Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku
ul. św. Floriana 2
62-700 Turek
powiat: turecki
TEL. (47) 77 19 500
kppspturck@psp.wlkp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Turek
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL. (47) 77 19 500
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozeznanie cenowe
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku przedstawia w załączeniu formularz celem złożenia oferty do przedmiotowego rozeznania.
/ Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (dostawa wraz z usługą dystrybucji) energii elektrycznej na potrzeby obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, do którego podłączona jest mikroinstalacja OZE (panele fotowoltaiczne o mocy 32,8 kW), zlokalizowanego przy Ul. św. Floriana 2, 62-700 Turek w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w oparciu o stałą cenę oraz rozliczenia prosumenckie net-billing lub równoważne (energii elektrycznej pochodzących z paneli fotowoltaicznych) bez konieczności wystawiania faktury przez KP PSP Turek za wprowadzoną energię elektryczną do sieci energetycznej. DOSTAWA energii elektrycznej ma odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy, przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U,2023 poz. 1610 ze zm.) oraz zasadami określonymi w koncesjach. Celem udzjelenia zamówienia jest zabezpieczenie Komendy w dostęp do energii elektrycznej przez okres 1 roku. Obecnie KP PSP w Turku ma obowiązującą umowę kompleksową z Energa Obrót SA. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta, która będzie stanowić podstawę do podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej. Warunki techniczne świadczenia usługi:
o linia kablowa nn 0,4 kV wyprowadzona ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
o moc umowna w okresie obowiązywania nowej umowy, tj. od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r: 42 kW,
o moc przyłączeniowa: 105 kW,
o grupa przyłączeniowa: IV,
o układ pomiarowo-rozliczeniowy: półpośredni, przekładniki prądowe o przekładni 150/5 A/A, licznik energii czynnej ze wskazaniem mocy maksymalnej -jednostrefowy, licznik energii bierniej pojemnościowej, układ transmisji danych.
o taryfa - C21 (jednostrefowa),
o napięcie sieci wewnętrznych - 0,4 kV,
o szacunkowy pobór energii elektrycznej w okresie 1 roku (2024) - 50.000,00 kWh
o nr licznika energii - 50643884
o Numer PPE: 590243846029009148
Komeda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku informuję, iż jest to dziewiąta zmiana sprzedawcy. Zakres przedmiotu umowy będzie obejmował miedzy innymi: zawarcie lub kontynuowanie umowy kompleksowej, odbiorca upoważni nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca - w imieniu odbiorcy -dokonuje niezbędnych formalności. Operator dokonuje odczytu licznika i przekazuje dane sprzedawcom. Dotychczasowy sprzedawca sporządza rozliczenie końcowe.
// Minimalne wymagania, jakie musi spełniać przedmiot zakupu, np. gwarancja, rękojmia, serwis, przeszkolenie z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia, zasady odbioru itp.
o energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami,
o oferent musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy,
o znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
o posiadać zawartą umowę generalną, (tj.: o świadczenie usług dystrybucji) z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Turek (ENERGA-OPERATOR S. A.),
o cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową, chyba że zostanie kontynuowany lub wprowadzony program obniżający ceny dla odbiorców końcowych,
o zamawiający zobowiązuje się zapłacić jedynie za rzeczywistą ilość zużytej energii elektrycznej,
o wykonawca nie może powierzyć innym wykonania całości lub części zamówienia,
o w przypadku gdyby zaistniałaby konieczność dostosowania układu pomiarowo -rozliczeniowego sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym pisemnie Zamawiającego najpóźniej w dzień złożenia oferty,
o okres rozliczeniowy 1 miesięczny.
o sprzedający musi w okresie trwania umowy (rok 2025) mieć możliwość rozliczenia prosumenckiego net-billing lub równoważnego (energii elektrycznej pochodzących z paneli fotowoltaicznych), tzn. bez konieczności wystawiania faktury przez KP PSP Turek za wprowadzoną energię elektryczną do sieci energetycznej).
Sposób rozliczania z odbiorcą:
o rozliczanie należności za sprzedaż odbywać się będzie w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT,
o na zgłoszenie kupującego faktura powinna zawierać odczyt rzeczywisty z licznika za dany miesiąc.

Dokument nr: PT-III.2370.6.2024.1

Otwarcie ofert: o Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego - w pok. Nr 1.23
o Termin otwarcia ofert - 15 maja 2024 r. godz. 09.15

Składanie ofert:
o Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku nie otwierać przed dniem 15 maja 2024 r. godz. 09.00 oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci)
lub
o Zamawiający dopuszcza przesłanie formularza ofertowego w formie e - mail na adres kppspturck@psp.wlkp.pl w terminie do 15 maja 2024 r. godz. 09.00.
o Miejsce składania ofert - w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat KP PSP w Turku Ul. św. Floriana 2, 62-700 Turek
o TERMIN SKŁADANIA ofert - 15 maja 2024. godz. 09.00

Miejsce i termin realizacji:
V Termin realizacji zamówienia:
o od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Wymagania:
/// Kryteria wyboru:
o cena - wskaźnik "C" - waga kryterium 100 %,
o maksymalna liczba punktów - 100.
Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji - tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:
cena oferowana najniższa
C =-------------------------------------x 100 pkt
cena oferty badanej
W skład ceny oferty będzie wchodzić:
o koszt energii czynnej dla szacowanego zużycia w okresie umownym,
o koszty związane z innymi opłatami, usługami/czynnościami należnymi w okresie umownym.
Złożona oferta jest sumą cen brutto podanych w części I i II formularza ofertowego.
o cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż pięć miejsc po przecinku.
IV Koszty dostawy:
o wg obowiązujących przepisów (Operator Systemu Dystrybucyjnego).
VI Sposób płatności:
o faktura VAT przelew min. 14 dni
VII Uwagi:
o wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
o wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
o zamawiający zastrzega sobie, iż może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
o zamawiający, informuje, że może unieważnić rozeznanie cenowe bez podawania przyczyny,
o Sprzedający może zaproponować swój wzór umowy i swój formularz ofertowy ale będzie on podlegał ocenie przez Zamawiającego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.