Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie obowiązkowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych wraz z badaniami...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie obowiązkowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych wraz z badaniami wyłączników ppoż. i testami oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Tel. 12 683 10 52, tel. 12-683-11-69, tel. 12-683-12-92
teresa.bajor@awf.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 12 683 10 52, t
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie obowiązkowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych wraz z badaniami wyłączników ppoż.
i testami oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w obiektach i budynkach AWF im. B. Czecha w Krakowie
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obowiązkowych pomiarów instalacji
elektrycznych i odgromowych wraz z badaniami wyłączników ppoż. i testami
oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w obiektach i budynkach Akademii
Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Dokument nr: K-2.381/24/BIP/2024

Otwarcie ofert: 12.2. Otwarcie ofert odbędzie się 15.05.2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
AWF Kraków Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, pokój 305.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane
będą zmiany i wyjaśnienia treści oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem: https://bip.awf.krakow.pl/

Składanie ofert:
12.1. Oferty należy składać do dnia 15.05.2024 r. do godz. 10:00 w jednej z poniższych form
do wyboru:
a) Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego, Sekcja
Zamówień Publicznych, budynek główny AWF, pokój 305 III piętro, osobiście, pocztą
lub kurierem. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób: ,,Wykonanie obowiązkowych
pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych wraz z badaniami wyłączników
ppoż. i testami oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w obiektach i budynkach
AWF im. B. Czecha w Krakowie" Znak sprawy: K-2.381/11/BIP/2024
b) Skan dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy lub dokumenty w formie elektronicznej opatrzone:
kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym osoby
uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy przesłać
mailem na adres: teresa.bajor@awf.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do
dnia 30 września 2024.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w progu poniżej 130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023r.
poz. 1605).
3. WIZJA LOKALNA
Zamawiający, przed złożeniem oferty zaprasza do odbycia przez Wykonawców wizji
lokalnej, która odbędzie się w dniu 13.05.2024 roku. Zbiórka w holu Budynku Głównego
przy portierni o godzinie 09:00. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4.6. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone jako
niezgodne z ogłoszeniem o zamówieniu.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie), wykonał co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu
okresowych pomiarów instalacji elektrycznych o wartości prac minimum 15 000 zł
brutto każda lub w budynku o ilości punktów pomiarowych min 500 szt. wraz
dołączeniem dowodów potwierdzających czy te usługi zostały wykonane należycie
przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na którego rzecz były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty.
Ocena spełnienia warunku doświadczenia będzie dokonana na podstawie wykazu usług
(załącznik nr 5 do ogłoszenia) na zasadzie spełnia / nie spełnia.
5.2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia z następującymi uprawnieniami:
Wykonawca musi przedstawić wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia spełniających
poniższe kryteria wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności. Każda osoba musi posiadać Świadectwo Kwalifikacji zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828, Nr 129 poz. 1184 oraz
Dz.U. 2005 nr 141 poz.1189).
a) co najmniej dwie osoby musza posiadać Świadectwo Kwalifikacji na stanowisku
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi,
konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowych - Grupy 1 Sieci, urządzenia i instalacje
energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną o 1kV
b) co najmniej jedna osoba musi posiadać Świadectwo Kwalifikacji na stanowisku dozoru
urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji,
montażu, kontrolno-pomiarowych - Grupy1 Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne
wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną do 1kV.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza połączenie wskazanych powyżej uprawnień (tj. uprawnień na
stanowisku eksploatacji i dozoru) pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te
uprawnienia wszystkich wymagań dla poszczególnych uprawnień.
Ocena spełniania w/w wymogu będzie dokonana na podstawie wykazu osób (załącznik nr 4
do ogłoszenia) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty kserokopie świadectw kwalifikacyjnych osób
realizujących zamówienie.
5.3. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że dysponuje potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia - oświadczenie o posiadaniu sprzętu pomiarowego spełniającego
wymagane normy.
8.
WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ DOSTARCZY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
Lp.Wymagany dokument
1Formularz oferty - załącznik nr 2 do ogłoszenia
2Wykaz ilości punktów pomiarowych(kalkulacja ofertowa) - załącznik nr 3 do
ogłoszenia
3Wykaz osób - załącznik nr 4 + kserokopie świadectw kwalifikacyjnych tych osób
4
5
Wykaz usług - załącznik nr 5 + Referencje lub inne dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie usług
Oświadczenie o posiadaniu sprzętu technicznego niezbędnego do wykonania
przedmiotu zamówienia
6Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 6 do ogłoszenia
7Zaparafowana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych - załącznik nr 7 do
ogłoszenia
8Podpisane oświadczenie - załącznik nr 8 do ogłoszenia
9
10
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej
Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik - pełnomocnictwo dla osoby
reprezentującej Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do
ogłoszenia wraz z wypełnionym załącznikiem nr 3 do ogłoszenia - wykazem punktów
pomiarowych.
9.3. Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.
9.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9.5. Oferta musi być napisana w języku polskim.
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
10.1. Należy wypełnić wszystkie pozycje Wykazu ilości punktów pomiarowych (kalkulacja
ofertowa) - załącznik nr 3 do ogłoszenia. Następnie należy zsumować kwoty brutto
wszystkich pozycji w kolumnie - Razem brutto PLN i tą SUMĘ należy przenieść do
formularza oferty. Pominięcie jakiejkolwiek pozycji kalkulacji będzie skutkowało
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.
10.2. Zamawiający przyjmie do oceny ofert cenę brutto za realizację całości przedmiotu
zamówienia podaną w formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do ogłoszenia.
10.3. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
10.4. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2023. 168 tj. z dnia
2023.01.23).
10.5. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
10.6. Cenę należy podać w złotych polskich.
10.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
10.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10.9. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być
koniecznie do wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż
wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędem skalkulowania
ceny lub pominięciem w wycenie elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
11. KRYTERIUM OCENY OFERT
11.1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:
cena 100%
11.2. Przyznane punkty będą liczone wg następującego wzoru:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
11.3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
11.4. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. TERMINY PŁATNOŚCI
13.1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
13.2. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia zawarte są w projekcie umowy.
14. POSTANOWIENIA UMOWY
14.1. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz zasady realizacji zamówienia zawarte są
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
15.1.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania
jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można
było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
15.2. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.
16. WYBÓR OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
16.1. Zamawiający dokona wyboru oferty zgodnej z treścią niniejszego ogłoszenia, opisem
przedmiotu zamówienia oraz najkorzystniejszej zgodnie z przyjętym kryterium oceny
ofert.
16.2. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest
niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w ogłoszeniu,
Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy
o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
16.3. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie zawartej umowy.
16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
16.5. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (BIP) informację o udzieleniu
zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu udzielił
zamówienia albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

Kontakt:
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
7.1. W zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:
mgr Teresa Bajor, tel. 12 683 10 52, e-mail: teresa.bajor@awf.krakow.pl
7.2. W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:
a) inż. Jerzy Ozimek, tel. 12-683-11-69 e-mail: jerzy.ozimek@awf.krakow.pl
b) inż. Marek Guziec, tel. 12-683-12-92 e-mail: marek.guziec@awf.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.