Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie przekwalifikowania gruntu rolnego na grunt leśny

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starosta Powiatu Białostockiego
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
powiat: Białystok
Tel. 85 7406 395, fax 85 7406394
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 85 7406 395, fa
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty na:

opracowanie dokumentacji aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie przekwalifikowania gruntu rolnego na grunt leśny.
3. Opis przedmiotu zamówienia - opis wymagań.
Wykonanie w roku 2024 prac geodezyjno-klasyfikacyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie przekwalifikowania gruntu rolnego na grunt leśny:

o działka nr 414 położona w obrębie Chomontowce gm. Gródek, powierzchnia przekwalifikowana 2.90 ha - decyzja nr ŚR.6164.7.3.2024 z dnia 23.04.2024;
o działka nr 333/4 położona w obrębie Zawyki gm. Suraż, powierzchnia przekwalifikowana 1.18 ha - decyzja nr ŚR.6164.7.3.2024 z dnia 29.04.2024;
W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:
1) udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami w odniesieniu do działek, dla których zlecono dokonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
2) zamawiane prace obejmują: wykonanie prac polowych związanych z aktualizacją użytków gruntowych i gleboznawczą klasyfikacją gruntów, wniesienie aktualnych użytków i konturów klasyfikacyjnych na mapy ewidencyjne, obliczenie powierzchni konturów klasyfikacyjnych w działkach, sporządzenie map klasyfikacyjnych ( z wykazaniem typów i klas gleb) i wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz protokołów z przeprowadzonych aktualizacji; mapy klasyfikacyjne i wykazy zmian danych ewidencyjnych należy sporządzić w 2 egz. i dokumentacja ta winna być przyjęta do zasobu; wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadamiać organ prowadzący postepowanie z zakresu aktualizacji klasyfikacji gruntów, o terminie czynności wykonywanych w terenie, na minimum 21 dni przed ich rozpoczęciem;
3) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: przede wszystkim:
o Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
o Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dokument nr: GKN.6641.2.4.2024

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 14 maja 2024 roku do godz. 1000 w kancelarii
Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul.
J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem ,,aktualizacja
gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne 2
działki ".

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 30 września 2024 roku.

Wymagania:
geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2. Tryb udzielanego zamówienia
Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
o Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
o Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
o Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
o Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
Do oferty należy załączyć kopię świadectwa ukończenia kursów studiów podyplomowych z zakresu
klasyfikacji gruntów oraz oświadczenie o dotychczasowej praktyce w zakresie gleboznawczej klasyfikacji
gruntów.
5. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana
oferta:
1). Cena ofertowa brutto - 80% za wykonanie zamówienia opisanego powyżej;
2). gwarancja wykonania jakości usługi - 20%
Ocena punktowa za kryterium ,,cena ofertowa brutto", dokonana zostanie zgodnie z formułą:
oferowana cena brutto min.
wartość punktowa oferty = x 10 pkt. x 80%
oferowana cena brutto
Ocena punktowa za kryterium ,,okres gwarancji" przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z
formułą:
minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi 24 miesięcy;
za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:
24 miesiące - 0 pkt. x 20%
36 miesięcy - 5 pkt. x 20%
48 miesięcy - 10 pkt. x 20%
Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego
przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny
ofert

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.