Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie serwisu instalacji klimatyzacji i wentylacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie serwisu instalacji klimatyzacji i wentylacji

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków
powiat: Kraków
przetargi@zck-krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym prowadzonym z wyłączeniem przepisów
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

3.Przedmiot zamówienia:
3.1.
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie serwisu instalacji klimatyzacji
i wentylacji w obiektach Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w roku
2024" wg załączonego harmonogramu i zakresu czynności.
3.2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do Ogłoszenia),
3.2.2. wykaz czynności serwisowych (załącznik nr 5 do Ogłoszenia),
3.2.3. harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 6 do Ogłoszenia).

Dokument nr: DZP.202.2.99.2024

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin składania ofert
11.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie skanu podpisanych
dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, oraz przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@zck-krakow.pl do dnia 15.05.2024 r. godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
4.Termin wykonania zamówienia
4.1.
Wykonawca realizuje przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do 15.11.2024 r.,
w tym:
4.1.1. etap I do 14.06.2024 r.
4.1.2. etap II - do 15.11.2024 r.

Wymagania:
2.Tryb zamówienia:
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Zamówienie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.). Zamówienie jest prowadzone na
podstawie § 10 ust. 4 pkt 4 lit. b Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu
przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu
oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy.

5.Warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia oraz sposób dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
5.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu.
5.1.1. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1.1.1.
wykonawcę
wymienionego
w
wykazach
określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
5.2.
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
5.1.1.2.
wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
5.1.1.3.
wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3. Ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
5.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
5.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
5.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
5.2.5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie ustala
szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
5.2.6. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
5.2.7. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: posiadał
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż: 40 000,00 zł.
5.2.8. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał
minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim
poziomie jakości, dotyczące:
5.2.8.1.
Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.
a) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu serwisu
instalacji klimatyzacji i wentylacji o wartości co najmniej 40 000,00
zł brutto.
5.2.8.2.
Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
tj. Wykonawca powinien dysponować co najmniej:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 3 lata
doświadczenia z zakresu serwisu instalacji klimatyzacji i
wentylacji.
6.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą
6.1.
wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy formularz oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia). Cena oferty podana
w formularzu Oferty musi odpowiadać cenie całkowitej wynikającej z Kosztorysu
ofertowego,
6.2.
wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do
Ogłoszenia),
6.3.
wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
(Załącznik nr 3 do Ogłoszenia),
6.4.
wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy wykaz usług (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia) wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy. Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej usług
określonych w pkt. 5.2.8.1. Ogłoszenia,
6.5.
wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy wykaz osób (Załącznik nr 8 do Ogłoszenia). Do niniejszego wykazu należy
dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie i uprawnienia.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej osób określonych
w pkt. 5.2.8.2. Ogłoszenia,
6.6.
kopia opłaconej polisy, a w przypadku braku polisy inny dokument ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość określoną w pkt. 5.2.7. Ogłoszenia,
6.7.
Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawczy o uzupełnienie / wyjaśnienie
złożonego kosztorysu ofertowego.
6.8.
W przypadku braku złożenia Kosztorysu ofertowego Zamawiający uzna, że oferta jest
sprzeczna z warunkami Ogłoszenia i oferta podlega odrzuceniu.
6.9.
Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśnień w zakresie ceny złożonej oferty w tym np.
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części
składowych. Zamawiający może podjąć decyzję o odrzuceniu oferty zawierającą w jego
ocenie rażąco niską cenę lub koszt. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub złożone wyjaśnienia nie uzasadniają
podanej w ofercie ceny lub kosztu.
7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
7.1.
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w pkt. 5.
7.2.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu
oferty pod kątem zamieszczenia i prawidłowości wszystkich wymaganych dokumentów,
oraz zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
8.Sposób obliczania ceny oferty
8.1.
Wykonawca na obowiązek podać w Formularzu oferty cenę (netto i brutto) za wykonanie
zamówienia, zastosowaną stawkę podatku VAT i wartość podatku VAT. Podatek VAT
ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do kalkulacji ceny oferty
Wykonawca musi przyjąć stawkę podatku VAT i obowiązującą na dzień składania ofert.
8.2.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
8.3.
Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane
w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
10.1. W przedmiotowym postepowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
11.2. Oferta powinna być:
11.2.1. sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia (formularz
oferty),
11.2.2. musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w Ogłoszeniu
i być zgodna z jego treścią,
11.2.3. podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu.
11.3. W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika, pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy, powinno być dołączone do oferty w formie skanu
11.4.
podpisanego dokumentu lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty
związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
12. Osoba upoważniona do kontaktów
12.1. Paweł Mikuła - sprawy merytoryczne
12.2. Beata Łętowska - sprawy proceduralne
13. Informacja dodatkowe
13.1. Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.
13.2. Nie ma możliwości złożenia oferty częściowej.
13.3. Wadium nie jest wymagane.
13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
13.6. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia wykonania dostaw
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
13.7. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku
niniejszym ogłoszeniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód,
w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru
innego Wykonawcy.

Uwagi:
9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
9.1.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
9.1.1. Cena - 100,00%
9.2.
W kryterium ,,cena" oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, spośród
ofert spełniających wymagania, otrzyma 100,00 punktów, natomiast oferty pozostałych
Wykonawców - odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
C = (C min / C ob) x 100,00%
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej, przy czym 1,00 pkt odpowiada 1,00 %
C min - najniższa cena spośród badanych ofert
C ob - cena oferty badanej
1% = 1pkt

13.8. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
13.8.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.
13.8.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul.
Rakowicka 26, 31-510 Kraków; e-mail: iod@zck-krakow.pl.
13.8.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
13.8.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie odrębnych przepisów.
13.8.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa, a w przypadku zawarcia umowy co najmniej przez okres równy
okresowi przedawnienia roszczeń.
13.8.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w odrębnych przepisach,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
13.8.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
13.8.8. posiada Pani/Pan:
13.8.8.1.
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących,
13.8.8.2.
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych,
13.8.8.3.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
13.8.8.4.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
13.8.9. nie przysługuje Pani/Panu:
13.8.9.1.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych,
13.8.9.2.
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
13.8.9.3.
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.