Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywny zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywny zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Szosa Ciechocińska 22
87-700 Aleksandrów Kujawski
powiat: aleksandrowski
tel. 54 282 27 45
zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Aleksandrów Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 282 27 45
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywny zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej C65
II. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej C65 do Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim w szacunkowej ilości 47 Mg.
Minimalne wymagania dotyczące jakości emulsji asfaltowej:
- zawartość lepiszcza - od 63% (klasa 7),
- lepkość - 40-130s (klasa 4),
- czas wypływu dla 0 2 mm w temperaturze 40°C - 40-130s (klasa 4),
Wymagania normy: PN-EN 13808
Dostarczone materiały, muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości czy deklaracje zgodności z obowiązującymi normami.
Jako koszty dostawy uznać należy sumę kosztów zakupu przedmiotu zamówienia oraz kosztów jej transportu do siedziby ZDP w Aleksandrowie Kujawskim.
Wielkość pojedynczej dostawy max. 50001 w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz ładowności pojazdu Wykonawcy.
Dostawy należy dokonać w terminie wskazanym przez Zamawiającego (za pomocą wezwania telefonicznego i e-mailem - potwierdzonego przez wykonawcę).
Zamawiający ustala termin wykonania dostawy maksimum 4 dni robocze od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego. Wykonawca winien zapewnić sukcesywne dostawy partiami w zależności od potrzeb w terminie do 30.09.2024r. lub do momentu wcześniejszego osiągnięcia jej całkowitej wartości.

CPV: 44113700-2

Dokument nr: DUDiM.262.4.2024

Składanie ofert:
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl w terminie do dnia 15.05.2024r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, od dnia udzjelenia zamówienia do 30.09.2024r. lub do wcześniejszego wykorzystania środków umownych.

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia, jeśli będzie to podyktowane mniejszym niż planowane zużycie. W przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie względem Zamawiającego.
IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):
Brak
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Najniższa cena - 100 %
VI. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych właściwe dla zamówień o wartości poniżej 130.000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z warunkami zamówienia.
3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wymagania oraz przedstawi ofertę o najniższej cenie.
5. W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.
6. Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli: zostanie złożona po terminie składania ofert; jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert; będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
VIII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony ,,Formularz oferty" załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osobę inną niż do tego uprawnioną wynikającą z reprezentacji.
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy /zlecenia.
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa/zlecenie, której ogólny wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.
XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kontakt:
2. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan Piotr Wiśniweski, tel. 54 282 27 45.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.