Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądu i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądu i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Łódzki Ośrodek Geodezji
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
powiat: Łódź
Telefon: 48 42 272-68-01; 48 42 272-68-39
przetargi@log.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 48 42 272-6
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Łódzki Ośrodek Geodezji (zwany dalej ,,Zamawiający") zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności,
przejrzystości i proporcjonalności.
Działając w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - do niniejszego zamówienia na ,,Wykonanie przeglądu (serwisu)
i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej ?25 i ?52 w budynku użyteczności publicznej w Łodzi
przy Ul. Traugutta 21/23'' - nie stosuje się w/w wymienionej ustawy. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 5000zł na podstawie Zarządzenia nr 12/W/2021
DYREKTORA Łódzkiego Ośrodka Geodezji z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 zł w Łódzkim Ośrodku Geodezji".
I. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej
hydrantowej ?25 i ?52.
1.2. W zakres czynności wchodzą:
1) prace przeglądowo - konserwacyjne, które obejmują:
a) okresowe [roczne] prace,
b) prace awaryjne,
c) prace dodatkowe,
2) prace w zakresie: demontażu, montażu, wymiany, naprawy urządzeń i elementów wchodzących w skład
systemów i instalacji określonych w pkt.1.1. (zwane dalej pracami naprawczymi).
1.3. Zakres rzeczowy.
Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa hydrantowa ?25 i ?52 zbudowana jest na bazie urządzeń
i elementów, orientacyjny wykaz poniżej:
1.
2.
3.
4.
Agregat Hydro MPC-E 3 CRIE15-9 do hydrantów wewnętrznych, wydajność 36m3/h,
ciśnienie 95msłw., dwie pompy robocze, trzecia rezerwowa. Silnik każdej pompy 7,5kW.
Zawór redukcji ciśnienia wody hydrantowej typ PRV-1 kołnierzowy Dn100, Pn16, żeliwny.
Ciśnienie zredukowane 5,8bar.
Hydrant uniwersalny 25, kompletny z wyposażeniem, HW-25 W-20 "UN", dysza D=10mm
Szafka ochronna typ SWSP-W2/S, podtynkowa wnękowa z zaworami hydrantowymi 52
(2sztuki), wymiar 350x700x220mm, model UN.
szt1
szt1
szt38
szt24
5.
6.
7.
Szafka ochronna typ SWSP-W1, podtynkowa wnękowa z zaworem hydrantowym 52
szt
(1sztuka), wymiar 350x450x220mm, model UN.
Hydrant uniwersalny 25
szt
Zawory hydrantowe 52
szt
14
38
38
1.5. Opis techniczny przedmiotu zamówienia.
1. Warunki realizacji zamówienia
Miejsce wykonywania prac to budynek użyteczności publicznej o charakterze biurowym położony w Łodzi
przy Ul. Traugutta 21/23. Godziny wykonywania przeglądów i konserwacji: w godz.ch pracy ŁOG /pn. ,
śr. ,czw. ,pt.- 8.00-16.00; wt. - 9.00-16.00). Godziny usuwania usterek - całodobowo.
2. Wymagania i uwarunkowania techniczne.
3. W okresie trwania umowy Wykonawca w cenie umowy zapewni całodobowy serwis oraz będzie
świadczył usługę pogotowia konserwacyjnego polegającą na niezwłocznym stawieniu się jego lub
jego pracowników na wezwanie Zamawiającego, użytkowników obiektu lub służby ochrony w
przypadku wystąpienia uszkodzeń w instalacji i urządzeniach lub ich awarii, w ramach tej usługi
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca uszkodzenia lub awarii, aby
zapobiec powiększaniu się szkody, a także do ustalenia przyczyny i do usunięcia powstałego
uszkodzenia lub awarii oraz do powiadomienia o zaistniałej sytuacji zamawiającego w przeciągu do
12 godzin od powstania zdarzenia
4. Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykonywać przegląd, konserwacje i serwisowanie zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami i
zaleceniami producentów poszczególnych systemów lub instrukcjami i zaleceniami dokumentacji
powykonawczej systemów lub instalacji,
b) wykonywać prace przeglądowe, konserwacyjne i serwisowe przy zastosowaniu materiałów
posiadających aktualne aprobaty techniczne, dopuszczenia, atesty i certyfikaty,
c) zapewnić sprzęt potrzebny do wykonywania prac serwisowych w tym m.in. drabiny, rusztowania,
podnośniki, urządzenia potrzebne do wzbudzania czujek, urządzenia do kontroli i serwisowania
systemów, stosowne zbiornika przenośne do odprowadzania wody itp.,
d) zapewnić na czas naprawy warsztatowej urządzenia/części zastępcze,
