Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Serwis i konserwacja kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach gminnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Serwis i konserwacja kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach gminnych

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Tysiąclecia 20
41-303 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
32 260 86 52
przetargi@mzbm.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 260 86 52
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zadania:
Serwis i konserwacja kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach gminnych w Dąbrowie Górniczej:
ul. Armii Krajowej 8 - 19szt.,
ul. Ks. Augustynika 10 - 6szt.,
ul. Kościuszki 44a - 4szt.,
ul. Przedziałowa 18 - 12szt. Ogółem 41 szt.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie i konserwacja kotłów gazowych dwufunkcyjnych przez uprawnioną firmę instalatorską.
W ww. budynkach instalacja grzewcza jest podłączona do kotłów gazowych dwufunkcyjnych. W zakresie obowiązków wynajmującego lokale mieszkalne jest serwisowanie i konserwacja pieców gazowych o ile służą również do zasilania instalacji grzewczej. W celu zapewnienia bezusterkowej, energooszczędnej i bezpiecznej eksploatacji pieców gazowych dwufunkcyjnych konieczny jest serwis i przegląd urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta.
2.1 Częstotliwość prac serwisowych i konserwacyjnych: 1 raz w ciągu trwania umowy.
2.2 W zakres czynności serwisowych i konserwacyjnych wchodzi:
a) Czyszczenie wymiennika ciepła i cwu;
b) Przegląd ścieżki gazowej;
c) Czyszczenie filtrów w obwodzie co.;
d) Sprawdzenie funkcjonalne instalacji co i cwu;
e) Sprawdzenie i regulacja automatyki kotła.
Wykonawca przedstawi protokół ( wg załączonego wzoru) z wykonanych prac;
2.3 W przypadku kotłów będących w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zleci czynności serwisowe autoryzowanym przez producenta firmom serwisowym.
3. Kwota oferty nie obejmuje czynności eksploatacyjnych wymienionych poniżej.:
a) usunięcie awarii kotła zgłaszanych drogą telefoniczną przez najemców lokali
mieszkalnych - czas reakcji do 24 godzin od zgłoszenia.
UWAGI: W przypadku wezwania przez użytkownika w celu usunięcia awarii rozliczenie nastąpi za faktyczną ilość godzin na podstawie zlecenia zgodnego z protokołem konieczności, b) jeżeli nastąpi konieczność wymiany elementów kotła prace zostaną wykonane i rozliczone na podstawie protokołu konieczności.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres poczty e-mail:
przetargi@mzbm.com.pl w terminie do dnia 15.05.2024

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 01.05.2025r.

Wymagania:
4. Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.
6. Rozliczenie:
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury za podstawowe prace serwisowe i konserwacyjne nastąpi do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie MZBM.
7. Opis przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony do niniejszego zapytania druk Formularza Ofertowego i załączyć: uprawnienia: G-1 (inst. elektryczne), G-2 (inst. energetyczne -kotły), G-3 (inst. gazu) osoby przewidzianej do realizacji zamówienia, aktualny wydruk CEIDG lub KRS, oświadczenie ( wg. załączonego wzoru), pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana przez Wykonawcę.
Informacja o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej opublikowana będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.mzbm.com.pl w zakładce ,,zamówienia publiczne poza ustawą PZP". O terminie podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony telefonicznie.
9. Ocena ofert:
a) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena: Waga -100%,
C1 = Co/Cmin* 100 pkt gdzie:
Ci - ilość punktów za cenę
Cmin - cena oferty z najniższą ceną
Co - cena oferty rozpatrywanej
b) Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
d) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.