Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Izolatory

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Izolatory

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
(+48) 71 787 35 34, 32 756 4978, 32 756 4077
helpdesk@logintrade.net
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 11 200,00 zł
Nr telefonu: (+48) 71 787 35 34,
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: 378/A/24 - Izolatory (PTH, PTHż, PLD i in.)
Lista produktów
Lp.Nazwa zadaniaIlośćJednostka miary
1.izolator celma dM 8 cecha Ex IM2
EExdeI, kod: M0630012510szt.
2.izolator celma dM 10 cecha Ex IM2
EExdeI, kod: 7745-183-0010szt.
3.izolator D8/6W-M369szt.
4.izolator EW12-M369szt.
5.izolator PTH-1/60014szt.
6.izolator PTH 1/50035szt.
7.izolator przepustowy PTHo 3-6/200;
Martech Plus4szt.
8.izolator PTH 3-6/20075szt.
9.izolator PTH 6/200N86szt.
10.izolator PTH -1/500-2; Izol-Plast6szt.
11.izolator PTH -1/500N74szt.
12.izolator PTH -1/500N-2; Izol-Plast21szt.
13.izolator przepustowy PTHż-1/5007szt.
14.izolator przepustowy PTHż-1/500N26szt.
15.izolator przepustowy PTHż-1/600;
Martech Plus7szt.
16.izolator przepustowy PTHż-1/600N;
Martech Plus7szt.
17.izolator przepustowy PTHż 3-6/20010szt.
18.izolator przepustowy PTHż 6/200;
Martech Plus29szt.
19.izolator przepustowy PTHż 4-1S8szt.
20.izolator przepustowy PLD 12/66006szt.
21.izolator przepustowy PD 16/1100;
Elgór+Hansen12szt.
22.okucie izolatora typu PLD12/6600 z
talerzem izolacyjnym do stacji
transformatorowej6szt.

Dokument nr: 378/A/24, 9437

Otwarcie ofert: 9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2024-05-17 09:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-13 23:59
Oferta do aukcji składana jest w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej) - składana jest w formie
plików w formacie pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12
Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Wykonawca podaje numer aukcji.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy
Sposób dostawy/wykonania
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy zakładach JSW S.A.

Wymagania:
(tryb postępowania - Aukcja elektroniczna)
1. Języki
Język polski
2. Opis
Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i
mają możliwość jej akceptacji w określonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy
zaakceptowali cenę przechodzą do kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali
odpadają z gry. W przypadku dwóch lub więcej pozycji Aukcja prowadzona jest równolegle na zadania
postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub
kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w
aukcji.
Dokument wydrukowano przez Karolina Król w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2024-05-08 11:27
Strona 1 z 73. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulamin określający sposób przygotowania i
prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo
Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać
informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 12
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie
zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym
linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną
na skrzynkę mailową o adresie: aukcje@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może
przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca
zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp.Nazwa kryterium
1.Cena
Dokument wydrukowano przez Karolina Król w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2024-05-08 11:27
Strona 3 z 78. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska multiobiektowa
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy jednej jednostki
Czas na decyzję: 180 sekund
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składanie ofert częściowych w
obrębie pakietu. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do rozpisania cen jednostkowych w pakiecie do
wartości zgodnej lub niższej od uzyskanej w toku postępowania.
14. Warunki płatności
Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty doręczenia faktury do Centrum Usług Wspólnych -
jednostki organizacyjnej Odbiorcy (adres: ul. Armii Krajowej 56, 43-330 Jastrzębie-Zdrój).
W przypadku gdy cena lub jej część, wynikająca z faktury VAT przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto,
Odbiorca dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a
ustawy o podatku od towarów i usług. Odbiorca uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części,
wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto
mechanizmem podzielonej płatności.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na
platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz.23:59
w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany
jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem
internetowym:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja oraz udział w aukcji są
bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 11 200,00 zł
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:
1. Pieniądzu - w formie przelewu (nie może być wpłacone przekazem pocztowym) na rachunek bankowy:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO
BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem:
wadium do aukcji nr: 378/A/24
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku
bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo
oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
- oryginał gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji
ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie
przesłana na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie
Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów
skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b ,,Regulaminu..."
Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej
wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, gdy przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego
postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z
Dokument wydrukowano przez Karolina Król w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2024-05-08 11:27
Strona 5 z 7należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu. (wzór oświadczenie stanowi załącznik do
ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku
wierzytelność i niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności
powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW
JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja
Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich
księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w
CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań). W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej
Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: blokady-
wadium@jsw.pl
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr
tel. 32 756 4882,Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."
III. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji jest przesłanie:
- formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia),
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna,
na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl w terminie składania ofert.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
UWAGA! Prowadzący postępowanie (ZWP) zmienił zapisy dotyczące dopuszczalnych form składanych
ofert.
Wykonawca związany jest ofertą 90 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin
składania ofert
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia
Postępowania, w całości lub w części (w zakresie poszczególnych zadań), w każdym czasie bez podania
przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę,
zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl do
następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do
postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
Dokument wydrukowano przez Karolina Król w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2024-05-08 11:27
Strona 6 z 720. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do
odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zmiana
umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla
Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zmianie elementów zamówienia na elementy o
lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z
koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich
zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i
Zamawiającego.

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Materiały, Karolina Król nr tel.: 32 756 4978, e-mail:aukcje@zwp.jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Dział Inżynierii Materiałowej, Edyta Marek nr tel.: 32 756 4077.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.