Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Brzozowie
Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
powiat: brzozowski
Telefon: 13 434 10 50, Telefon: 133061091
paulinakarnasiewicz@brzozow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Brzozów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 13 434 10 5
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia:
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących w Parku Jordanowskim w Brzozowie na działce o nr ew. 1838/1.
4. Określenie rodzaju zamówienia, przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych na 20 drzewach rosnących w Parku Jordanowskim w Brzozowie na działce o nr ew. 1838/1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wskazanych przez Zamawiającego w parku, których celem jest poprawa stanu fitosanitarnego drzewostanu i zapewnienie bezpieczeństwa ludzi przebywających w parku. Prace polegać będą na wykonaniu cięć sanitarno- pielęgnacyjnych tj. usuwanie posuszu, uszkodzonych gałęzi i konarów, wykonanie cięć poprawiających statykę drzew oraz wykonanie w razie konieczności niezbędnych wiązań.
Zebranie i wywiezienie obciętych konarów i gałęzi powstałych podczas wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, o których mowa w pkt 1 w miejsce wskazane przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub zagospodarowanie przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego. Możliwość zrąbkowania bezpośrednio na skrzynię samochodu.
Zaproszenie do przedstawienia informacji o cenie w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130000 złotych prowadzonym na podstawie § 6 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Wykonanie prac bez użycia podnośnika koszowego metodą alpinistyczną przez osoby posiadające doświadczenie oraz ubezpieczenie.
Naprawa ewentualnych szkód powstałych podczas wykonywania prac na koszt Wykonawcy. Prace należy wykonać do 30 maja 2024 r.
Wykonawca wykona prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca posiada doświadczenie i dysponuje sprzętem technicznym i uprawnieniami do w/w
prac.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych oraz wyrządzone szkody osobom trzecim i mieniu.
Miejsce prowadzenia prac związanych z wycinką drzew zostanie przez Wykonawcę zabezpieczone i oznakowane przed dostępem osób niepożądanych.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu podczas wykonywania prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób niepowodujący kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przystąpieniu do prac najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem prac.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W każdym przypadku, gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Kryteriami, które zamawiający wykorzysta do oceny równoważności będą każdorazowo wyłącznie parametry i wymagania ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.
Realizacja zamówienia będzie się odbywać na podstawie zamówienia określającego istotne warunki zamówienia, przekazanego wykonawcy po zakończeniu postępowania. Zamawiający przewiduje w ramach realizacji zamówienia możliwość zwiększenia zamówienia w sytuacji gdy w trakcie realizacji prac, w wyniku oceny na miejscu realizacji okaże się, że konieczne jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na więcej niż 20 drzewach.

CPV: 77211500-7

Dokument nr: OSKiR.6131.158.2024

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 14.05.2024 r.
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres paulinakarnasiewicz@brzozow.pl

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin i sposób wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia - do 30 maja 2024 r.

Wymagania:
2. Tryb i podstawa postępowania
Zamówienie prowadzone jest na podstawie § 6 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Podstawy postępowania określają Regulamin udzielania zamówień publicznych, wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 stycznia 2022 r. oraz zapisy niniejszego zaproszenia.
Regulamin, o którym mowa powyżej dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Waga kryterium
1 Cena 100 %
Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.
Oferowaną cenę należy podać w polskich złotych, PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 168). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Oferowaną cenę należy wyliczyć zgodnie z tabelą zawartą w treści załącznika nr 1 do zaproszenia - formularza oferty.
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena -100 punktów. Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto ,,C min" otrzymuje punktów 100.
Każda inna oferta ,,C" otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru: (Cmin/C) x 100 = c
Cmin - najniższa oferowana cena spośród ofert nieodrzuconych C - cena badanej oferty
c - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę z kryterium cena
Przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54.
W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert.
Oferty zostaną ocenione przez pracowników zamawiającego prowadzących postępowanie.
Płatność przelewem na rachunek wskazany na fakturze wykonawcy, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego.
8. Informacja na temat warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 z późniejszymi zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r., poz. 1124} jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120) jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 z późniejszymi zmianami). Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona z postępowania, co oznacza, że nie będzie brana pod uwagę w procesie oceny.
9. Dopuszczalne formy składania ofert:
1) Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2) Wiadomość poczty elektronicznej zawierająca ofertę powinna być oznaczona w temacie wiadomości minimum numerem referencyjnym postępowania tj.: OŚKiR.6131.158.2024
3} Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie dokumenty w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
4) Ofertę cenową należy sporządzić w formie określonej w załączniku nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty. W przypadku złożenia oferty na formularzu innym niż wzór formularza oferty przygotowany przez zamawiającego zamawiający wymaga, aby treść oferty zawierała wszystkie oświadczenia określone w treści formularza oraz zawierała wszelkie elementy niezbędne do określenia istotnych składników oferty takich jak wartości parametrów podlegających ocenie w ramach oceny ofert. Brak któregokolwiek z wymienionych elementów skutkować może odrzuceniem oferty jako oferty obarczonej* wadą oświadczenia woli.
5) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone i nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.
6) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.
7) Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zaproszeniu, powinny być podpisane przez osoby co najmniej upoważnione do przygotowywania, w ramach obowiązków służbowych ofert handlowych i wycen ze strony wykonawcy lub upoważnione do reprezentacji ze strony wykonawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub jako cyfrowe odwzorowanie oferty papierowej podpisanej odręcznie (skan).
8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z dostarczenia oferty pod niewłaściwy adres.
9) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
10} Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.
11) Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12) W przypadku niezłożenia wraz z ofertą niezbędnych zamawiający zastrzega sobie prawo jednokrotnego wezwania wykonawców do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie.
13) W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych lub pisarskich w ofertach wykonawców zamawiający informuje, że zastosuje odpowiednio, aktualne na dzień wszczęcia niniejszego postępowania, zasady poprawy omyłek rachunkowych lub pisarskich jak w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
14) Oferty złożone po terminie składania ofert zamawiający pozostawi w dokumentacji postępowania bez rozpatrywania.
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej to jest poczty elektronicznej, adres poczty elektronicznej: paulinakarnasiewicz@brzozow.pl
2) Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania tj.: OŚKiR.6131.158.2024
4) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynie do zamawiającego nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim wykonawcom zamieszczając treść wyjaśnień na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
5) Uwaga! Każda ze stron, która przyjmuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344), ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany przez wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
12. Klauzule dotyczące możliwości powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania:
1) Zamawiający i/lub wykonawca może żądać powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem.
2) Zamawiający może unieważnić postępowanie, w każdym czasie przed podpisaniem umowy, bez podania przyczyn.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do wyjaśnień treści złożonej oferty w przypadku, gdy uzna to za konieczne.

Uwagi:
11. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, Burmistrz Brzozowa informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzozowie, reprezentowany przez Burmistrza Brzozowa, z siedzibą: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 4341050.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres Administratora lub email: iod@brzozow.pl
3) Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać od Inspektora Ochrony Danych lub na stronie
https://brzozow.bip.gov.pl/klauzule-wieloosobowego-stanowiska-ds-zamowien-publicznych/28022020 klauzule zamówienia publiczne.html

Kontakt:
3) Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:
-w sprawach formalnych i dotyczących przedmiotu zamówienia Paulina Karnasiewicz Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Legionistów 10, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki w godzinach od 7.30 do 14.30, tel. 133061091.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.