Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie opisu planowanych robót budowlano-konserwatorskich remontu elewacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie opisu planowanych robót budowlano-konserwatorskich remontu elewacji

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Plac Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
centrala telefoniczna 17 87 56 200, tel. 17/87 56 376.
mateusz.szpunar@rzeszow.so.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: centrala telefoniczn
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ,,Opracowanie opisu planowanych robót budowlano-konserwatorskich remontu elewacji budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku"
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: IR.262.10.2024

Składanie ofert:
6. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 15.05.2024 .roku do godz. 10:00 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: określony we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

Wymagania:
3. Sposób obliczenia ceny:
a) Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
b) Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz stanowić łączną cenę dostaw, prac i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest złożyć:
a] wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty,
b) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta składającego ofertę, o ile osoba reprezentująca Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze,
c) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4.2).a).
d) zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobycie na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
2) Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (spółki cywilne):
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi w oryginale, ma być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Oferentów a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem,
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty.
5. Ofertę przygotowaną zgodnie z pkt.4 należy przesłać w formie kolorowego skanu na adres poczty elektronicznej: inwestycje@rzeszow.so.gov.pl
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert czyli od dnia otwarcia ofert włącznie z tym dniem.
10. informacje dot. postępowania:
1] jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia ofert dodatkowych lub zamknie postępowanie bez wyboru,
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego -oświadczenie w powyższym zakresie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia .
3] Zamawiający wyklucza Oferenta, który: odstąpił od podpisania umowy z Zamawiającym a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz Wykonawcę, którego ofertę odrzucił, 4] Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wystąpi co najmniej jedna z przesłanek:
a. treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty, b. jest nieważna na podstawie przepisów prawa. 11. Pozostałe informacje:
1) Zamawiający informuje, że nie dopuszcza składania ofert częściowych. Takie oferty nie będą rozpatrywane,
2) Zamawiający informuje, że w przypadkach nieuregulowanych Zaproszeniem do złożenia oferty zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca winien przedłożyć:
a. pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty,
b. umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisaną przez Wykonawcę,
Niedopełnienie tych formalności w terminie do 3 dni od dnia wybrania najkorzystniejszej oferty, stanowić będzie uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
4] Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy, który stanowi Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
5) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany Zaproszenia do złożenia oferty, w tym warunków lub terminu prowadzonego postępowania,
b. zamknięcia postępowania bez wyboru,
c. odwołania postępowania, przed upływem terminu składania ofert, bez podania przyczyny,
d. unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
złożona oferta będzie nieważna.
- w ka żdej chwili, bez podania przyczyny
12. Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Prawo zamówień publicznych (o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto) stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

Uwagi:
7. Kryterium i sposób oceny ofert:
1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA -100%.
2) Sposób oceny ofert:
a) ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty,
b) każda oferta powinna bezwzględnie spełniać wymagania określone w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty,
c) oferta niespełniająca wymagań określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty zostanie odrzucona,
d) po przeprowadzonym badaniu ofert i odrzuceniu ofert niespełniających wymagań zawartych w Zaproszeniu do złożenia oferty, Zamawiający dokona oceny każdej z ofert przy zastosowaniu kryterium, o którym mowa w pkt 7.1),
e) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty z najniższą ceną brutto.

Kontakt:
9. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest Mateusz Szpunar: email: mateusz.szpunar@rzeszow.so.gov.pl lub inwestycje@rzeszow.so.gov.pl: tel. 17/87 56 376.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.