e) odnotować w książce pracy instalacji pobyty konserwacyjne, nieprawidłowości stwierdzone po
konserwacji oraz wszystkie inne istotne zdarzenia.
5. Na czynności konserwacyjne lub serwisowo - naprawcze wykonywane nieodpłatnie w ramach umowy
składa się:
a) dojazd do miejsca powstania usterki,
b) zdiagnozowanie usterki i jej usunięcie związane ewentualnie z wymianą uszkodzonego elementu,
6. Wykonawca przeprowadza konserwację przy użyciu własnych materiałów, z wyłączeniem elementów
urządzeń i instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych.
7. Koszty usuwania uszkodzeń lub awarii i ich skutków nie objętych gwarancją będą rozliczane na podstawie
odrębnych zleceń.
8. Wykonawca zapewni, aby po próbach wszystkie urządzenia zostały przywrócone do stanu dozorowania.
9. Wykonawca przeprowadza konserwację przy użyciu własnych materiałów, z wyłączeniem elementów
urządzeń i instalacji będących zamiennikami elementów zużytych lub uszkodzonych na podstawie
oddzielnie wystawionych faktur po odebraniu wykonanych prac przez przedstawiciela Zamawiającego ze
szczególnym uwzględnieniem elementów będących na gwarancji.
10. Prace konserwacyjne, każdorazowo potwierdzane będą przez Wykonawcę wpisem do książek
eksploatacji instalacji i systemów prowadzonej przez Zamawiającego.
11. Wykonawca wykona w ramach umowy, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego
tytułu, n/w prace:
a) wymiana i uzupełnienie bezpieczników, przycisków funkcyjnych, manipulatorów, żarówek, zamków,
b) prace polegające na przeprogramowaniu systemu, poprawie pracy systemu po stwierdzonych
niezgodnościach (np. z dokumentacją powykonawczą),
c) koszty transportu związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
1.6. Warunki odbioru.
1. Przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji lub naprawy instalacji i systemów objętych zamówieniem
potwierdzane będzie protokołem odbioru prac .
2. Podpisany protokół odbioru będzie stanowił podstawę wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia protokołem wykazu wykorzystanych części
zamiennych podczas usuwania awarii.
4. Gwarancja
1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych usług, jak również za zgodność wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
2. Okres rękojmi na wykonane naprawy wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z dniem ich odbioru przez
Zamawiającego.
3. Na wymienione części Wykonawca udziela gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez
producenta części, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.
4. Koszt obsługi gwarancyjnej, łącznie z zapewnieniem części zamiennych służących do usunięcia defektów lub wad
produkcyjnych (w tym również transportu) ponosi Wykonawca.
5. Czas naprawy gwarancyjnej rozpoczyna się od daty pisemnego (fax lub e-mail) zgłoszenia usterki przez
Zamawiającego i nie może być dłuższy niż 21 dni.
1.7. Uwagi końcowe
1. Uzgodnienia dotyczące ochrony środowiska:
Wykonawca musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego,
w szczególności: ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)
oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) w zakresie niezbędnym do
wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia a w szczególności w zakresie odpadów powstających w czasie
realizacji usługi, które Wykonawca zobowiązuje się usunąć z terenu budynku na własny koszt.
1.8. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać
podczas prowadzonych przeglądów i konserwacji.
1.10. Koszty usuwania uszkodzeń lub awarii i ich skutków nie objętych gwarancją będą rozliczane na podstawie odrębnych
zleceń.
1.11. Wymagany termin gwarancji -12 miesięcy.
1.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.14.Zamawiający zezwala na powierzenie części prac podwykonawcom (max. 30%).
2.2 Zakres:
Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa hydrantowa ?25 i ?52
Zakres przeglądów, badań i czynności obejmuje
Obsługa roczna - zakres czynności przeglądowych obejmuje sprawdzenie
Terminy
1) Przestrzeni zagrożonych pożarem. Należy stwierdzić wpływ ewentualnych zmian
czerwiec
budowlanych, dotyczących sposobu wykorzystania przestrzeni, układu składowania, urządzeń
2024r.
grzewczych, oświetleniowych lub wyposażenia budynku, na kwalifikację do zagrożenia
pożarowego lub na projekt urządzenia tryskaczowego tak, aby można było podjąć odpowiednie
