Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Jednorazowa usługa konserwacji/ czyszczenia klimatyzatorów ściennych oraz przenośnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Jednorazowa usługa konserwacji/ czyszczenia klimatyzatorów ściennych oraz przenośnych

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Wieliczce
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
tel./fax.: (12) 347-30-00, 12 347-30-73
zamowienia.publiczne@wieliczka.sr.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax.: (12) 347-
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 w trybie: ofertowego rozpoznania rynku na ,,Jednorazową usługę konserwacji/ czyszczenia klimatyzatorów ściennych oraz przenośnych dla Sądu Rejonowego w Wieliczce".

2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Jednorazowa usługa konserwacji/ czyszczenia klimatyzatorów ściennych oraz przenośnych dla Sądu Rejonowego w Wieliczce".

Liczba klimatyzatorów:
- ściennych: 7 sztuk
- przenośnych: 38 sztuk

Czynności jakie mają zostać wykonane w ramach wykonywania usługi:
- Wyczyszczenie filtrów klimatyzatora - umycie oraz wypłukanie,
- Demontaż obudowy w celu wyczyszczenia części wewnętrznych urządzenia,
- Wyczyszczenie skraplacza chemicznymi środkami Coil Rite (lub równoważne - na bazie alkoholu, bezkwasowy i bezzasadowy niskopieniący, do stosowania w pomieszczeniach, nie zawierający kwasów ani zasad, nie powodujący korozji i może być bezpiecznie stosowany na aluminium, miedzi, stali nierdzewnej oraz na powierzchniach malowanych),),
- Wyczyszczenie pojemnika na skropliny (kondensat),
- Przepłukanie wodą,
- Dezynfekcja urządzenia środkiem Virusolve + (lub równoznacznym- sporobójcza dezynfekcja wysokiego poziomu i mycie , nie zawierają chloru, aldehydów, alkoholi, kwasu nadoctowego, skuteczny przeciw sporom bakterii: Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus cereus i Bacillus subtilis, skuteczny w szerokim zakresie patogenów, w tym prątków, wirusów, bakterii, grzybów, drożdży i pleśni, w tym MRSA, HBV, HCV, HIV),
- Odgrzybienie urządzenia,
- Uzupełnienie czynnika chłodzącego.
- Demontaż , ponowny montaż, lub montaż, podłączenie do wylotów powietrza,
- Wymiana uszkodzonych rur, złączek, kołnierzy.
Lokalizacje klimatyzatorów ściennych:
o 2 sztuki - Wieliczka Ul. Janińska 25 (serwerownia) marka LG
o 2 sztuki- Skawina, Ul. Mickiewicza 21 ( marka: Mitsubishi Electric, model: 17-025NWI oraz SAUNIER DUVAL, model: 1152-HC25VA),
o 1 sztuka- Niepołomice, Ul. Zamkowa 5 (marka: Panasonic, model: 160203429/1142C015B),
o 1 sztuka- Wieliczka, Ul. Stroma 11 (marka: GREE, model: GWH18QD-K6DNA5B/I),
o 1 sztuka- Wieliczka, Ul. Stroma 12 (marka: GREE, model: GWH12AAB-K6DNA4A/I ).

Lokalizacje klimatyzatorów przenośnych:
o Wieliczka, Ul. Janińska 25,
o Wieliczka, Ul. Stroma 11,
o Wieliczka, Ul. Stroma 12.

Prace będą wykonywane na terenie budynków Zamawiającego, w lokalizacjach wymienionych powyżej. Do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca użyje własnego sprzętu, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych itp. Zużyte lub zniszczone elementy urządzeń, Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju substancji ciekłych pochodzących z urządzeń oraz powstałych w trakcie wykonywania usługi.

Wymagany okres gwarancji: 6 miesięcy.

W przypadku zaistnienia konieczności wymiany części urządzeń podlegających konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić koszty materiałów w terminie 3 dni. Wykonawca może przystąpić do wymiany elementów dopiero po otrzymaniu zgody od Zamawiającego.
Po wykonaniu usługi konserwacji/ czyszczenia, Wykonawca umieści klimatyzatory przenośne w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu i podłączy do wylotów powietrza.

Dokument nr: Adm.Wi.262.47.2024

Składanie ofert:
8) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 10) na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wieliczka.sr.gov.pl do dnia 15.05.2024r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od momentu zawarcia umowy.

Wymagania:
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy ,,Prawo zamówień publicznych".

6) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

a) kryterium ceny (C) - 70 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
,,mniej lepiej": oferta min./oferta badana x 100 x 70%

b) kryterium doświadczenia (D) - 20 %
,,więcej lepiej"

c) kryterium termin wykonania (T) - 10 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
,,mniej lepiej": oferta min./oferta badana x 100 x 10%

Punkty w kryterium doświadczenia zostaną obliczone w następujący sposób:
- Wskazanie przez Wykonawcę w wykazie usług/ umów, znajdującym się w punkcie 4B załącznika nr 1 do zaproszenia- formularzu ofertowym- 2 usług/ umów na wykonanie czyszczenia i konserwacji klimatyzacji - 0 pkt.
- Wskazanie przez Wykonawcę w wykazie usług/ umów, znajdującym się w punkcie 4B załącznika nr 1 do zaproszenia- formularzu ofertowym- 3- 4 usług/ umów na wykonanie czyszczenia i konserwacji klimatyzacji - 10 pkt.
- Wskazanie przez Wykonawcę w wykazie usług/ umów, znajdującym się w punkcie 4B załącznika nr 1 do zaproszenia- formularzu ofertowym- 5- 6 usług/ umów na wykonanie czyszczenia i konserwacji klimatyzacji - 15 pkt.
- Wskazanie przez Wykonawcę w wykazie usług/ umów, znajdującym się w punkcie 4B załącznika nr 1 do zaproszenia- formularzu ofertowym- 7 i więcej usług/ umów na wykonanie czyszczenia i konserwacji klimatyzacji - 20 pkt.
Punkty w kryterium termin wykonania- do 7 dni - 10 pkt.
do 14 dni - 5 pkt.

Sposób wyliczenia punktów oferty (P):
P = C + D + T
gdzie: P - ilość punktów oferty badanej
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium ceny
D - ilość punktów oferty badanej w kryterium doświadczenia
T - ilość punktów oferty badanej w kryterium termin wykonania
Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę w wykazie usług/ umów, znajdującym się w punkcie 5B załącznika nr 1 do zaproszenia- formularzu ofertowym mniej niż 2 usług/ umów, Zamawiający ofertę odrzuci.
7) Wykaz żądanych dokumentów na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (załącznik nr 1 do zaproszenia);
b) do wykazu usług/ umów, znajdującego się w punkcie 4B załącznika nr 1 do zaproszenia- formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi/ umowy zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi/ umowy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
c) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e) oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 4 do zaproszenia).

10) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez min. 30 dni licząc od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.

11) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

12) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

16) Zgodnie z Instrukcją Udzielania Zamówień Publicznych poniżej 130 000 zł obowiązującą w Sądzie Rejonowy w Wieliczce, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny wybranej oferty.

17) Zamawiający zwraca uwagę na dokładne wypełnienie formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.

Kontakt:
4) Dane osoby do kontaktu:
- Andrzej Sikorski - 12 347-30-73
- Małgorzata Kasperowska- 12 347-30-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.