Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja instalacji domofonowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja instalacji domofonowej

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Zarządca" Spółka z o.o
ul. Piaski 9
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 413 55 90 do
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Chopina 52 we Włocławku
zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. ,, Modernizacja instalacji domofonowej".

Otwarcie ofert: 5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie.

Specyfikacja:
6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetargi.

Składanie ofert:
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Chopina 52 , we Włocławku
oferta na:
,, Modernizacja instalacji domofonowej".
4.1. Miejsce - ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9,87 - 800 Włocławek, pok. nr 29
4.2. Termin - do 13.05.2024r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
2.1. lenrrin zakończenia prac - nie później niż: 30 czerwiec 2024 r.

Wymagania:
3. Wymagane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2.Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzany na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
3.3. Aktualne świadectwo kwalifikacyjne ,,E" i ,,D" - eksploatacja i dozór urządzeń i sieci instalacji elektrycznych do 1 kV, osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej ( kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.6. Referencje potwierdzające wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
ad. 3.3, 3.4,3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.