Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywne świadczenie usług dezynsekcji, dezynsekcji metodą fumigacji, dezynfekcji,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywne świadczenie usług dezynsekcji, dezynsekcji metodą fumigacji, dezynfekcji, deratyzacji, usuwania gniazd os i szerszeni, monitoringu obecności gryzoni i owadów

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
powiat: Katowice
tel. (32) 364 10 87
agnieszka.wojcik@sum.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 364 10 87
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług dezynsekcji, dezynsekcji metodą fumigacji,
dezynfekcji, deratyzacji, usuwania gniazd os i szerszeni, monitoringu obecności gryzoni i owadów w obiektach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach, Katowicach-Ligocie,
Zabrzu, Zabrzu-Rokitnicy, Bytomiu, Sosnowcu oraz Bielsku - Białej.

Dokument nr: P/AAK/50959/4/2024

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Termin złożenia ofert: 15.05.2024 r. do godz:10:00
2. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.wojcik@sum.edu.pl lub w Kancelarii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (pokój nr 11) przy Ul. Poniatowskiego 15,
40-055Katowice na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI
1. Zamówienia będą realizowane w zależności od potrzeb, na żądanie Zamawiającego w okresie
12 miesięcy od daty zawarcia umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
ofertowego) lub do wyczerpania kwoty, na którą zostanie zawarta umowa.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z uwagi na wartość poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) realizowane bez jej stosowania.
2. Ceny przedstawione w ofercie są stałe przez cały okres trwania umowy, z uwzględnieniem zapisów
umowy.
V. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowo wykonane usługi w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I WARUNKI UDZIAŁU
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
2. Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
? Formularz ofertowy, załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,
? Specyfikacja asortymentowo - cenowa, załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert - 100% cena (łączna wartość brutto oferty), za najkorzystniejszą uznana zostanie
oferta z najwyższą liczbą punktów.
12.
Sposób oceny ofert i liczenia punktów:
Liczba punktów za łączną wartość brutto oferty podaną w Formularzu ofertowym - waga 100
punktów.
Najniższa wartość brutto ze wszystkich złożonych ofert = 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie
wg wzoru:
Najniższa zaoferowana wartość brutto
_____________________________________________
Zaoferowana wartość brutto oferty badanej
3.
4.
X 100 pkt
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
W cenie brutto zawarte są wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania umowy, w tym m.in.
dojazd, usługa, odpowiednie środki, zabezpieczenie miejsca, utylizacja.
VIII. WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SUM.
3. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
3. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako
Administrator Danych przedstawia następujące informacje:
1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
- ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01,
REGON: 000289035.
2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach: tel. 32 208 3630 e-mail: iod@sum.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarza się w celu i na podstawie
a.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów.
b.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
zawarciem umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych. Odbiorcami mogą być także podmioty, którym Uczelnia powierzyła przetwarzanie
danych osobowych w związku z realizacją np. usług asysty technicznej oprogramowania
wykorzystywanego do obsługi zamówień, księgowania itp. Odbiorcami danych mogą być także
organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych
osobowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres ustalany na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt obowiązującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, a w szczególności przez
okres nie krótszy niż okres przedawnienia roszczeń finansowych wynikający z przepisów
powszechnie obowiązujących.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO,
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na usługę dezynsekcji, dezynsekcji
metodą fumigacji, dezynfekcji, deratyzacji, usuwania gniazd os i szerszeni, monitoringu obecności
gryzoni i owadów w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ich niepodanie
uniemożliwi zawarcie umowy.
10. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Wójcik
specjalista
tel. (32) 364 10 87
e-mail: agnieszka.wojcik@sum.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.