modyfikacje.
2)
3)
4)
5)
6)
Przewodów rurowych i ich uchwytów. Należy sprawdzić, czy przewody rurowe i ich uchwyty
nie wykazują oznak korozji. Jeżeli jest to konieczne, należy je pomalować. Powłoki lakiernicze na
bazie bitumów, na przewodach rurowych, łącznie z końcówkami gwintowanymi rur ocynkowanych
i uchwytów, należy w razie potrzeby odnowić.
Należy sprawdzić przyłącza służące do uziemienia przewodów rurowych. Przewodów rurowych
nie należy wykorzystywać do uziemienia urządzeń elektrycznych, a wszystkie przyłącza
uziemiające urządzeń elektrycznych należy usunąć i wykonać przyłącza alternatywne.
Zasilania wodą i ich urządzenia alarmowe. Każde zasilanie wodą powinno być badane. Pompy
powinny uruchamiać się automatycznie, a ciśnienie zasilania wodą, przy odpowiednim natężeniu
przepływu, nie powinno być mniejsze niż wartości wymagane w normie.
Hydrantów. Kontrola wszystkich hydrantów wewnętrznych w celu upewnienia się, że każdy
hydrant:
a) jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu,
b) nie jest zastawiony, jest widoczny ma czytelne oznakowanie i instrukcję,
c) nie ma widocznych uszkodzeń, oznak korozji oraz wycieków.
Wydajności pomp uruchamianych automatycznie. Sprawdzenie wydajności pomp
uruchamianych automatyczne. Każdą pompę w sekcji hydrantowej należy sprawdzić , wartości
ciśnienia / wydajności powinny być takie, jak te podane na tabliczce typu. Należy wprowadzić
odpowiednie korekty, uwzględniające straty ciśnienia w przewodzie rurowym zasilającym i w
zaworach, między zasilaniem a każdym stanowiskiem hydrantowym.
Czyszczenie pompy
a) Jeśli pompa pracuje z niewystarczającą wydajnością z powodu osadu lub zanieczyszczeń,
należy pompę rozmontować i oczyścić:
o Odłączyć zasilanie,
o Opróżnić pompę,
o Usunąć kosz wlotowy i oczyścić,
o Sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie. W przypadku zacięć należy go
zdemontować,
o Oczyścić wnętrze pompy, usuwając ewentualne zanieczyszczenia, pozostające
pomiędzy płaszczem pompy a silnikiem,
o Oczyścić wirnik,
o Sprawdzić wirnik, korpus pompy i uszczelniacz wału. Jeżeli jest to konieczne wymienić
uszkodzone elementy.
b) Należy sprawdzić działanie zaworów pływakowych zbiorników wody, aby upewnić się, że
działają prawidłowo.
c) Należy sprawdzić filtry po stronie ssawnej pompy i komory osadowe oraz ich sita.
Wszystkie pomiary uzyskane podczas sprawdzenia wydajności pomp powinny być
umieszczone w protokole pokontrolnym.
Hydrantów. Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i
sprawdzony według następujących punktów, czy:
a) urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie są skorodowane lub
przeciekające;
b) instrukcje obsługi są czyste i czytelne;
c) miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane;
d) mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane;
e) wypływ wody jest równomierny i dostateczny (konieczne jest użycie miernika przepływu i
miernika ciśnienia);
f) miernik ciśnienia pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym;
g) wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć;
jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany
próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze;
h) zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte;
i) zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach;
j) w przypadku wychylnego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca się łatwo i czy
wychyla się o 180 stopni;
w przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i
prawidłowo;
l) w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz
czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa;
m) stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę należy
zwrócić na to, czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia;
n) sprawdzić szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się
otwierają;
o) prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać;
p) praca prądownic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwie i pewnie
zamocowane;
q) pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.
Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany ,,USZKODZONY"
i należy powiadomić o tym użytkownika/właściciela.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i niezwłocznie usunięta.

