Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont silników

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont silników

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
tel. 32 717 60 11, tel.: 32 718 57 99
aszkatula@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 717 60 11, t
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
(tryb postępowania - Aukcja elektroniczna)
Nazwa aukcji: Remont silników budowy zwykłej dSg 315 M4 132kW/1480,
Se315 M4 132kW/1488 dla ZPMW KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
Ruch Szczygłowice
6. Lista produktów
Lp.
Nazwa produktu
Remont silników budowy zwykłej dSg 315 M4 132kW/1480,
1. Se315 M4 132kW/1488 dla ZPMW KWK ,,Knurów-
Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
IlośćJednostka
Uwagi
miary
1pakiet

Dokument nr: 119/2024/KSz

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 20.05.2024 r. godz. 10:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 15.05.2024 r. do godz. 10:00
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
1. w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisaną informacją: ,,Oferta
do postępowania nr 119/2024/KSz na Remont silników budowy zwykłej dSg 315 M4
132kW/1480, Se315 M4 132kW/1488 dla ZPMW KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch
Szczygłowice. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres:
JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice", 44-190 Knurów Ul. Dworcowa 1, Wydział Zamówień i
Umów, pokój nr 101 - D. Matuszewska.
2. w formie wiadomości e-mail - jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio
w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres
skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Tytuł wiadomości e-mail winien
brzmieć: oferta do postępowania nr 119/2024/KSz.
3. w formie elektronicznej - w formie plików pdf obejmujących treść oferty
i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres
skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Tytuł wiadomości e-mail winien
brzmieć: oferta do postępowania nr 119/2024/KSz.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
Termin realizacji:
1) Termin wykonania remontu silników - do 70 dni od daty przekazania silników Wykonawcy.
2) Przekazanie silników nastąpi do 14 dni od daty zawarcia umowy.
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po
sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego
poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na
każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub
kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału
w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników
postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne
problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na
platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem
aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony
i ponownego zalogowania się.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie Zgody Pełnomocników.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać
informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 718 57 99.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie
zakupowej
dostępnej
na
stronie
internetowej
o
adresie
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod
poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:
dmatuszewska@jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą
elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: dmatuszewska@jsw.pl (załączają do wiadomości
mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe
pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub
uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym
postępowaniu.
4. Waluta
PLN
8. Reguły
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję (w sekundach): 60
10. Widok
Wykonawca nie widzi nazw pozostałych Wykonawców.
11. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia przez podwykonawców.
Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego
postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji
1.
2.
3.
4.
5.Wykonawcy będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego postępowanie) do rozpisania cen
jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po
rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie
pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty

14. Warunki płatności
1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
2. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów.
4. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie pozytywny protokół usługi remontowej, podpisany przez
upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.
6. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie - w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część,
wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 1 przekroczy kwotę 15 000 złoty brutto, Zamawiający
dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy
o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części,
wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 zł brutto
mechanizmem podzielonej płatności.
7. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto)
na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie
pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony druk "FORMULARZ OFERTOWY" będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
2. Wydruk aktualnych informacji z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy
dołączyć umowę Spółki.
W przypadku braku rejestracji w KRS lub CEIDG lub Oferenta zagranicznego - wystawiony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginał lub kopię odpisu z innego odpowiedniego rejestru
handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język
polski potwierdzonym przez Oferenta.UWAGA
Jeżeli zostaną dołączone kopie dokumentów, to muszą one być poświadczone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania
bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną,
korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail:
dmatuszewska@jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono
licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w
aukcji elektronicznej
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna.
Informacje i dokumenty Wykonawca przesyła na adres e - mail: dmatuszewska@jsw.pl.
W tytule wiadomości Wykonawca podaje numer postępowania
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
-----
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji.
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Uwagi:
6. Lista produktów
Lp.
Nazwa produktu
Remont silników budowy zwykłej dSg 315 M4 132kW/1480,
1. Se315 M4 132kW/1488 dla ZPMW KWK ,,Knurów-
Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
IlośćJednostka
Uwagi
miary
1pakiet
7. Kryteria oceny
Lp.
1.
Nazwa kryterium
Cena
6. Kryterium oceny- 100 % cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów (KWK Knurów - Szczygłowice"):
Daria Matuszewska nr tel.: 32 718 57 99; e-mail: dmatuszewska@jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:
Adam Szkatuła tel. 32 717 60 11, aszkatula@jsw.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.