Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie projektu budowlanego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlanego

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk
powiat: zielonogórski
tel. 68 327 85 65
gkm@czerwiensk.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Czerwieńsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 327 85 65
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn:
,,Budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.).
1. Dokumentacja:
a) Projekt budowlany - 4 egzemplarze papierowe;
b) Projekt wykonawczy - 2 egzemplarze papierowe;
c) Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze papierowe;
d) Przedmiar robót - 2 egzemplarze papierowe;
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze papierowe,
f) Wersja elektroniczna dokumentów opisanych w punktach a-e 1 egzemplarz
2. Zakres opracowania:
a) pozyskanie map do celów projektowych,
b) wykonanie opinii geotechnicznej,
c) opracowanie koncepcji architektonicznej i uzgodnienie jej z Zamawiającym,
d) opracowanie projektu budowlanego branży architektoniczno-budowlanej,
e) opracowanie projektu branży elektrycznej,
f) opracowanie projektu branży sanitarnej (instalacje: ciepłej i zimnej wody, p.poż., kanalizacji sanitarnej, gazowej, wentylacji),
g) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
h) opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót wszystkich branż,
i) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót,
j) złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót.
3. Projekt powinien zakładać:
a) halę garażową dwustanowiskową,
b) pomieszczenie szatni,
c) pomieszczenie techniczne,
d) sanitariat,
e) kotłownię gazową,
f) salę szkoleniową,
g) pomieszczenia socjalne,
h) pomieszczenia gospodarcze,
i) pomieszczenie WC,
j) w ramach zagospodarowania terenu - miejsca postojowe.
Obiekt należy zlokalizować na działce nr 167/9 obręb Leśniów Wielki, w pobliżu której występuje: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna. Projektuje się budynek dwukondygnacyjny o powierzchnia zabudowy budynkiem ok. 290 m2 . Należy również uwzględnić zasilanie za pomocą paneli fotowoltaicznych. Zamawiający proponuje dojazd do budynku OSP za pomocą istniejącego już wjazdu na dz. nr 167/9.
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściwymi ze względu na przedmiot dokumentacji projektowej, jak również zgodnie z adekwatnymi Polskimi Normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja musi uwzględniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).

Dokument nr: GKiM.7010.10.2024

Składanie ofert:
VI. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Oferta cenowa powinna być przesłana za pośrednictwem strony Systemu FINN E-Zamówienia Publiczne - Gmina Czerwieńsk pod adresem https://przetargi.czerwiensk.pl w nawiązaniu do zamieszczonego zaproszenia do złożenia oferty cenowej GKiM.7010.10.2024.
2. Termin złożenia oferty - do 14.05.2024 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
- do 10.12.2024 r.

Wymagania:
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 130 000 zł postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póz. zm.).
2. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie.
2. Z oferentem, którego zostanie wybrana oferta zostanie zawarta umowa.
3. Podstawą rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia, będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół przekazania dokumentacji. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką oraz posiadać datę sporządzenia.
3. Oferta powinna zawierać nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, REGON.
4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
7. Oferta ma obejmować cały zakres przedstawiony w dziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
8. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w szczególności posiadającymi wymagane doświadczenie przy realizacji takich zamierzeń oraz posiadającymi stosowne uprawnienia.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium -cena 100%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie w przypadku konieczności wezwania Oferenta do wyjaśnień lub konieczności uzyskania ofert dodatkowych.
5. Zamawiający skontaktuje się z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę za w celu ustalenia terminu podpisania umowy.
6. W przypadku uzyskania tylko jednej oferty, Zamawiający uzna zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Kontakt:
VIII. OSOBA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Pani Marzena Kopczyńska - Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, tel. 68 327 85 65, e-mail: gkm@czerwiensk.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.