CPV: 150700000-2, 250710000-5, 350711000-2, 450712000-9, 550324100-3, 650413200-5

Dokument nr: OAZP.2610/23/2024

Składanie ofert:
Oferta powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej: przetargi@log.lodz.pl.W tytule e-maila należy napisać:
,,Oferta na serwis przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej ?25 i ?52 - Sprawa znak OAZP.2610/23/2024''
i wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2024r. do godz. 12.00; otwarcie nastąpi w tym dniu tj.
14.05.2023r. o godz. 12.15.

Miejsce i termin realizacji:
2.1 Termin wykonania rozpoczęcia i zakończenia umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; Termin wykonania
przeglądu: czerwiec 2024r.

Wymagania:
III. Warunki udziału
3. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają następujące warunki dotyczące:
3.2.
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w ww. zakresie.
3.3.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w ww. zakresie.
3.4.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3.5.
zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
A) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 2 serwisy, przeglądy i konserwacje
przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej w budynku użyteczności publicznej o wartości: nie mniejszej
niż 1000,00 zł brutto każda;
B) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi wymagania tj. :
minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie techniczne pożarnicze lub ukończony kurs w zakresie naprawy
i konserwacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej oraz że osoby uczestniczące w realizacji
odbyły szkolenie z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
(Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.).
Wykonawca potwierdza spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3 i nr 4 do zaproszenia)
3.6. W celu potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o braku
powiązań stanowiące załącznik nr 2 i wyciąg z właściwego rejestru dokumentujący umocowanie osoby składającej ofertę
do działania w imieniu Wykonawcy ( ew. także pełnomocnictwo).
Brak ww. oświadczeń i wymaganych dokumentów zostanie ocenione, jako niespełnienie warunku przez Wykonawcę a
jego oferta zostanie odrzucona.
IV. Procedura
4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub
zmodyfikowania treści zapytania ofertowego, w szczególności kiedy:
a. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
b. W przypadku gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
c. Dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących
Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania;
d. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć;
e. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie zamawiającego, czego Zamawiający wcześniej nie mógł przewidzieć;
4.2. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ofertach.
4.4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega
sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
4.5. Zamawiający w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących złożonej oferty wezwie Wykonawcę do wyjaśnień.
4.7 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów/oświadczeń, to zostanie wezwany przez Zamawiającego do ich
niezwłocznego złożenia / poprawienia/ wyjaśnienia.
4.8. Termin związania ofertą 30 dni.
4.9. Oczekiwany termin płatności 30 dni.
4.10. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
4.11 Wszystkie kwoty w walutach obcych, wskazane w zapytaniu ofertowym lub/i złożonych ofertach zostaną przeliczone
na złote polskie ( PLN ) po kursie średnim NBP z dnia publikacji ogłoszenia.
Uwaga: Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Do Formularza oferty należy załączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2
b) Wykaz zrealizowanych usług, referencje / lub inne dowody potwierdzające należyte wykonanie/
c) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia; (dokumenty potwierdzające ich uprawnienia, kwalifikacje-na
wezwanie od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę/.
d) Wyciąg z właściwego rejestru (KRS/CEiDG)
Kryterium oceny ofert
Kryteria oceny ofert: Cena 100%
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta z najniższą ceną.
6.1. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności poczty
elektronicznej: przetargi@log.lodz.pl .
6.2. Ofertę prosimy przesłać: pocztą elektroniczną - na adres przetargi@log.lodz.pl
6.3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, o którym mowa w Zaproszeniu powinny być składane w formie w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
ubiegających się wspólnie/podmiot na zasobach którego Wykonawca polega.
6.4. Zamawiający w sytuacji nie posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpis zaufanego lub podpisu
osobistego /e-podpisu/ wyjątkowo dopuszcza również możliwość przesłania skanu oferty podpisanej własnoręcznie
przez umocowaną do reprezentacji osobę/pełnomocnika.
6.5. Oferty złożone niezgodnie z tymi wymogami będą odrzucone.

Uwagi:
VII. Informacje dotyczące RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
?
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź;
?
sprawy/pytania do Inspektora ochrony danych osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji prosimy kierować na adres e-
mail: iod@log.lodz.pl, tel.: 042 272 68 96
?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego p/n: ,,Wykonanie serwisu przeciwpożarowej instalacji wodociągowej hydrantowej
?25 i ?52 w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23'' - nr sprawy OAZP.2610/23/2024
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.
U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i dochodzenia roszczeń oraz przez okres wynikający wprost z
przepisów prawa (np. prawa podatkowego).
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ..."

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.