Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Roboty remontowe balkonu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty remontowe balkonu

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
Rynek 6
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
tel. 76 749 33 74, fax 76 749 33 70
sekretariat@ptbs.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 749 33 74, f
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Roboty remontowe balkonu w budynku mieszkalnym przy ul Plac Piastów 3 w Polkowicach
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są: Roboty remontowe balkonu w budynku mieszkalnym przy ul Plac Piastów 3 Polkowicach. Zadanie będzie realizowane na balkonie przynależnym do zamieszkałego lokalu mieszkalnego położonego przy Ul. Plac Piastów 3/6 w Polkowicach.
Zakres zamówienia obejmuje:
- Skucie płytek z powierzchni balkonu,
- Skucie warstwy wyrównawczej oraz rozbiórka warstw izolacyjnych,
- Oczyszczenie powierzchni po robotach rozbiórkowych,
- Ułożenie warstwy sczepnej,
- Reprofilacja ubytków zaprawą naprawczą powierzchni podłoża balkonu,
- Wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej podkładowej oraz folii polietylenowej gr. 0,3 mm,
- Wykonanie termoizolacji z płyty z pianki PIR gr. 10 cm,
- Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej/betonu B20 o średniej grubości 5 cm zbrojonej siatką posadzkową stalową,
- Montaż taśm uszczelniających na stykach ze ścianą,
- Wykonanie 2 wpustów odwadniających przez ścianę balkonu,
- Ułożenie powłoki z żywicy poliuretanowej na powierzchni balkonu i cokolika,
- Pomalowanie farbą elewacyjną ścian balustrady,
- Montaż i demontaż rusztowań
Zakres robót szczegółowo obejmuje przedmiar robót, który może służyć pomocniczo do sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.
Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie i należy je tak wykonywać aby zminimalizować utrudnienia w stosunku do mieszkańców i ich gości. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsca pracy przed dostępem osób postronnych. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić mieszkańców o przystąpieniu do wykonywania prac oraz prowadzić prace utrzymując należyty porządek. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia bądź zniszczenia elementów budynku w trakcie trwania robót będących konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy, jak i wynikających z technologii wykonanych robót i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 60 miesięcy. UWAGA:
1. Zaleca się od Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
2. Wykonawca w ramach umowy oraz ceny ryczałtowej za wykonanie jej przedmiotu:
- wykona wszelkie prace niewykazane w przedmiotowym zakresie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Dokument nr: DIR.481/24

Składanie ofert:
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (I piętro) lub przesłać na adres Rynek 6, 59-100 Polkowice w terminie do dnia 14.05.2024 r. godz. 12:00. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@ptbs.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN REALIZACJI: 31.08.2024 r.

Wymagania:
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami wykwalifikowanymi do realizacji niniejszego zamówienia.
6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB ICH OCENY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej ceny.
7. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
7.1 Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
7.2 Cena za wykonanie robót remontowych stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub wersji elektronicznej, w języku polskim. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.2 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji Wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
8.3 W ofercie należy podać cenę ryczałtową zamówienia netto i brutto.
8.4 Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy (wg. załącznika nr 1)
b) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych,
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
c) kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi,
c) dokumenty poświadczające wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót posadzkowych z żywic.
10. BADANIE I WYBÓR OFERTY
10.1 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
10.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.
10.3 Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadanych przez Zamawiającego uprawnień i doświadczenia oferta nie będzie rozpatrywana
10.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
10.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
10.7 Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
10.8 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
10.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
10.10Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:
- Marek Morajka - Inspektor Nadzoru - m.morajka@ptbs.com.pl - tel. 76 749 33 96

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.