Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa leżaków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa leżaków

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Starachowice Oddział: Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
tel. 41 2747192, 22 1010202
sekretariat@cus.starachowice.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/925337
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 2747192, 22
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZP.26.2.14.2024 DOSTAWA leżaków
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Leżak drewniany plażowy Materiał stelaża: drewno bukowe grubość listwy 3,2 cm x 2,00 cm Tkanina siedziska: poliestrowa o grubości 200g/m2 Kolor materiału: granat Długość: (dłuższy bok) 119 cm Szerokość: (krótszy bok) 54 cm Maksymalne obciążenie: 120 kg Trójstopniowa regulacja oparcia Możliwość wymiany tkaniny 30 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

CPV: 37416000-7

Dokument nr: ID 925337, ZP.26.2.14.2024

Otwarcie ofert: Otwarcia : 15-05-2024 08:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/925337
Składania : 15-05-2024 08:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Starachowice, dnia 09.05.2024r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy realizacji zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa leżaków" Centrum Aktywności Społecznej w Starachowicach ul. Widok 10a w ramach projektu ,,Świetlica na plus". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Podrozdziale 3.2.1 pkt 1) ppkt a), na podstawie Regulaminu wewnętrznego Centrum Usług Społecznych, oraz z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1, gdyż wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Starachowice ul. Radomska 45 27-200 Starachowice NIP 664 190 91 50 REGON 291009892 reprezentowana przez Panią Wiolettę Grosicką p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, NIP: 664 10 35 461, REGON: 290017501, tel.: 41- 274-71-92, e-mail sekretariat@cus.starachowice.eu
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leżaków do siedziby Zamawiającego ,,Świetlicy na plus".
2.1. Oznaczenie wg. wspólnego słownika kodów CPV:
37416000-7 Sprzęt wypoczynkowy
2.2. Opis przedmiotu zamówienia:
Leżak drewniany plażowy
Ilość - 30 sztuk
Materiał stelaża: drewno bukowe
grubość listwy 3,2 cm x 2,00 cm
Tkanina siedziska: poliestrowa o grubości 200g/m2
Kolor materiału: granat
Długość: (dłuższy bok) 119 cm
Szerokość: (krótszy bok) 54 cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Trójstopniowa regulacja oparcia
Możliwość wymiany tkaniny
3 . ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:
3.1. Wszystkie oferowane artykuły muszą być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania).
3.2. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, wniesienie do siedziby Zamawiającego, tj. Centrum Aktywności Społecznej mieszczącej się pod adresem w Starachowicach Widok 10a (dostawa w godzinach od 10.00.18.00).
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, oraz doświadczenie w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;
5.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
5.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają aktualny wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru, z którego wynikać będzie, że prowadzą działalność gospodarczą.
5.4. Nie wyrządzili szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania.
5.5. Nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości.
5.6. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego.
5.7. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
5.8. Nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
5.9.Nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - wzór załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5.10. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - wzór załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5.11. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - wzór załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów w tym dostawy i wniesienia przedmiotu zamówienia.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę kryterium cenowe.
Kryterium wyboru oferty:
a. 100 % - cena oferty brutto.
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
cena brutto najtańszej oferty
----------------------------------------- x 100 %
cena brutto badanej oferty
6.1 Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.
6.2 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.3 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy.
6.4 Zamawiający ma prawo anulować postępowanie, jeśli w jego ramach wpłyną jedynie oferty, które zawierają cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na realizację usługi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
6.5 Jeżeli cena w ofercie zawierającej najniższą cenę, przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji tejże ceny, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Wykonawcę.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
7.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
7.2 Podane ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w PLN.
7.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.4 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim (każdy dokument złożony w języku innym iż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski).
7.5 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
7.6. Ofertę należy złożyć za pomocą dostępnego portalu openNexus wraz z wymaganymi załącznikami załączonymi do postępowania.
7.7. Nie dopuszcza się składania ofert za pomocą faxu, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, kurierem, osobiście.
7.8. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
7.9. Na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać oferenta do wyjaśnień/uzupełnień oferty.
7.10. Termin składania ofert upływa 15.05.2024 r. do godz. 8.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
7.11. Otwarcie ofert nastąpi 15.05.2024 r. o godz. 08:05.
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PŁATNOŚCI
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP, split payment) w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Ponadto w związku z centralizacją VAT Wykonawca wystawi fakturę, na której po stronie Zamawiającego będą widniały dwa podmioty, tj.
nabywca:Gmina Starachowice ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice NIP 664-19-09-150
odbiorca: Centrum Usług Społecznych w Starachowicach ul. Majówka 21A, 27-200 Starachowice.
9. INFORMACJE DODATKOWE
9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czym poinformuje stosownym komunikatem platformie zakupowej openNexus.
9.3. Zamawiający przewiduje płatność po dokonaniu odbioru.
9.4. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować do zamawiającego poprzez stronę internetową platformy zakupowej openNexus.
Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Część merytoryczna: Pani Zofia Kuska mail: zofia.kuska.@cus.starachowice.eu
Część proceduralna: Pani Agnieszka Celuch mail: agnieszka.celuch@cus.starachowice.eu
10. Załączniki:
należy załączyć wraz z ofertą
10.1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie oferenta Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
10.2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
10.3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
10.4. Załącznik nr 4 i 4a - Klauzula RODO
ZATWIERDZIŁ:
p.o. DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Starachowicach
/-/
mgr Wioletta Grosicka
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - 14. dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski Starachowice Oddział: Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.