Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wiat przystankowych wraz z transportem i montażem

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wiat przystankowych wraz z transportem i montażem

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Masłów
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów
powiat: kielecki
tel. 41 311 00 93, tel. 41 311 00 86
oferty@maslow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Masłów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 311 00 93, t
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
,,Zakup czterech (4 szt.) wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie Gminy Masłów"
1) Przedmiot zamówienia:
Zakup wiat przystankowych wraz montażem (szt.4) w lokalizacjach:
- Masłów Drugi Ul. Krajobrazowa - 2 szt.
- Domaszowice Ul. Przyborowskiego - 1 szt.
- Dąbrowa przy drodze krajowej S73 - 1 szt.
Przedmiot zamówienia w ramach zadania jak wyżej jest:
zakup wraz z transportem i montażem 4 wiat przystankowych przy zachowaniu tej samej kolorystyki i
designu. Zachowuje się również te same wyposażenia przystanków (kosz, tabliczka, znaki drogowe D-15,
itp.).
Wiaty wyposażone będą w nazwę na tabliczce (czarne napisy na białym tle z nazwą miejscowości:
MASŁÓW DRUGI, DOMASZOWICE, DĄBROWA)
2) Wiata przystankowa - 4 szt.
o wymiary zewnętrzne rzutu poziomego: długość: ok. 2,3 m - 2,8 m, szerokość: od 0,6 do 0,8 m,
o wymiary dachu: szerokość od 1,3 m do 1,5 m dostosowana do szerokości wiaty.
o wysokość - standardowa / typowa,
o konstrukcja ścian: szkielet stalowy z profili zamkniętych wykonana z profili o przekroju zamkniętym
40x40x2,
o Na tylnej ścianie wiaty, na całej jej długości zamontowana jest drewniana, lakierowana ławka wraz z oparciem wykonana z desek z drewna sosnowego o przekroju 80x25,
o Ściana boczna oraz ściana tylna wypełnione są od góry na 2/3 wysokości poliwęglanem litym bezbarwnym grubości 3 mm, natomiast na 1/3 wysokości blachą malowaną grubości 2 mm,
o Rygle poziome dzielące ściany boczne i tylną na trzy jednakowe pasy, dolny pas wypełniony blachą stalową płaską 2 mm mocowaną za pomocą nitów samozrywalnych (rygiel dolny ok. 10 cm ponad poziom terenu) dwa górne pasy wypełnione poliwęglanem litym bezbarwnym gr. 3 - 6 mm (mocowanie poliwęglanu do ścian przystanku w sposób umożliwiający łatwą wymianę uszkodzonych szyb bez uszkodzenia pozostałej konstrukcji oraz farby (np. profil ,,C" gr. 2-3 cm + śruby ,,farmer").
o Konstrukcja dachu: stalowa łukowa z poszyciem z poliwęglanu komorowego grubości 6-8 mm z filtrem. Dach wiaty stalowy wykonany jest z ceownika 80x40x3, który umożliwia odprowadzenie wody opadowej z dachu. Łuki wsporcze dachu wykonane z profilu o przekroju 40x20x2. Dach pokryty jest poliwęglanem komorowym dymnym 6 mm z filtrem UV zabezpieczającym przed promieniowaniem słonecznym, który zamknięty jest przy pomocy profili aluminiowych. Listwy mocujące poliwęglan wykonane z blachy alucynk. Dodatkowo dach posiada zabudowane ściany boczne poliwęglanem litym bezbarwnym grubości 3mm. gzyms daszku wykończony dookoła profilem ,,C" z blachy gr. 2,0 mm i szerokości 12 - 15cm.
o Wyposażenie wiaty:
- wiata wyposażona w następujące elementy: ławka z siedziskami drewnianymi, znak drogowy D-15, kosz na śmieci z zawieszeniem ok. 35 I, tabliczka z rozkładem jazdy, napis z nazwą przystanku.
-kolorystyka: elementy ścian w kolorze zielonym, elementy dachu i gzymsu w kolorze żółtym,
o transport + fundament + montaż wiaty na miejscu docelowym.
3) Załącznik nr 2 do Zapytania zawiera poglądową konstrukcję wiaty.

Dokument nr: BiGP.271.23.2024.JR

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@maslow.pl lub,
2. faxem: 41/ 311 00 61 lub,
3. Drogą pocztową lub osobiście na adres:
Urząd Gminy Masłów, Ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów w zamkniętej kopercie opisanej: ,,Oferta cenowa na Zakup czterech (4 szt.) wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie Gminy Masłów"
Oferty należy składać do dnia 15.05.2024 r., do godz. 10:00, (decyduje data wpływu)
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2024 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru oferty:
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena 100%:
b) Ocenie podlega cena brutto łącznie.
Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium ,,Cena" zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C= ----------- x 100 % gdzie: 1 % - 1 punkt
C o
gdzie:
C - ilość punktów oferty ocenianej
C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C o - cena oferty ocenianej
2) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania lub zmniejszyć zakres zamówienia, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
1) Oferta powinna zawierać cenę oferowaną jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
6) Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
7) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej w złotych (PLN).
8) Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT lub innym dokumencie, w terminie do 14 dni od wystawienia faktury, poprzedzonej prawidłowym odbiorem przedmiotu zamówienia.
6. Sposób przygotowania oferty.
Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór formularza oferty (Załącznik nr 1)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Kontakt:
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Sprawy techniczne: Jarosław Rutczyński, tel. 41 311 00 93
Sprawy formalne: Andrzej Bartosz, tel. 41 311 00 86

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.