Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Prace budowlano-remontowe na wieży basztowej oraz budynku nadszybia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace budowlano-remontowe na wieży basztowej oraz budynku nadszybia

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice"
Ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
nr tel.: 32 718 58 87, tel. 32 718 65 50;
igruziewicz@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: nr tel.: 32 718 58 8
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji:
Prace budowlano-remontowe na wieży basztowej oraz budynku
nadszybia szybu III dla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch
Szczygłowice.
6. Lista produktów
Lp.
1
Nazwa produktu
Prace budowlano-remontowe na wieży
basztowej oraz budynku nadszybia szybu III
dla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
Ruch Szczygłowice.

Dokument nr: 116/2024/KSz

Otwarcie ofert: Data i godz. rozpoczęcia licytacji: 20.05.2024 r. godz. 10.00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 15.05.2024r. godz. 10:00
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym
numerem aukcji oraz nazwą aukcji tj. oferta do postepowania 116/2024/KSz pn.
Prace budowlano-remontowe na wieży basztowej oraz budynku nadszybia szybu III
dla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres:
JSW S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów, Wydział
Zamówień i Umów pokój nr 104.- w formie wiadomości e-mail - jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w
formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów pdf.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej :igruziewicz@jsw.pl
Tytuł wiadomości e-mail winien brzmieć : oferta do postepowania 116/2024/KSz
- w formie elektronicznej - w formie plików pdf obejmujących treść oferty i podpisanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej : igruziewicz@jsw.pl
Tytuł wiadomości e-mail winien brzmieć : oferta do postepowania 116/2024/KSz

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
do 3 miesięcy od daty przekazania rejonu robót. Przekazanie rejonu robót w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy.
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do ogłoszenia o
aukcji.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie
następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę
oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji.
Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji
danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w
wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu
wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając
ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem).
UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut.
Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania
jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego
zalogowania się.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie zgody Pełnomocników JSW S.A.
KWK ,,Knurów - Szczygłowice"
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca
powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu
terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 718 58 87
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są
na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego
pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:
igruziewicz@jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego
pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: igruziewicz@jsw.pl (załączają do
wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików
wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej
wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są
modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Wymagań
Technicznych w niniejszym postępowaniu.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium
1.
Cena
8. Reguły
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję (w sekundach): 60
10. Widok
Wykonawca nie widzi nazw pozostałych Wykonawców.
Ilość
1
Jednostka
Uwagi
miary
pakiet
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu
zamówienia podwykonawcom.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Wykonawca korzystający z doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego musi
wskazać ów podmiot jako podwykonawcę zakresu umowy w części z jakiej korzysta z
jego potencjału.
6. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego
postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
7. Kryterium oceny- najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana
oferta z najniższą ceną.
8. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu
aukcji Wykonawcy będą zobowiązani (na wniosek prowadzącego postępowanie) do
rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji.
Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć
wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest
równoznaczne z wycofaniem oferty.
14. Warunki płatności
1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska
Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów.
3. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie pozytywny protokół końcowy odbioru robót,
podpisany przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.
5. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie - w zależności od rodzaju umowy) lub jej
(jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 1 przekroczy kwotę 15 000
złoty brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej
płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury
VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 zł brutto mechanizmem
podzielonej płatności.
6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A..
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil
(konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na
platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej
należy dołączyć umowę Spółki.
W przypadku braku rejestracji w KRS lub CEIDG lub Wykonawcę zagranicznego -
wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginał lub kopię odpisu z innego
odpowiedniego rejestru handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji
razem z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę
3. Jeśli Wykonawca działa przez Pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopię
notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem, a w przypadku złożenia oferty :? w formie wiadomości e-mail - jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio
w
formie pisemnej
ze wszystkimi koniecznymi elementami - skan
pełnomocnictwa
? w formie elektronicznej - w formie plików pdf obejmujących treść oferty i
podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pełnomocnictwo
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.
Uwaga: Jeżeli zostaną dołączone kopie dokumentów, to muszą one być poświadczone
za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez Wykonawcę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem
lub drukiem czytelnym i trwałym.
Oferta jak i wszystkie załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, prowadzonym przez Wykonawcę i
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcę wiąże w tym przypadku treść tłumaczenia, a
nie oryginał w języku Wykonawcy.
Wszystkie strony oferty jak również wszystkie strony załączników należy kolejno
ponumerować. Zaleca się ,aby oferta posiadała spis treści z uwzględnieniem numeracji
stron.
Ofertę należy opracować i złożyć w sposób uporządkowany uniemożliwiający jej
naruszenie (zszyta, zbindowana, złożona w skoroszycie itp.) oraz zabezpieczona w
zamkniętej kopercie.
Na kopercie Wykonawca umieszcza informację : ,,Oferta do postępowania nr ... na
....(nazwa postepowania) - nie otwierać przed ....(dzień otwarcia ofert, godzina). Oferta
musi być podpisana przez Wykonawcę na końcu treści obejmującej ofertę.
Jeżeli podpis jest nieczytelny musi być dodatkowo opatrzona pieczątką imienną lub
drukowanym wyraźnym opisem obejmujący imię i nazwisko.
Ofertę i wszystkie załączniki podpisują osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
Wszystkie dokumenty - załączniki do oferty opisane w Ogłoszeniu Wykonawca składa w
oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca wskazuje w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje te winy zostać oznaczone i umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie z
napisem ,,Tajemnica Przedsiębiorstwa".
Wykonawca związany jest ofertą minimum do dnia zakończenia procedury postepowania.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia
postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży
kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail:
igruziewicz@jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy
zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wymagania Techniczne
Informacje i dokumenty Wykonawca przesyła na adres e - mail: igruziewicz@jsw.pl
W tytule wiadomości Wykonawca podaje numer postępowania
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
------------
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie Wymaganiami Technicznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-------------

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Izabela Gruziewicz
nr tel.: 32 718 58 87; e-mail: igruziewicz@jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:
Adam Piecha tel. 32 718 65 50; e-mail: apiecha@jsw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.