Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa konserwacji wind

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa konserwacji wind

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
ul. Hetmańska 45d
35-078 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 50 61 200, telefon: 17 50 61 267, 17 50 61 254
zamowienia.porze@prokuratura.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: 17 50 61 200, telefo
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
zaprasza do złożenia oferty na ,,Usługa konserwacji wind w obiekcie Prokuratury
Okręgowej w Rzeszowie".
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres od 1 czerwca 2024 r. do 30 września
2025 r. usługi utrzymywania w stanie zapewniającym bezpieczne działanie dwóch dźwigów
osobowych zamontowanych w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie Ul. Hetmańska 45d - 2 szt.:
Rodzaj i typy urządzeń:
PW08/10-19 Kone Monospace, osobowy, liczba przystanków 5, udźwig 630 kg, producent
KONE OYJ, Kone Corporation (GSL Europe), instalujący dźwigi: KONE sp. z. o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
3. Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach
określonych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia
30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176)
o ile wytwórca nie określa inaczej.
4. Do konserwującego należy w szczególności:
? przestrzeganie instrukcji eksploatacji
? dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonych
w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien
nośnych i ich zamocowań
b) działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych
c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych
d) prawidłowości obsługi
? sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji
eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych
i rozłącznych
b) toru jezdnego dźwignic szynowych
c) instalacji ochrony przeciwporażeniowej
? odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji
wyników przeglądów i wykonywanych czynności
? bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego o nieprawidłowościach, które
spowodowały konieczność wyłączenia z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego
wpisu do dziennika
? przygotowanie dźwigów do badania UDT wraz z pomiarami elektrycznymi dźwigów
5. Zamawiający wymaga w ramach świadczonej usługi asystowania przy corocznych
przeglądach rewizyjnych UDT.
6. Konserwacje winny być wykonywane w godz.ch urzędowania 7:30 do 13:30 w dni
robocze. Zamiar przeprowadzenia konserwacji powinien zostać zgłoszony przez wykonawcę
mailowo lub faksem co najmniej na 2 dni przed konserwacją.
7. W przypadku zgłoszenia awarii wykonawca winien ją zdiagnozować oraz poinformować
upoważnionego przedstawiciela zamawiającego o szacowanych kosztach części podlegających
wymianie w celu podjęcia dalszych działań .
8.Wykonawca na części podlegające wymianie zobowiązany jest przedstawić cennik
wykonawcy obowiązujący na dzień wykonania usługi wraz z uwzględnieniem co najmniej 5%
rabatu.
9. Wykonawca w formularzu ofertowym dodatkowo winien wycenić 1 roboczogodzinę pracy
w razie dodatkowego wezwania.
10. Wymagany czas podjęcia reakcji na zgłoszenie awarii do 2 godzin licząc od momentu
zgłoszenia .
11. Zamawiający wymaga połączenia awaryjnego z kabiny windy wraz z dostępem do
całodobowego centrum zgłoszeniowego w dwóch dźwigach w budynku Prokuratury
Okręgowej w Rzeszowie przy Ul. Hetmańskiej 45d.

CPV: 50531400-0

Dokument nr: 3036-7.262.45.2024

Składanie ofert:
Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 15 maja 2024 r.,
w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.porze@prokuratura.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin wykonania zamówienia: od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2025 r.

