Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup oraz dostawa środków uzdatniania, pielęgnacji i pomiarów parametrów wody basenowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup oraz dostawa środków uzdatniania, pielęgnacji i pomiarów parametrów wody basenowej

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
ul.Pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie
powiat: kłodzki
tel.: +48748126327 faks: +48748126126
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Międzylesie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48748126327 f
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
wg rozdzielnika
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:
,,Zakup oraz dostawa środków uzdatniania, pielęgnacji i pomiarów parametrów wody basenowej dla
Basenu kąpielowego w Międzylesiu oraz odbiór opróżnionych opakowań po zużytych środkach"
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy
Międzylesie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie: zasad postępowania o zamówienie publiczne
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w jednostkach gminy Międzylesie.
1. Opis przedmiotu zamówienia, który ma spełniać podane poniżej wymagania:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego środków uzdatniania
i pielęgnacji wody basenowej oraz tabletek do pomiaru parametrów wody basenowej, a także
odbiór opróżnionych opakowań po zużytych środkach:
a. tabletki pomiarowe DPD1 Photometer - 16 blistrów a'10 szt.- 160 szt.
kompatybilność z urządzeniem pomiarowym Lovibond Photometer System MD 200
b. chlor płynny stabilizowany w opakowaniach a'35 kg UN 1791 (140 szt.) - 4.900 kg
? substancja czynna: podchloryn sodu;
? zawartość aktywnego chloru 16% +/- 3% (?192 mg/g +/- 3%);
? pH w temp. 20?C: >11 przy stężeniu 12g/l;
? działanie biobójcze na szczepy: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus w stężeniu
2 mg/l w temp. 20?C;
? działanie glonobójcze;
? temperatura przechowywania ? 10?C;
? stabilność chemiczna (termin ważności) 24 miesiące od daty produkcji.
c. pH Minus płynny w opakowaniach a'40 kg UN 2796 - (8 szt.) - 320 kg
? zawartość kwasu siarkowego 25 - <50 %;
? pH w temp. 20?C: 0,1.
d. koagulant płynny w opakowaniach a'30 kg - (6 szt.) - 180 kg
? substancja czynna: chlorek wodorotlenku glinu w stężeniu min. 2,5%; max. 10 %;
? pH w temp. 20?C: 4,2;
? stabilność chemiczna (termin ważności) 24 miesiące od daty produkcji.
e. preparat glonobójczy w opakowaniach a'30 kg UN 3082- (1 szt.) - 30 kg
? substancja czynna: czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu, polimer
N-metylmetanaminy, chlorometyl-oksyran w stężeniu min. 25 %; max. 50%;
? działanie glonobójcze w stężeniu 40 cm?/m? oraz bakteriobójcze w stężeniu 50 cm?/m?;
? pH w temp. 20?C: 5,5 - 6;
? stabilność chemiczna (termin ważności) 24 miesiące od daty produkcji.
f.
żel do czyszczenia folii basenowej w opakowaniach 1 kg UN 3264 - (5 szt.) - 5 kg
? substancja czynna: kwas solny 10-25 %, kwas fosforowy 2,5-10 %, 2-butoksyetanol 1,0 - 2,5 %,
kationowe substancje powierzchniowo czynne czwartorzędowe związki amonowe 2,5%,
? pH w temp. 20?C: <1,
? minimalna temp przechowywania ? 10?C,
? stabilność chemiczna (termin ważności) 24 miesiące od daty produkcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwiększenia ilości środków będących przedmiotem
zamówienia, o czym powiadomi Zleceniobiorcę najpóźniej do 31 lipca 2024 roku, uzgadniając z nim
warunki dostawy.

Dokument nr: Bk.271.13.2024, 24000000-4

Otwarcie ofert: 9. Termin otwarcia ofert: 15.05.2024 r. godz. 10.15, Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, pok. nr 7.

Składanie ofert:
8. TERMIN SKŁADANIA ofert:
8.1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej do dnia 15.05.2024 r. godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu; Plac Wolności 1; 57-530 Międzylesie
8.2. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym
i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem ,,Oferta na
dostawę chemii basenowej - Basen Kąpielowy w Międzylesiu".
8.3. W PRZYPADKU KOPERTY, KTÓRA NIE BĘDZIE ZATYTUŁOWANA W W/W SPOSÓB
ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA
KORESPONDENCJI PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.
8.4. Oferty nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30.09.2024 r. - ostateczny termin odbioru opróżnionych opakowań.
3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia:
4.1. Zamówienie należy zrealizować co najwyżej w trzech dostawach w terminach:
a. pierwsza dostawa: do 27 maja 2024 roku (tabletki DPD1, pH minus, koagulant oraz żel do
czyszczenia folii basenowej - wszystkie opakowania należy dostarczyć w pierwszej
dostawie),
b. druga dostawa: do 24 czerwca 2024 roku,
c. trzecia dostawa: do 24 lipca 2024 roku.
4.2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia jedną dostawą,
jednakże powinna się ona odbyć nie później niż do 27 maja 2024 roku.
4. Dostarczenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie należy dostarczyć na Basen kąpielowy w Międzylesiu; Ul. Kościelna 6; 57-530
Międzylesie.

Wymagania:
5. Sposób obliczenia ceny:
Oferowana przez Zleceniobiorcę cena środków uzdatniania i pielęgnacji wody basenowej zawiera:
a. koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszt załadunku, rozładunku
i transportu;
b. odbiór opróżnionych opakowań po chemii do uzdatniania i pielęgnacji wody basenowej
w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, jednak nie później niż do 30.09.2024 r.
6. Oferta powinna zawierać:
a. prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy stanowiący
Załącznik nr 1 do zaproszenia;
b. karty charakterystyk oferowanych produktów;
c. oznakowania opakowań lub inne dokumenty, potwierdzające termin ważności środka
chemicznego;
d. podpisany wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do zaproszenia.
7. Warunki płatności:
Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy wypłacane będzie Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od
dnia złożenia w siedzibie Zleceniodawcy faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru
dostawy podpisanego przez przedstawicieli Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę mailowo oraz za
pośrednictwem strony internetowej www.miedzylesie.pl
12. Informacje dodatkowe dla składającego ofertę:
12.1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych.
12.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu.
12.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
12.5. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną
rozpatrzone.
12.6. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
12.7. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie
analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać
będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
12.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Uwagi:
10. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
100 pkt. - cena
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = -----------------------------------------------------------x 100 %
cena badanej oferty brutto

13. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13, art. 14 RODO - rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1)
13.1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (art. 13 ust. 4).
13.2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 RODO.
13.3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
13.4. Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, art.
14 RODO wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy znajduje się w formularzu
ofertowym załącznik 1 do zapytania ofertowego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.