Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy
ul. Najświętszej Marii Panny 7
59-220 Legnica
powiat: Legnica
tel. 76 723-38-00, tel. 783 993 027
sekretariat@osir.legnica.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 723-38-00, t
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji boisk treningowych przy
Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy poprzez wymianę na oświetlenie
energooszczędne
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,,Modernizacja boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy poprzez
wymianę na oświetlenie energooszczędne"
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem zamówienia powinna
obejmować swym zakresem wszystkie elementy, które umożliwią przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ww. zadania
inwestycyjnego.
3.2 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
modernizacji boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy
poprzez wymianę na oświetlenie energooszczędne. W skład dokumentacji ma wchodzić:
- inwentaryzacja stanu istniejącego instalacji oświetlenia;
- projekt techniczny instalacji elektrycznej, a w tym projekt oświetlenia w oparciu o
projektory technologii LED przy wykorzystaniu istniejących masztów oświetleniowych;
- projekt techniczny instalacji sterowania oświetleniem LED (w systemie DMX opcjonalnie);
- kosztorys inwestorski;
- przedmiar robót;
- wszelkie inne uzgodnienia, warunki, zgody, decyzje i pozwolenia wymagane prawem
niezbędne do tego, aby na podstawie dokumentacji przeprowadzić postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego.
3.3 Modernizacja istniejącego oświetlenia musi zapewnić parametry i warunki oświetleniowe
wymagane w przepisach dla obiektów sportowych, zawarte w Normie PN-EN 12193 - Światło i
oświetlenie w sporcie i zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym dla Klubów I ligi na sezon
2023/2024 i następne oraz Ekstraklasy, a także z innymi opracowaniami, wytycznymi, przepisami,
normami, podręcznikami itp., zgodnymi z przedmiotem zamówienia. Zamawiający zleca realizację
prac objętych przedmiotem zamówienia polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego
zapleczu technicznym i osobowym oraz wszelkich jego doświadczeniach.
3.4
Dokumentacja powinna wskazywać także sposób demontażu i utylizacji starej instalacji.
3.5
Wymagane jest sporządzenie kosztorysów inwestorskich przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.
3.6
Dokumentacja ma być dostarczona Zamawiającemu w następującej formie i ilościach
egzemplarzy:
a. projekt koncepcyjny - 2 egzemplarze (wydruk),
b. projekt budowlany - 4 egzemplarze (wydruk),
c. projekt wykonawczy - 4 egzemplarzy (wydruk),
d. przedmiar robót - 2 egzemplarze (wydruk),
e. kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze (wydruk),
f. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze (wydruk),
g. oraz w formie elektronicznej - po 2 egzemplarze na nośniku cd każdego dokumentu:
h. koncepcja architektoniczna w formacie PDF i DWF, projekt budowlany i projekt
wykonawczy w formacie PDF,
i. przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie PDF i edytowalny,
j. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w formacie PDF.
3.7 W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty wykonania innych, powyżej nie
wymienionych opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich
organów, dostawców mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej i dobrej praktyki wynika taka
konieczność.
3.8 Cena ryczałtowa za przedmiot umowy określony w załączniku nr 1 do Zaproszenia zawiera
wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu umowy, także w tych przypadkach, gdy nie
zostały wymienione w umowie.
3.9 Do czasu zakończenia prac związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego, Wykonawca
zobowiązuje się (bez dodatkowego wynagrodzenia) do dokonania zmian w dokumentacji
koniecznych do realizacji procesu modernizacji, w tym również do dokonania niezbędnych
poprawek i uzupełnień mających wpływa na realizację zadania.
3.10 Dokładny zakres prac związany z kompletną realizacją Przedmiotu zamówienia powinien być
poprzedzony wizją lokalną na obiekcie uzgodnioną z Zamawiającym.

Składanie ofert:
8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
8.1 Ofertę należy złożyć w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Legnicy, Ul. Najświętszej Marii Panny 7,
59-220 Legnica
Oferty można składać osobiście lub e-mailem na adres: sekretariat@osir.legnica.eu
Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu pn. ,,Formularz ofertowy" będący załącznikiem nr l
do niniejszego zapytania w terminie do dnia 13.05.2024 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Planowany termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
godziny pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest wyłączone ze stosowania ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 t.j
z późn. zm.).
1.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t.j
z późn.zm.).
1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podawania przyczyny.
1.4. Przedmiotowe postępowanie zostało upublicznione na stronie internetowej
www.osir.legnica.eu
4. WARUNKI KONIECZNE
Wykonawca powinien:
4.1 Posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania Zamówienia;
4.2 Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej modernizacji/budowy/przebudowy oświetlenia boisk piłkarskich oraz potencjał
techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
4.3 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4.4 Potwierdzeniem spełnienia warunku koniecznego 4.2 będą referencje wystawione dla
Wykonawcy przez podmiot, dla którego usługa w zakresie wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej modernizacji/budowy/przebudowy oświetlenia boisk piłkarskich
była wykonana. Do spełnienia tego warunku niezbędne jest załączenie do Formularza cenowego
przynajmniej trzech referencji dotyczących wykonania przez Wykonawcę dokumentacji
projektowo-kosztorysowej modernizacji/budowy/przebudowy oświetlenia boisk piłkarskich.
Brak wymaganej ilości referencji będzie oznaczało odrzucenie oferty.
6.
KRYTERIUM OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:
6.1
cena - 90%;
cena brutto oferty najkorzystniejszej
Ilość pkt = -------------------------------------------------- x 100 pkt x 90%
cena brutto oferty badanej
6.2
doświadczenie - 10%;
Wykonawca przedstawi referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi tożsame z przedmiotem zamówienia (sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
modernizacji/budowy/przebudowy oświetlenia boisk piłkarskich), były wykonywane w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie
Ilość referencji
Ilość pkt = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 10%
oferta z największą ilością referencji (min. 3 i max.5)
6.3
do wykonania zamówienia wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą
ilość punktów;
6.4
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania
w każdym czasie bez podania przyczyny;
6.5
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą;
7.
7.1
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą, czytelną techniką;
7.2
Formularz cenowy oferty (zał. nr 1 do Zaproszenia) powinien być przygotowany zgodnie ze
wzorem, z uwzględnieniem zapisów pkt. 4 , ppk. 4.4;
7.3
Oferta powinna zawierać również wypełnione i podpisane Oświadczenie
(zał. nr 2 do zaproszenia);
7.4
Oferta powinna zawierać podpisany załącznik nr 4 do zaproszenia (RODO);
7.5
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.6
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7.7
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
poprzez złożenie Zamawiającemu, przed upływem terminu składania ofert, pisemnego
oświadczenia dotyczącego zmiany oferty lub jej wycofania, podpisanego przez Wykonawcę lub
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Datą złożenia oferty jest data wpływu do Ośrodka lub data i godzina odbioru e-maila na
komputerze Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym
telefonicznie w celu potwierdzenia przesłania oferty. Niedopełnienie tego obowiązku przez
Wykonawcę może spowodować nierozpatrzenie złożonej oferty w przypadku, gdy nastąpi awaria
skrzynki pocztowej Zamawiającego lub wysłany przez Wykonawcę e-mail zostanie
zakwalifikowany przez skrzynkę pocztową Zamawiającego jako Spam.
8.2 W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający może wezwać
Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
8.3 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8.4 Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
W sprawach merytorycznych:
Pan Krzysztof Słobodzian, tel. 783 993 027, e-mail: kslobodzian@osir.legnica.eu,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.