Wymagania:
3) Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej
100 000,- zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże,
że: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą:
- odpowiednie dla rodzaju instalacji uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne wydane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń
technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń
kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci
(Dz.U.2022.1392) - uprawnienia elektryczne E i D do 1kV instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych - uprawnienia UDT do konserwacji urządzeń transportu
bliskiego wind, platform i suwnic.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia:
Na potwierdzenie powyższego należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
c) aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
nie niższą niż 100 000,- zł.
d) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z niezbędnymi
informacjami i oświadczeniem Wykonawcy dotyczących tych osób, zgodnego z formularzem
stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: zamowienia.porze@prokuratura.gov.pl
6) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
7) Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
8) Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Zamawiający zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty w postępowaniu zgodnie
z załączonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Oferta musi zawierać kolejno:
1) formularz ofertowy
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2
do Ogłoszenia,
3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz
z niezbędnymi informacjami i oświadczeniem Wykonawcy dotyczących tych osób,
zgodnego z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
5) aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
nie niższą niż 100 000,- zł
3. Oferta winna być podpisana przez upoważnioną osobę (stosowne upoważnienie winno
wynikać z dokumentu rejestracyjnego). W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie
wymienioną w dokumencie rejestracyjnym, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby, których uprawnienie wynika
z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego).
4. W przypadku składania dokumentów w formie kserokopii, muszą być one poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Niniejsze poświadczenie winno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
10) Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą.
2. W cenie ofertowej winny zostać ujęte przewidywane koszty związane z realizacją
zamówienia.
3. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
4. Oferowane ceny są stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1) kryterium ,,Cena usługi konserwacji 2 dźwigów": znaczenie kryterium Cu - 80 % =
80 pkt;
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione w zakresie
kryterium ,,Cena" wg wzoru:
C = CN/CB × 80 pkt
gdzie: C - ilość punktów w kryterium - cena,
CN - cena najniższa,
CB - cena badana
2) kryterium ,,Cena 1 roboczogodziny": znaczenie kryterium Cr - 20% = 20 pkt
Oferty nie podlegające odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione w zakresie
kryterium ,,Cena 1 roboczogodziny" wg wzoru:
C = CN/CB × 20 pkt
gdzie: C - ilość punktów w kryterium - cena,
CN - cena najniższa,
CB - cena badana
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się
w oparciu
o następujący wzór:
Ocena oferty = Cu + Cr
gdzie: Cu - Cena usługi konserwacji 2 dźwigów
Cr - Cena 1 roboczogodziny
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
13) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
15) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami
Regulaminu udzielania zamówień bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1610).

Uwagi:
16) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, 35-078 Rzeszów, REGON 000000402, NIP 813-270-
35-18,tel. 17 50 61 200,fax 17 50 61 203,e-mail: biuro.podawcze.porze@prokuratura.gov.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie jest Pan
Wojciech Pieniążek. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.porze@prokuratura.gov.pl,
a także pocztą tradycyjną pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie - Inspektor
Ochrony Danych, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na ,,Usługa konserwacji wind w obiekcie Prokuratury Okręgowej
w Rzeszowie" sygnatura 3036-7.262.45.2024, prowadzonym w oparciu o Regulamin
udzielania zamówień bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w
Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie;
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań przed zawarciem tej umowy i jej
wykonaniem;
c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze
zgodnie z przepisami szczegółowymi.
d. art. 6 ust. 1 lit f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń
Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Zamawiającego.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.poz.1605 j.t.), dalej
,,ustawa Pzp";
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem,
wykonaniem i archiwizacją niniejszej umowy. Ponadto informuje się, że dane osobowe
dotyczące Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób
upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby, na które Wykonawca się powołuje
w tym postępowaniu, będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 RODO;
6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Wynika to bezpośrednio
z przepisów ustawy Pzp i jest związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają również z ustawy
Pzp;
8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa oraz powierzone podmiotom współpracującym na podstawie umowy powierzenia
zawartej na piśmie;
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
10.Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia
danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
11. W związku z RODO, każda ze Stron oświadcza, że pozyskała od osób, których dane
osobowe przywołała w niniejszej umowie oraz innych osób reprezentujących ją w procesie
realizacji umowy, niezbędne zgody (jako administrator danych) na przekazanie tych
danych drugiej ze Stron w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
12. Przekazanie tych danych jest równoznaczne ze złożeniem przez Stronę przekazującą
oświadczenia, że jest uprawniona do: przetwarzania danych tych osób, przekazania danych
drugiej Stronie umowy i upoważnienia drugiej Strony umowy do przetwarzania tych
danych na zlecenie Strony przekazującej w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej
umowy. Strona otrzymująca dane będzie przetwarzała otrzymane dane tylko w zakresie
niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z powyższą klauzulą informacyjną i ją zrozumiał.
17) Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia, stanowiącymi jego integralną część,
są dokumenty wymienione w jego treści.

Kontakt:
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie procedury - Pan Damian Skrobacz, nr telefonu: 17 50 61 267, adres mailowy:
zamowienia.porze@prokuratura.gov.pl
2) w zakresie przedmiotu zamówienia - Pan Dawid Rojek, nr telefonu: 17 50 61 254 adres
mailowy: zamowienia.porze@prokuratura.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.