Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU KARDIOLOGII W MEBLE MEDYCZNE

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU KARDIOLOGII W MEBLE MEDYCZNE

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
34/ 367-30-00, 34/ 367-31-04, fax : 34/ 365-17-56, tel 34 367 36 70
sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 34/ 367-30-00, 34/ 3
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
-zapraszamy do składania ofert cenowych na:
DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU KARDIOLOGII W MEBLE MEDYCZNE
I NIEMEDYCZNE
iii. Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania - w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert: vii. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, Ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa w pokoju 1.15 Pawilon C (piętro 0) w dniu 13.05.2024r. o godz. 10:15.
viii. Wybór Wykonawcy

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę opatrzoną następującym napisem:
DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU KARDIOLOGII W MEBLE MEDYCZNE
I NIEMEDYCZNE
+ adres korespondencyjny Wykonawcy
Prosimy złożyć w Kancelarii, p. 3.42, II p. w terminie do dnia 13.05.2024 r. do godz. 10:00 na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny Ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy pod wskazany adres.

Wymagania:
li. Postanowienia ogólne
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia - w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 grudnia 2020 - Prawo zamówień publicznych
2. Termin płatności: w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
iv. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium oceny ofert:
Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w danym kryterium
1. Cena 100% 100 punktów
v. Oferta musi zawierać
i. Uzupełniony:
a) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do ZO.
b) formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik nr 2 do ZO
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich.
vi. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności..
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Każda strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający po zbadaniu ofert pod względem formalnym dokona wyboru Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o podane kryterium wyboru.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w formularzu oferty, może być wezwany przez Zamawiającego, do złożenia: katalogów/folderów/prospektów/informacji zawierających opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnianie parametrów i wymagań zawartych w Załączniku Nr 2 do ZO. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
IX. Informacje dodatkowe
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. Wykonawcy przysługuje prawo zadawania pytań dotyczących oferty do 3 dni od umieszczenia postępowania na stronie na adres e-mail: rgrabara@szpitalparkitka.com.pl
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu wskazanego w punkcie 3, Zamawiający może udzieli wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z towarem, faktury VAT oraz protokółu zdawczo - odbiorczego.
x. Wzór umowy
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do ZO. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
xi. Zawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl w zakładce: KONKURSY
xii. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity z 2017 r. poz. 459.).

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu: Renata Grabara, tel 34 367 36 70
rgrabara@szpitalparkitka.com.pl
Godziny urzędowania: w dni powszechne od 7.30-14.30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.