniu.
2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres, o którym mowa w dziale III - termin wykonania zamówienia, bez względu na faktyczny termin odbioru zadania inwestycyjnego od wykonawcy robót, okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz ilość, zakres i wartość udzielonych Wykonawcy przez Zamawiającego zleceń na wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów W okresie gwarancji lub rękojmi.
3. Rozliczenie za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego odbędzie się na podstawie trzech faktur:
1) Pierwsza faktura częściowa w wysokości 25% wynagrodzenia brutto Nadzoru płatna w 2024 roku po wykonaniu przez Wykonawcę robót I etapu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym,
2) Druga faktura częściowa w wysokości 30% wynagrodzenia brutto Nadzoru płatna w 2025 roku po wykonaniu przez Wykonawcę robót II etapu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym,
3) Trzecia faktura końcowa w wysokości 45% wynagrodzenia brutto Nadzoru płatna po zakończeniu przez Wykonawcę robót III etapu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
IV. WYMAGANIA ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką oraz posiadać datę sporządzenia.
3. Oferta powinna zawierać nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, REGON.
4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, nadzorowali dwie roboty budowlane, w tym:
> jedna, która polegała na prowadzeniu nadzoru nad zadaniem polegającym na remoncie, przebudowie lub budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków o wartości nie mniejszej niż 500 000,00zł, słownie: jeden milion złotych (z podatkiem VAT),
> jedna, która polegała na prowadzeniu nadzoru nad zadaniem polegającym na budowie, przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 400 000,00zł, słownie: pięćset tysięcy złotych (z podatkiem VAT).
7. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
W szczególności Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadającymi wymagane doświadczenie i uprawnienia w specjalnościach: konstrukcyjno -budowlanej, sanitarnej, drogowej i elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedna osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania koordynatora inspektorów nadzoru. Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 roku, poz. 831). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
Na potwierdzenie dysponowania w/w osobami Wykonawca w formularzu ofertowym składa oświadczenie w tym zakresie wskazując poszczególnych inspektorów nadzoru z imienia i nazwiska oraz podając ich numer uprawnień budowlanych. Na etapie zawierania umowy Nadzór będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów.
7. Oferent odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie wykonywania umowy.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
UWAGA: Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego
VI. KRYTERIUM WYBORU
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium - cena 100%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert, termin ten może ulec zmianie w przypadku konieczności wezwania Oferenta do wyjaśnień lub konieczności uzyskania ofert dodatkowych.
5. Zamawiający skontaktuje się z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w celu ustalenia terminu podpisania umowy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. W przypadku uzyskania tylko jednej oferty, Zamawiający uzna zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Kontakt:
VIII. OSOBA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Pani Marzena Kopczyńska e-mail: gkm@czerwiensk.pl - Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, tel. 68 327 85 65.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.