Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup ławek miejskich oraz dwóch koszy na śmieci z możliwością segregacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup ławek miejskich oraz dwóch koszy na śmieci z możliwością segregacji

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśny Krąg" z/s w Janowie Lubelskim
ul. Ogrodowa 16
23-300 Janów Lubelski
powiat: janowski
TEL. 15 8722-652, 690-641-642
biuro@lesnykrag.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Janów Lubelski
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL. 15 8722-652, 69
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup czterech ławek miejskich oraz dwóch koszy na śmieci z możliwością segregacji
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup czterech ławek miejskich oraz dwóch koszy na śmieci z możliwością segregacji wraz z dostarczeniem ich do siedziby biura Stowarzyszenia LGD "Leśny Krąg", Ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski.

Parametry techniczne ławki:
- długość całkowita: 175- 200 cm
- wysokość siedziska 43-45 cm,
- głębokość siedziska ok. 40-45 cm,
- wysokość oparcia 40-45 cm
- materiał drewno i stal, malowane proszkowo

Parametry techniczne kosze:
o szerokość 95-100 cm,
o wysokość 55- 60 cm
o materiał drewno na stalowej ramie lub stal lakowana

Dokument nr: 6/2024/TPP

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty można złożyć listownie, na adres e-mail: biuro@lesnykrag.pl lub osobiście, przez pełnomocnika, gońca w siedzibie Zamawiającego tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśny Krąg", Ul. Ogrodowa 16,
23-300 Janów Lubelski do dnia 14.05.2024r. godz. 15.00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Miejsce i termin realizacji:
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać do dnia 01.06.2024 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ).
2. Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Operacja współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3.Miejsce publikacji ogłoszenia:
Strona internetowa LGD ,,Leśny Krąg" - www.lesnykrag.pl
UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dokumenty wymagane:
1. Oferta wraz z oświadczeniami stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego
2. Oferta zawierająca cenę zamówienia w kwocie netto i w kwocie brutto.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Przygotowanie oferty
a. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b. Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę.
c. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
d. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Jeśli reprezentacja składającego ofertę jest wieloosobowa, to każda osoba uprawniona do reprezentacji zobowiązana jest do złożenia oświadczenia.
e. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podpisane przez osoby reprezentujące Oferenta.
f) oświadczenie o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2. Oferta powinna zawierać:
a. Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,
b. Cenę ofertową należy obliczyć wg kalkulacji własnej,
c. Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający wybierze ofertę, która odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu kierując się najniższą ceną.

IX. WARUNKI WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Beneficjenta (Zamawiającego) nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo lub osoby wpisane na listę podmiotów o której mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia;
g) Związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ze sobą, swoimi zastępcami prawnymi lub członkami swoich organów zarządzających lub organów nadzorczych;
przed upływem 3 lat od dnia złożenia wniosku o wybór operacji nie pozostawali ze sobą w stosunku pracy lub zlecenia, nie byli członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych u jednego lub drugiego;
i) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

X. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zapłata wynagrodzenia za usługę zostanie dokonana na podstawie wystawionej faktury/rachunku przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 14 dni licząc od daty protokolarnego odbioru należycie wykonanej usługi i złożenia faktury/rachunku dokumentu w Biurze Zamawiającego.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Uprzejmie informujemy, że:
a) Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny,
b) Nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty,
c) W przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.

Kontakt:
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w biurze LGD lub telefonicznie 15 8722-652 lub 690-641-642

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.