Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Malowanie ścian zewnętrznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Malowanie ścian zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
Olkuska 3 lok. 16
02-604 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 885234260, tel. 505535004
zamowienia@osirmokotow.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 885234260, tel.
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
zapraszamy do złożenia oferty w ramach zakupu dokonywanego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2024 r. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Mokotów z dnia
03.01.2024 roku w sprawie ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów", którego przedmiotem jest: malowanie ścian zewnętrznych (blacha falowana trapez 70 mm -> 5mm (załamanie) -> 70mm) pomieszczeń socjalno-magazynowych farbami na terenie obiektu ,,Moje Boisko Orlik 2012" przy Ul. Kazimierzowskiej 58 .
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest malowanie ścian zewnętrznych (blacha falowana trapez 70 mm -> 5mm (załamanie)
-> 70mm) dwóch ścian pomieszczeń socjalno-magazynowych na terenie obiektu ,,Moje Boisko Orlik 2012" przy
ul. Kazimierzowskiej 58 o łącznej powierzchni 85,30 m? wraz z przygotowaniem dwóch projektów graficznych
z uwzględnieniem załączonej grafiki w jednym z projektów.
Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów),
gwarantujących jego niezmienny wygląd, odpowiednie nasycenie kolorów, trwałość i odporność na wpływ
czynników atmosferycznych, w szczególności działanie UV przez okres min. 48 miesięcy.
Malowanie będzie odbywało się na czynnym obiekcie.

Dokument nr: OSiR-M.ZP.26.4.MO.2024

Składanie ofert:
Oferta winna być złożona (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zaproszenia), do 13.05.2024 r. do
godz. 10:00, drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@osirmokotow.waw.pl

Miejsce i termin realizacji:
III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji od daty podpisania umowy do 14.06.2024 roku.

Wymagania:
IV.KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się nw. kryterium oceny ofert:
Liczba możliwych do uzyskania
Znaczenie kryterium (w %)
Kryterium wyboru
punktów
Cena brutto oferty
95 %
95 punktów
Aspekt społeczny
5%
5 punktów
2. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
1)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (z podatkiem) za realizację całego zamówienia - według
następującego wzoru:
Najniższa łączna wartość brutto oferty
x 95% x100
C=
Łączna wartość brutto oferty badanej
2)
,,ASPEKT SPOŁECZNY" - Zamawiający przyzna punkty, na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w Formularzu oferty w zakresie zadeklarowanej ilości osób zatrudnionych na

podstawie umowy o pracę, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia wg poniższych
zasad:
Ilość zadeklarowanych osób:
o
0 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 0 pkt
o
1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę 2,5 pkt
o
2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 5 pkt
Deklarowaną liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca powinien zaznaczyć
w Formularzu oferty. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty nie zaznaczy liczby osób
zatrudnionych (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, Zamawiający
uzna, że Wykonawca nie zatrudnia osób na umowę o pracę.
3. Przyjmuje się, że przy ocenie ofert, wartość wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1%
= 1 pkt).
V.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI.KALKULACJA CENY OFERTOWEJ
1. Łączna wartość brutto oferty zostanie podana przez Wykonawcę w ofercie.
2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca w zaoferowanej cenie przedmiotu zamówienia uwzględnia wszelkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.
5. Zaoferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie świadczenia
Wykonawcy wynikające z przedmiotu zamówienia.
VII.DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są
niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
2. Warunki realizacji przedmiotu umowy zawarto w projekcie Umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do
zaproszenia.
3. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę, na podstawie załącznika nr 3 do zaproszenia.
4. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w umowie. Zmianom nie ulegną zapisy mające
wpływ na czynniki cenotwórcze dotyczące kalkulowania oferty.
5. Zamawiający zastrzega, możliwość unieważnienia dokonywanego zaproszenia na każdym jego etapie.

Kontakt:
I.
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Marcin Lambach tel. 885234260 e-mail: m.lambach@osirmokotow.waw.pl - w sprawach merytorycznych
Marcin Orlik - tel. 505535004 e-mail: m.orlik@osirmokotow.waw.pl - w spawie zaproszenia do złożenia
oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.