Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa traktorka ogrodowego do koszenia trawy - kosiarki samojezdnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa traktorka ogrodowego do koszenia trawy - kosiarki samojezdnej

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo
powiat: jarociński
tel. +48 62 747 41 02, tel./fax +48 62 747 31 02, tel. 62/740-93-98
zamowienia@jaraczewo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jaraczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 62 747 41 0
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i dostawa 1 sztuki traktorka ogrodowego do koszenia trawy - kosiarki samojezdnej na wyposażenie Gminy Jaraczewo."
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
1) jednej sztuki traktorka ogrodowego o następujących parametrach:
- pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023,
- silnik min 2 cylindrowy,
- typ silnika GXV 690, V-TWIN lub równoważny,
- moc silnika KM (kW)/ 360 rpm min 18,5 (13,9)
- pojemność skokowa silnika min 690 cm3,
- maksymalny moment obrotowy (Nm) min 44,1
- prędkość maksymalna przód (wsteczny) min 8,2 km/h (4,2 km/h)
- obroty silnika min 2800 obr/min,
- system elektryczny min 12V,
- zbiornika paliwa w litrach min 8,5l,
- ilość oleju w silniku min 2,2 l,
- akumulator 24 Ah,
- szerokość cięcia min 122 cm,
- wysokość cięcia min 29-90 mm,
- ilość stopni regulacji wysokości cięcia min 7 stopni,
- system załączania noży elektromagnetyczny,
- napęd hydrostatyczny,
- promień skrętu min 1,6 m,
- opony przeciw niszczeniu darni,
- rozmiar przednich/ tylnych kół 15/18 cali,
- pojemność kosza min 350 l,
- opróżnianie kosza elektryczne,
- wymiary (dł x szer x wys) cm min 240 x min 120 x min 120
- poziom hałasu dB (A) 105
- masa min 260 kg - max 280 kg
- funkcja mielenia trawy uruchamiana jedną dźwignią,
- tempomat,
- czytelny wyświetlacz aktywnych funkcji,
- automatyczny system opróżniania kosza.
Wymagania dla przedmiotu zamówienia:
1) Zakup, dostawa oraz uruchomienie traktorka ogrodowego,
2) Przeprowadzenie szkolenia pracowników z obsługi traktorka ogrodowego.
3) Dostarczenie niezbędnych dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia tj.
pisemnej gwarancji, instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim, itp.
4) Objęcie pojazdu serwisem gwarancyjnym świadczonym przez autoryzowaną stację
obsługi lub Wykonawcę.
5) DOSTAWA pojazdu na koszt wykonawcy.
6) Zamawiający dokona odbioru technicznego w podanym wcześniej w zapytaniu
miejscu dostawy.

Dokument nr: Z.271.4.7.2024

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 15.05.2024 r.
2. Miejsce składania ofert: Ofertę na załączonym formularzu ofertowym (zgodnie z
załącznikiem nr 1) należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
Jaraczewo, pok. Nr 2, drogą pocztową na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do
urzędu) lub mailowo na adres zamowienia@jaraczewo.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy:
o świetlica wiejska, Nosków, Ul. Koźmińska 21, 63-233 Jaraczewo.
4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 07 czerwca 2024 r.

Wymagania:
7) Gwarancja min 24 miesiące
3. Forma składania ofert: Wykonawca powinien sporządzić ofertę według załącznika nr 1
do zapytania ofertowego. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby
uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy. Oferta powinna być
napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny. Poprawki
w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Wraz z ofertą wymagane jest załączenie karty katalogowej produktu z załączeniem zdjęć i
danych technicznych przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien złożyć również
oświadczenie ( zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania).
5. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w
postępowaniu.
6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena - 100 %
7. Inne postanowienia: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę
ofertową brutto za całość zamówienia. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o
najniższej cenie.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawią taki sam bilans ceny), zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez
zamawiającego, ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich --
PLN.
Warunki płatności: przelew - 14 dni od daty dostarczenia faktury.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą bez zbędnej zwłoki.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Jeżeli cena oferty będzie budziła wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na
wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo żądania złożenia
kalkulacji obliczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, oferta
taka zostanie odrzucona.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego
na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr
195/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych
osobowych informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Jaraczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu zostały zamieszczone stosowne
obowiązki informacyjne.

Kontakt:
8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, osoba uprawniona do kontaktów
z wykonawcami:
Anna Kuflińska - tel. 62/740-93-98, srodowisko@jaraczewo.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.