Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Krzesła oraz fotele biurowe

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Krzesła oraz fotele biurowe

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze
ul. Piastów 34
56-200 Góra
powiat: górowski
tel. ( 065) 517 45 00
zespolzikdz.gora@gmail.com
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. ( 065) 517 45 0
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOPOSAŻENIE DLA ZESPOŁU ŻŁOBEK I KLUB DZIECIĘCY W GÓRZE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są krzesła / fotele biurowe dla Zespołu Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.
Opis asortymentu zawarto w załącznikach do niniejszego zaproszenia.

Składanie ofert:
3. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze Ul. Piastów 34, 56-200 Góra lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zespolzikdz.gora@gmail.com w terminie do dnia 15.05.2024 r. (środa) do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych art.2 ust.1.pkt.1 ustawy z dnia 14 lipca 2023 r. oraz na podstawie art.4 ust. 8. Postępowanie uregulowane w KC.
Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia zaproszenie: www.zzikd.pcdn.edu.pl (w zakładce o nas BIP)
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania warunków dostawy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wskazana jako najkorzystniejsza. Zamawiający ma prawo zrezygnować z pewnych elementów zamawianego asortymentu jeżeli po jego stronie zajdzie taka konieczność.
W przypadku składania oferty w formie pisemnej należy ją oznaczyć nazwą postępowania, którego dotyczy to jest:
,,OFERTA NA DOPOSAŻENIE
DLA ZESPOŁU ŻŁOBEK I KLUB DZIECIĘCY W GÓRZE,,
a w przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej w temacie e-maila zaznaczyć oferta wyposażenie.
Treść oferty musi odpowiadać warunkom ogłoszenia.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę.
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 7 dni.
6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W szczególności cena zawiera koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.

7. KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający oceni oferty przez pryzmat ceny oraz parametrów jakościowych. Zamawiający wskaże jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego relację pomiędzy ceną a jakością oferowanego asortymentu.

Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze najkorzystniejszych ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

8. FORMA OFERTY:
Wykonawca załącza formularz ofertowy z asortymentu oraz odpowiednią kalkulacją cenową adekwatną do opisu asortymentowego.

9. TERMIN PŁATNOŚCI:
Termin płatności faktury -14 dni

10. ODRZUCENIE OFERTY , UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania odpowiednio w części, jeżeli:
1) nie złożono oferty, czyniącej zadość oczekiwaniom Zamawiającego,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Kontakt:
Elżbietę Pojasek - Dyrektora tel. ( 065) 517 45 00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.